แพ็คเกจทัวร์กระบี่

แพ็คเกจทัวร์หมู่เกาะพีพีแพ็คเกจทัวร์หมู่เกาะพีพี
 (5 วัน 4 คืน)


วันแรก 

18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวย สะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

19.00 น. ออกเดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ กระบี่

 

วันที่สอง  

06.00 น. แวะให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 

08.30 น. ออกเดินทางสู่หาดนพรัตน์ธาราลงเรือ มุ่งหน้าสู่ ทะลแหวก (Unseen in Thailand) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะปอดะ นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส พักผ่อน เล่นน้ำกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี ชมทิวทัศน์อันงดงามของ อ่าวมาหยา จากภาพยนตร์ The Beach อ่าวโล๊ะซามะ และ อ่าวปิเล๊ะ

12.00 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบปิกนิกข้าวกล่องบนเรือ

13.00 น. นำทุกท่านเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง หลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ อ่าวไทร และ เกาะไม้ไผ่ แหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม ซึ่งมี น้ำทะเลที่ใสมาก

16.00 น. เดินทางกลับไปยังฝั่ง…

17.00 น. นำท่านเดินทาง Check In เข้าพักที่ อ่าวนางบุรีรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร

22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์หมู่เกาะพีพีและราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม  

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือหาดยาว จ.ตรัง

09.30 น. นำทุกท่านลงเรือเพื่อไปชม ความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน มีหาดทรายเล็กๆ และแมกไม้เขียวขจี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบข้าวกล่องปิกนิกบนเรือ

13.00 น. หลังอาหารนำทุกท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่ เกาะกระดาน เกาะที่มีความสวยงามที่สุดของท้อง ทะเลตรัง และเป็นสถานที่จัด วิวาห์ใต้สมุทร จากนั้นนำท่านชมความงามของปะการังอ่อนหลายชนิดที่สมบูรณ์ใน ทะเลตรัง พบกับ ครอบครัวปลาการ์ตูนมากมาย ที่ เกาะม้า และชมดอกไม้ทะเลสีสันสวยงาม ปะการังเจ็ดสีที่ เกาะเชือก หนึ่งเดียวในท้องทะลตรัง

16.00 น. เดินทางกลับเข้าพักที่ อ่าวนางบุรีรีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร

22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของแพ็คเกจทัวร์หมู่เกาะพีพีและราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สี่  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) 

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก

09.00 น. นําทุกท่านถ่ายรูปที่ จุดชมวิวเขาขนาบน้ำ เป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ดด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี

10.00 น. นําท่านเที่ยวชมที่ วัดแก้วโกรวาราม สักการะพระประธานในอุโบสถ วัดแห่งนี้กับอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่สีขาวทั้งหลัง โดดเดนเป็นสง่างาม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปรยิติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464-ปจจุบัน รวมประมาณ 80 ปี มาแล้ว

11.00 น.แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

12.00 น. จบกิจกรรมของแพ็คเกจทัวร์หมู่เกาะพีพีและออกเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

-ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)

3. ค่าเรือและค่าดำน้ำตามโปรแกรม

4. ค่าอาหาร 8 มื้อ

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทาง

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-------------------------------------------- 

การจองแพ็คเกจทัวร์หมู่เกาะพีพี

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

--------------------------------------------- 

แพ็คเกจทัวร์หมู่เกาะพีพีนี้เป็นของ: หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 
 
---------------------------------------------