แพ็คเกจทัวร์ระนอง

แพ็คเกจทัวร์เกาะนาวโอพี,พม่า,เมียนมาร์โปรแกรมทัวร์ เกาะนาวโอพี - พม่า (1 วัน)

รายละเอียดโปรแกรม:

08.20 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ทุกท่านพร้อมทำเอกสารผ่านแดน (ให้ทุกท่านเปลี่ยนชุดพร้อมดำน้ำและเล่นน้ำ)                             

09.00 น. เรือออกจากท่าเรือแกรนด์อันดามันระนอง มุ่งหน้าสู่เกาะสองประเทศพม่า ทำเอกสารผ่านแดนเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์

09.30 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะนาวโอพี ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.ระหว่างทางท่านจะได้ชมหมู่เกาะทะเลพม่ามากมาย       

11.00 น. ถึง เกาะนาวโอพี นำท่านล่องเรือชมน้ำทะเลสองสีบริเวณของเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสัมผัสโลกใต้ทะเลอันงดงามที่ทุกท่านรอคอย                                                

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) บนเกาะนาวโอพี เทอเรสริมหาดบริการอาหารแบบบุฟเฟต์/พักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหน้าหาดส่วนตัว บันทึกภาพทุกเช็คอินบริเวณหน้ารีสอร์ทหาดนาวโอพี 

14.00 น. พร้อมพาทุกท่านเข้าสู่ กิจกรรมดำน้ำชมโลกใต้ทะเล สัมผัสชายหาดที่ขาวนุ่ม บันทึกภาพที่ท่านประทับใจตามอัธยาศัย        

15.30 น. เรือพร้อมรับทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ....       

17.00 น. เดินทางถึงฝั่ง ระนอง รถตู้รับท่านเดินทางไปยังรีสอร์ท   


อัตราค่าบริการ: ท่านละ xx,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศที่ฝั่งไทย และ ค่ารถท้องถิ่นที่ฝั่งพม่า

2. ค่าเรือ Speed Boat ไปกลับเกาะนาวโอพี

3. ค่าธรรมเนียมต่างๆข้ามเกาะนาวโอพี

6. ค่าอาหาร 1 มื้อ

7. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

8. ค่าประกันการเดินทาง 

9. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยวไทย

10. ค่าไกด์พม่า

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)


======================


โปรแกรมทัวร์ เกาะนาวโอพี - เกาะสองพม่า  - ระนอง (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

12.25 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สนามบินระนอง

12.50 น. รถตู้ปรับอากาศ รับทุกท่านเดินทางไปยัง ปากน้ำระนอง (ท่าเรือไปเกาะสอง)

13.30 น. เดินทางถึง ปากน้ำระนอง นำท่านไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ถนนสะพานปลา ท่าเทียบเรือตำบลปากน้ำ จังหวัดระนอง เพื่อทำเรื่องข้ามไปยัง เกาะสอง (ต้องเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูปและสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุดไปด้วย)

14.00 น. หลังจากนั้นนำท่าน ลงเรือหางยาวเพื่อพาท่านข้ามไปยังเกาะสอง

14.30 น. ถึง เกาะสอง หรือวิคตอเรียพ้อยท์ ซึ่งมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของพม่า เป็นเมืองท่าที่อยู่ บริเวณปลายสุดของแผ่นดินพม่า (เป็นปลายแหลมของแผ่นดินไม่ใช่เกาะ) ชมทัศนียภาพและสภาพบ้านเรือนทั่วไป จากนั้นสักการะพระพุทธรูปพม่า และชม เจดีย์พีเดอเอร์ ที่มีศิลปะการก่อสร้างในลักษณะเดียวกันกับ เจดีย์ชะเวดากอง                

15.00 น.นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง วีรกษัตริย์อันเกรียงไกรของพม่าผู้ได้รับการขนานนามว่า ผู้ชนะสิบทิศ                                 

16.00 น.หลังอาหารเชิญท่าน เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากพม่า มีอัญมณีประเภทต่างๆ เครื่องเขินแบบพม่า เสื้อผ้า-สะโหร่ง และเครื่องประทินผิว ที่สาวพม่านิยมใช้ประหน้าเพื่อความสวยงาม                             

