แพ็คเกจทัวร์หนองบัวลำภู

แพ็คเกจทัวร์หนองบัวลำภูแพ็คเกจทัวร์หนองบัวลำภู
 (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก (กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู) 
18.00น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ 

วันที่สอง (หนองบัวลำภู - สุสานหอยล้านปี) 
06.00 น. เดินทางถึง จ.หนองบัวลำภู 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น. นมัสการและเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาลโย ณ วัดถ้ำกองเพล 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00น. เข้าชมสุสานหอยล้านปี 
15.45น. แวะชมวนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ ซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของภูเขาได้อย่างสวยงาม 
18.00น. เดินทางเข้าที่พัก 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์หนองบัวลำภูและราตรีสวัสดิ์  

วันที่สาม (หนองบัวลำภู - โนนสัง) 
06.00น. เดินทางสู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 
07.30น. รับประทานอาหารเช้า (ข้าวกล่อง) 
09.00น. เดินทางไปชมแหล่งโบราณคดีที่ บ.กุดกวางสร้อยและบ.กุดคอเมย 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00น. เดินทางขึ้นเขาไปกราบนมัสการพระเจดีย์พระอาจารย์สิม ณ วัดพระพุทธบาทภูเก้าและเที่ยวชมสถานที่ต่างๆโดยรอบ ซึ่งจะมีรอยเท้านายพรานและสุนัขที่เกิดขึ้นบนแผ่นหิน 
16.30น. เดินทางลงจากเขาและแวะชมแหล่งธรรมชาติน้ำตกตาดโตน 
18.00น. กลับที่พัก 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของแพ็คเกจทัวร์หนองบัวลำภูและราตรีสวัสดิ์  

วันที่สี่ (โนนสัง - อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ) 
07.00น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเขื่อนอุลบรัตน์ 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานแห่งชาติฯ 
13.00น. ออกเดินทางเข้าไปชมหาดโนนยาวหรือพัทยาสามและแวะชมตลาดปลาริมน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซื้อของฝาก/ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปจากปลา 
16.30น. เดินทางออกจากหาดโนนยาว 
18.00น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์หนองบัวลำภูและเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภภาพ 

อัตราค่าบริการ: x,xxx บาท ต่อท่าน 
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม 
1. รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง 
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 100,000 บาท 
6. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์หนองบัวลำภู

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์หนองบัวลำภูนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------