แพ็คเกจทัวร์ชลบุรี

แพ็คเกจทัวร์เกาะล้าน,หาดตาแหวน,เกาะสากโปรแกรมทัวร์ เกาะล้าน (1 วัน)

รายละเอียดท่องเที่ยว:

09.00 น. เจ้าหน้าที่ เอเจนท์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

09.30 น. นำท่าน ลงเรือ Speed Boat แบบส่วนตัว มุ่งหน้าสู่ เกาะสาก เพื่อพาท่านแวะทำกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ใต้ท้องทะเล และเล่นกิจกรรมบนสวนน้ำ                                                                                           

10.00 น. เดินทางถึง เกาะสาก ให้ท่านทำกิจกรรม ดำน้ำดูปะดารัง  และ เล่นน้ำที่สวนน้ำ                              

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) แบบข้าวกล่องบนเรือ

13.00 น. จบกิจกรรมดำน้ำ นำท่านขึ้นเรือเดินทางไปยัง ท่าเรือหาดตาแหวนของเกาะล้าน                    

13.30 น. เชิญทุกท่านพักผ่อนเล่นน้ำที่ หาดตาแหวน จัดเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวคับคั่งมากโดยเฉพาะช่วงกลางวันเพราะเป็นหาดที่น้ำใสมากและมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายสะดวกครบครัน       

15.30 น. จบกิจกรรมที่หาดตาแหวน...เดินทางกลับไปยังฝั่ง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย . 

16.00 น. ลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมาย...

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าเรือ Speed Boat แบบส่วนตัว 

2. ค่าอาหารแบบข้าวกล่อง

3. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

----------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์ เกาะล้าน-พัทยา (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ พัทยา พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ 

09.30 น. ท่านออกเดินทางไปยัง จุดชมวิวเขาพระตำหนัก เป็นจุดชมวิวจุดชมวิวนี้อยู่ในพื้นที่ดูแลของสถานีวิทยุกองทัพเรือ เป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อันเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท                                                        

10.30 น. เดินทางไปไหว้พระที่  วัดพระใหญ่ หรือที่รู้จักในชื่อของ วัดพระใหญ่พัทยา เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี คือ หลวงพ่อพระใหญ่ ที่มีความสูงกว่า 300 ฟุตเลยทีเดียว                                                                    

11.30 น. เดินทางไปยัง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 

12.00 น. นำท่าน ลงเรือลำใหญ่แบบส่วนตัว มุ่งหน้าสู่ เกาะสาก เพื่อพาท่าน แวะดำน้ำดูปะการัง                                    

12.30 น. เดินทางถึง เกาะสาก บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบข้าวกล่องบนเรือ              

13.00 น. หลังอาหารให้ท่านทำ กิจกรรมดำน้ำดูปะดารัง ตามอัธยาศัย                

***หลังจากนั้นแวะให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย***                

15.30 น. จบกิจกรรมดำน้ำ นำท่านขึ้นเรือเดินทางไปยังที่พัก เกาะล้าน ที่ หาดตาแหวน             

16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “Sealey Resort Koh Larn” พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก                        

16.30 น. เชิญทุกท่านพักผ่อนเล่นน้ำที่ หาดตาแหวน จัดเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวคับคั่งมากโดยเฉพาะช่วงกลางวันเพราะเป็นหาดที่น้ำใสมากและมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายสะดวกครบครัน      

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารริมชายหาดตาแหวน (จัดแบบ Outdoor)

18.30 น. เชิญท่านผู้บริหารกล่าวเปิดงานเลี้ยง              

19.00 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็น ดนตรีคาราโอเกะ โดยมีทีมงานเอจิเลนต์เป็น MC ให้ตลอดจนจบงาน            

22.00 น. จบกิจกรรมงานเลี้ยง 

22.30 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร/จัดใต้ตึกโรงแรม

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก และขึ้นเรือลำใหญ่กลับไปยังฝั่งพัทยา...

