แพ็คเกจทัวร์สุโขทัย

แพ็คเกจทัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแพ็คเกจทัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
(2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
05.20 น. หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ สุโขทัยโดย รถบัสปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) และ เครื่องดื่ม ระหว่างเดินทาง 
11.50 น. เดินทางถึง จ.สุโขทัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Sri Satchanalai) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อรักษาสภาพป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ หลังจากนั้นชม วัดมหาธาตุ วัดช่องลม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา แวะเที่ยว บ้านหาดเสี้ยวที่ขึ้นชื่อด้านผ้าทอ และ ชมการทำเครื่องเงินเครื่องทองศรีสัชนาลัย 
15.00 น. หลังจากนั้นนำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียงและเรียกอีกชื่อว่า วัดพระปรางค์ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยวัดเขาพนมเพลิง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมเพลิงภายในกำแพงเมือง มีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประธานทรงกลม และมณฑปก่อด้วยศิลาแลง ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพื้นสูง หลังคาโค้งแหลม มีบันไดทางขึ้นสู่มณฑปวัดเขาสุวรรณคีรี วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดสวนแก้วอุทยานน้อย วัดนางพญา วัดชมชื่น 
16.00 น. ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของตามอัธยาศัย, หรือจะทำสังฆทานบริจาคสิ่งของให้แก่วัดก็ได้ 
18.00 น. นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ ”เลอ ชาร์ม สุโขทัย” และพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร / ห้องอาหารของรีสอร์ท 
19.30 น. นำทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยง ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ (ถ้าต้องการโปรแกรมนี้เพิ่ม) 
22.30 น. จบกิจกรรมของวันแรกแพ็คเกจทัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
08.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท 
08.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่าสุโขทัย) ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดสระศรี วัดศรีชุม และขึ้น ชมเขาน้อย และพาท่านเที่ยวชม เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก 
11.00 น. เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดในวรรณคดีมากมาย อาทิ ปลาจากกาพย์ห่อโคลงนิราศพระบาท กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองทองแดงกาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ (เจ้าฟ้ากุ้ง) นิราศอิเหนา ฯลฯ พิพิธภัณฑ์ฯ 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหาร 
13.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรม เพื่อเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทเครื่องสังคโลกที่มีคุณค่ากว่า2,000 ชิ้น ที่ได้รวบรวมมาจากในประเทศ และต่างประเทศ 
14.30 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถบัสปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. คาราโอเกะและ Soft Drink 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------