แพ็คเกจทัวร์หนองคาย

แพ็คเกจทัวร์หนองคายแพ็คเกจทัวร์หนองคาย
 (3 วัน 2 คืน)


วันแรก
22.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
22.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดหนองคาย 

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 
08.00 น. ออกเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เป็นอนุสาวรีย์แห่งเดียวในจังหวัดหนองคาย เป็นอนุสาวรีย์เทิดทูนความดีของผู้ล่วงลับไปแล้ว ในการปราบฮ่อ ในปี ร.ศ. 105 (พ.ศ. 2429) เสด็จในกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม รับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่เมืองหนองคาย เพื่อบรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิต 
09.00 น. หลังจากนั้นไปนมัสการ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากองค์พระเบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยและแวะชม ศาลาแก้วกู่ 
10.00 น. ออกเดินทางเข้าชม พระธาตุบังพวน เดิมพระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่ เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้านานตัวองค์พระธาตุเดิมเป็นเจดีย์สร้างด้วยอิฐเผา มีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ลักษณะเจดีย์ เป็นรูปสถูปแบบอินเดียรุ่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ 
11.00 น. หลังจากนั้นออกเดินทางไป ท่าเสด็จ เป็นท่าเรือโดยสารข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาว มีด่านตรวจคนเข้าเมืองและร้านค้าจำหน่ายสินค้าจากนานาประเทศที่ส่งผ่านเข้ามาจากฝั่งลาว สินค้าที่จำหน่ายได้แก่ เครื่องไม้ฝังมุก เครื่องไฟฟ้า นาฬิกา อาหาร ฯลฯ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 
13.00 น. ออกเดินทางไปชม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปยังท่านาแล้ง แขวงเวียงจันทน์ของประเทศลาว เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และประเทศไทย 
14.00 น. หลังจากนั้นเดินทางไปนมัสการ พระธาตุหนองคาย ประวัติที่ค้นพบ พบว่าในปีมะเมีย เดือน 9 ขึ้น 9 ค่ำ พ.ศ.2390 ใกล้ค่ำพระธาตุหนองคายได้พังลงแม่น้ำโขง และตลิ่งอันเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุถูกน้ำเซาะพังลงจนมองเห็นองค์พระธาตุเกือบอยู่กึ่งกลางลำแม่น้ำโขง 
15.00 น. ออกเดินทางเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.00 น. เล่นน้ำที่หาด หาดจอมมณี เป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำโขง หาดแห่งนี้จะมีความยาวประมาณ 200 เมตร และจะปรากฏให้เห็นตอนน้ำลดในฤดูแล้ง โดยเฉพาะเดือนเมษายน 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์หนองคายและราตรีสวัสดิ์  

วันที่สาม
07.00 น. บริการอาหาร เช้าที่ (มื้อที่ 4) 
08.00 น. จากนั้นเดินทางสู่อำเภอท่าบ่อเพื่อไปนมัสการ หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทอง ฝีมือของช่างฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก สร้างด้วยทองนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3.29 เมตร สูง 4 เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเคารพนับถือมาก 
09.00 น. ออกเดินทางไปชม หมู่บ้านประมงน้ำจืด เป็นหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านมีอาชีพทำการประมงน้ำจืด มีการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจือชนิดต่างๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร์ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลาหัวโต และปลาดุกเทศ โดยจัดส่งไปจำหน่ายยังกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคอีสาน เป็นที่น่าสนใจในด้านวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง 
10.30 น. หลังจากนั้นออกเดินทางไปชม หมู่บ้านทำยาสูบ มีชาวบ้านทำไร่ยาสูบตามแนวเลียบริมฝั่งโขง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจในวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่ง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 
13.30 น. ออกเดินทางสู่อำเภอสังคมเพื่อแวะชมและเล่น น้ำตกธารทอง เป็นน้ำตกซึ่งตกจากหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตรเป็นระยะลดหลั่นกันไป ตอนล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และลานหินน้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขง ในแอ่งน้ำสามารถลงไปเล่นน้ำและอาบน้ำได้ ช่วงเวลาที่มีน้ำได้แก่ช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 
17.00 น. เดินทางไปเข้าที่พักและผักผ่อนตามอัธทยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) 
22.00 น.  จบกิจกรรมวันที่สามของแพ็คทัวร์หนองคายและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) 
08.00 น. ออกเดินทางไปเข้าชม น้ำตกธารทิพย์ หรือน้ำตกตาดเสริม น้ำตกธารทิพย์ เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผา 3 ชั้น ชั้นที่ 1 สูงประมาณ 30 เมตร ชั้นที่ 2 สูงประมาณ 100 เมตร ต้องปีนขึ้นไปตามเส้นทางที่ทำไว้ ชั้นที่ 3 สูงประมาณ 70 เมตร มีน้ำไหลอยู่ตลออดปี และจะมีน้ำมากในฤดูฝน นับเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวแวะชมความงามอยู่เสมอ 
10.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพๆ พร้อมแวะซื้อของฝาก 
20.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์หนองคายและถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: x,xxx บาท ต่อท่าน 
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม 
1. รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง 
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 100,000 บาท 
6. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์หนองคาย

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์หนองคายนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------