17.30 น. นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พักที่ “Honey Bear Hotel” (พักฝั่งพม่า)    

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่โรงแรม / ร้านอาหาร

07.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม 

07.30 น. นำท่านขึ้นเรือกลับฝั่งไทย...และเดินทางไปยัง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน

08.20 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ทุกท่านพร้อมทำเอกสารผ่านแดน (ให้ทุกท่านเปลี่ยนชุดพร้อมดำน้ำและเล่นน้ำ)                             

09.00 น. เรือออกจากท่าเรือแกรนด์อันดามันระนอง มุ่งหน้าสู่เกาะสองประเทศพม่า ทำเอกสารผ่านแดนเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์

09.30 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะนาวโอพี ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.ระหว่างทางท่านจะได้ชมหมู่เกาะทะเลพม่ามากมาย       

11.00 น. ถึง เกาะนาวโอพี นำท่านล่องเรือชมน้ำทะเลสองสีบริเวณของเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสัมผัสโลกใต้ทะเลอันงดงามที่ทุกท่านรอคอย                                                

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) บนเกาะนาวโอพี เทอเรสริมหาดบริการอาหารแบบบุฟเฟต์/พักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหน้าหาดส่วนตัว บันทึกภาพทุกเช็คอินบริเวณหน้ารีสอร์ทหาดนาวโอพี 

14.00 น. พร้อมพาทุกท่านเข้าสู่ กิจกรรมดำน้ำชมโลกใต้ทะเล สัมผัสชายหาดที่ขาวนุ่ม บันทึกภาพที่ท่านประทับใจตามอัธยาศัย        

15.30 น. เรือพร้อมรับทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ....       

17.00 น. เดินทางถึงฝั่ง ระนอง รถตู้รับท่านเดินทางไปยังรีสอร์ท             

18.00 น. นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พักที่ “จันทร์สมบีชรีสอร์ท” (ติดทะเล / มีสระว่ายน้ำ) 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่โรงแรม

09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม 

09.30 น. แวะเที่ยวชม บ้านร้อยปีเทียนสือ เป็นบ้านเก่าที่มีอายุกว่า 150 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง รวมทั้งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนองไว้มากมาย                                 

10.30 น. จากนั้นชม บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง โดยน้ำร้อนมีลักษณะใสสะอาด ไม่มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไข่เน่า มีคราบสีขาวของแคลไซต์ติดอยู่กับหิน พบก๊าซผุดขึ้นมากับน้ำพุร้อนบ้างไม่มากบ่อน้ำร้อนพรรั้ง เกิดจากสายน้ำแร่ ร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียล ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเป็นแอ่ง มีตาน้ำมากถึง 13 ตาน้ำ                       

11.30 น.นำทุกท่านเดินทางไปส่งที่ สนามบินระนอง เพื่อทำเรื่องเช็คอิน….

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ xx,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศที่ฝั่งไทย และ ค่ารถท้องถิ่นที่ฝั่งพม่า

2. ค่าที่พัก 2 คืน 

3. ค่าเรือไปกลับเกาะสอง

4. ค่าเรือ Speed Boat ไปกลับเกาะนาวโอพี

5. ค่าธรรมเนียมต่างๆข้ามเกาะสอง

6. ค่าอาหาร 5 มื้อ

7. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

8. ค่าประกันการเดินทาง 

9. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยวไทย

10. ค่าไกด์พม่า

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย


การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เพื่อทำจองทัวร์เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

           บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์  

           เลขที่บัญชี 416-2-56257-1  

           ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี  

ส่วนที่เหลือชำระดังนี้

1.กรณีชำระเป็นเช็คจะต้องให้เช็ค Clearing ก่อนวันเดินทาง 2 วัน

2.กรณีชำระเป็นเงินสดสามารถชำระ ณ วันเดินทางได้

----------------------------------- 

 หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 Email Address: [email protected] 

  -------------------------------------