แพ็คเกจทัวร์สงขลา

แพ็คเกจทัวร์เกาะยอแพ็คเกจทัวร์เกาะยอ (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก: 
17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
17.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ สงขลา โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

วันที่สอง: 
07.00 น. เดินทาง สงขลา แวะให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัว 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
09.00 น. หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม แหลมสมิหลา ถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือกจากนั้นเดินทางไปชมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำที่สวนสองทะเล 
10.30 น. หลังจากนั้นพาท่านเดินทางขึ้น เขาตังกวน เพื่อแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปชมจุดชมวิวเมืองสงขลาที่สวยงาม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเที่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนอายุกว่า 100 ปี 
14.00 น. นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลา แวะไหว้พระวัดมัชฌิมาวาส หรือวัดกลาง เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา อายุ 400 ปี สร้างตอนปลายอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดยายศรีจันทร์ 
16.00 น. เดินทางไป สะพานติณสูลานนท์ หรือ สะพานเปรม ชมทัศนีภาพ และ ชมวิถีการดำรงชีพของชาวบ้านเกาะยอและชมบรรยากาศยามเย็น 
17.00 น. จากนั้นนำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ "ลุงดำ โฮมสเตย์ เกาะยอ หรือ ลุงแก้วโฮมสเตย์เกาะยอ" หรือ ระดับเดียวกัน 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารของโฮมสเตย์ 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์เกาะยอและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม: 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหารของโฮมสเตย์ 
09.00 น. นำท่าน สัมผัสวิถีชีวิตชาวเกาะยอ โดยการล่องเรือประมงขนาดเล็กรอบเกาะยอ นั่งเรือออกไปชมความสวยงามของทะเลสาบสงขลา ไปดูการทำประมง การกู้ไซกุ้ง การเลี้ยงปลา วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านของชาวเกาะยอ 
11.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. นำท่านเข้า เมืองน้ำแข็ง Hatyai Ice Dome ซึ่งข้างใน จะมีอุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียส ชมประติมากรรมน้ำแข็งที่แกะสลักโดยช่างมืออาชีพชาวจีน เมืองฮาบิน นอกจากนั้นท่านยังสามารถเล่นสไลเดอร์น้ำแข็ง ชมประติมากรรมน้ำแข็งจุใจ 
15.00 น. จากนั้นออกจากเมืองน้ำแข็งเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปนั่งกระเช้า Hatyai Cable Car ชมวิวแบบ 360 องศา ซึ่งจะมองเห็นไกลถึงทะเลสาบสงขลา จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธมงคลมหาราช จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 
17.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร 

วันที่สี่ 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
07.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์เกาะยอ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ 
4. ค่าดนตรีคาราโอเกะ และ Soft Drink 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าไกด์ / Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์เกาะยอ

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์เกาะยอ นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------