แพ็คเกจทัวร์ระยอง

แพ็คเกจทัวร์หาดแหลมแม่พิมพ์แพ็คเกจทัวร์หาดแม่พิมพ์ 
(2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ทัวร์จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 
07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งสู่จังหวัดระยอง 
10.30 น. ถึง จังหวัดระยอง นำทุกท่าน แวะ ชมพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกยี รตพิ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หู วั ภายในพระอรุ ะบรรจุพระรัตนะบรมสารรี ิกธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) 
12.30 น. นำทุกท่านนำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำเป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ 
14.30 น. นำทุกท่านเดินทางไป Check In เข้าห้องพักที่ 
"
โรงแรมเดอะปรินซ์เซสส์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา" หรือ “โรงแรมระยอง บีช โฮเทล”  
15.00 น. นำทุกท่านทำกิจกรรมสันทนาการที่ชายหาด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ หรือภายในองค์กรของ เช่น วิ่งกระสอบทราย, ปิดตาหาคู่, ตาบอดนำทาง, อื่นอีกมากมาย 
17.00 น. จบกิจกรรมสันทนาการ และพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดหน้ารีสอร์ทตามอัธยาศัย 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) 
20.00 น. นำทุกท่าน สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้งานวัด 2010 เป็นการจำลองงานวัดไว้ที่ชายหาด เช่น สอยดาว, ป่าลูกโปร่ง, จับฉลากรับของขวัญ และอื่นๆ อีกมากมาย 
22.30 น. จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์หาดแม่พิมพ์และราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) 
08.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดหน้ารีสอร์ท หรือ หาดแม่รำพึง - หาดแม่พิมพ์ ตามอัธยาศัย 
09.30 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พัก 
10.00 น.นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ตลาดบ้านเพ เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 
อาทิเช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิปลาหมึกแห้ง และขนมหวานนานาชนิด เป็นต้น 
11.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ และ แวะซื้อของฝาก 
XX.XX น. 
จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์หาดแม่พิมพ์และเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: xxxx บาท ต่อ ท่าน 
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม 
1. ค่ารถบัสพัดลม 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (ระยอง บีช โฮเทล) 
3. ค่างานเลี้ยงปาร์ตี้ 
4. ค่ากิจกรรมสันทนาการ 
5. ค่าอาหาร 3 มื้อ 
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ100,000 บาท 
8. ค่าไกด์และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์หาดแม่พิมพ์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์หาดแม่พิมพ์ นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------