แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี

แพ็คเกจทัวร์อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ทแพ็คเกจทัวร์อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท (3 วัน 2 คืน) 


วันแรก 

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 

07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศของลูกค้า พร้อม บริการอาหารแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

11.30 น. นำท่านแวะเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์ 

14.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท” 

*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, เล่น Water Trampoline (ฟรี) *** 

16.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 

22.00 น. จบกิจกกรรมแพ็คเกจทัวร์อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ทของวันแรกและราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 

09.30 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, เล่น Water Trampoline (ฟรี) *** 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

14.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

16.00 น. นำทุกท่านทำ กิจกรรมลากแพเปียกเล่นน้ำบริเวณรอบๆ รีสอร์ทและชมพระอาทิตย์ตกดิน 

17.00 น. จบกิจกรรมลากแพเปียก 

18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร 

19.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

22.00 น. จบกิจกกรรมแพ็คเกจทัวร์อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ทของวันที่สองและราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 

08.30 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, เล่น Water Trampoline (ฟรี) *** 

09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก 

10.00 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 

14.00 น. แวะให้ท่านไหว้พระที่ วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน (แทนโปรแกรมโรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวรเนื่องจากปิดแล้ว) 

15.00 น. แวะถ่ายรูปที่ มีนาคาเฟ่ (Meena Café) ใจกลางทุ่งนาในอำเภอท่าม่วง กับบรรยากาศแบบสีเขียวกรีนๆ ชวนให้สบายตา ไม่ว่าจะนั่งตากแอร์เย็นฉ่ำในร้าน กับมุมที่นั่งเก้าอี้ไม้สูงที่วางได้ตำแหน่งเหมาะเจาะหันเข้าหาทุ่งนาก็ยังสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้แบบสบายตาสบายใจ                

16.00 น. จบกิจกกรรมแพ็คเกจทัวร์อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ทเดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน 

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าสถานที่จัดงานเลี้ยง

6. ค่าประกันการเดินทาง

7. ค่าไกด์ และ ทีมงานบริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองจบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ทนี้จัดทำโดย:

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------