09.30 น. นำทุกท่านเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน                            

11.00 น. นำท่านเดินทางไปชม พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสง เลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539                                               

12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ, เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติเก๋ๆ แห่งแรกของประเทศไทยที่เมืองพัทยา โดยรวมรวบภาพวาดแบบ 3 มิติ ไว้กว่า 200 ภาพ ให้ผู้ที่เข้าชมสามารถถ่ายภาพกลับไปโชว์ เพื่อนพี่น้องได้อย่างจุใจ ซึ่งผลงานในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกวาดโดยจิตรกรชาวเกาหลีทั้ง 12 ท่าน                              

15.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์...และแวะซื้อของฝาก

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 1 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง) 

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

----------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์ เกาะล้าน-พัทยา (3 วัน 2 คืน)

วันแรก

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ พัทยา พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ 

09.30 น. ท่านออกเดินทางไปยัง จุดชมวิวเขาพระตำหนัก เป็นจุดชมวิวจุดชมวิวนี้อยู่ในพื้นที่ดูแลของสถานีวิทยุกองทัพเรือ เป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อันเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท                                                        

10.30 น. เดินทางไปไหว้พระที่  วัดพระใหญ่ หรือที่รู้จักในชื่อของ วัดพระใหญ่พัทยา เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี คือ หลวงพ่อพระใหญ่ ที่มีความสูงกว่า 300 ฟุตเลยทีเดียว                                                                    

11.30 น. เดินทางไปยัง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 

12.00 น. นำท่าน ลงเรือลำใหญ่แบบส่วนตัว มุ่งหน้าสู่ เกาะสาก เพื่อพาท่าน แวะดำน้ำดูปะการัง                                    

12.30 น. เดินทางถึง เกาะสาก บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบข้าวกล่องบนเรือ              

13.00 น. หลังอาหารให้ท่านทำ กิจกรรมดำน้ำดูปะดารัง ตามอัธยาศัย                

***หลังจากนั้นแวะให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย***                

15.30 น. จบกิจกรรมดำน้ำ นำท่านขึ้นเรือเดินทางไปยังที่พัก เกาะล้าน ที่ หาดตาแหวน             

16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “Sealey Resort Koh Larn” พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก                        

16.30 น. เชิญทุกท่านพักผ่อนเล่นน้ำที่ หาดตาแหวน จัดเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวคับคั่งมากโดยเฉพาะช่วงกลางวันเพราะเป็นหาดที่น้ำใสมากและมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายสะดวกครบครัน      

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารริมชายหาดตาแหวน (จัดแบบ Outdoor)

18.30 น. เชิญท่านผู้บริหารกล่าวเปิดงานเลี้ยง              

19.00 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็น ดนตรีคาราโอเกะ โดยมีทีมงานเอจิเลนต์เป็น MC ให้ตลอดจนจบงาน            

22.00 น. จบกิจกรรมงานเลี้ยง 

22.30 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร/จัดใต้ตึกโรงแรม

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก และขึ้นเรือลำใหญ่กลับไปยังฝั่งพัทยา...

09.30 น. นำทุกท่านเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน                            

11.00 น. นำท่านเดินทางไปชม พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสง เลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539                                               

12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ, เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติเก๋ๆ แห่งแรกของประเทศไทยที่เมืองพัทยา โดยรวมรวบภาพวาดแบบ 3 มิติ ไว้กว่า 200 ภาพ ให้ผู้ที่เข้าชมสามารถถ่ายภาพกลับไปโชว์ เพื่อนพี่น้องได้อย่างจุใจ ซึ่งผลงานในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกวาดโดยจิตรกรชาวเกาหลีทั้ง 12 ท่าน                              

15.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ "Grand Jomtien Palace Hotel"  (ติดทะเล)                 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร  

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม

09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก 

09.30 น. นำทุกท่าน นั่งรถรางชมสวนนงนุช เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่นับว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเลยภายในจะมีสวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนกล้วยไม้ สวนกระบองเพชร และ อื่นๆ

***ชมโชว์ช้างที่เวลา 11.15 am***                          

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ของสวนนุงนุช

***ชมโชว์สวนนงนุชที่เวลา 13.30 am***                     

15.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์...และแวะซื้อของฝาก

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น / 50 ท่านต่อคัน

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง) 

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

----------------------------------

การจองทัวร์

 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

 

เลขที่บัญชี 4162562571 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

 

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

 

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

 

-------------------------------------

 

 

ทัวร์นี้จัดทำโดย: 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True)

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected]

 

-------------------------------------