แพ็คเกจทัวร์ระยอง

แพ็คเกจทัวร์เกาะเสม็ด,หาดทรายแก้วโปรแกรมทัวร์ เกาะเสม็ด (2 วัน 1 คืน)

วันแรก 

06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ ระยอง พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) และเครื่องดื่ม ระหว่างเดินทาง (น้ำเปล่า, น้ำอัดลม, สแน็ค)

10.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือบ้านเพ นำท่านขึ้นเรือโดยสารเพื่อนำท่านข้ามไปยัง เกาะเสม็ด                      

11.00 น. เรือพาท่าน ทำกิจกรรมด้ำน้ำดูปะการัง ตามจุดต่างๆ                              

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบข้าวกล่อง                    

15.00 น. เดินทางกลับที่พัก... 

16.00 น. นำท่าน Check in เข้าสู่ห้องพัก ที่ โรงแรมสินสมุทร เกาะเสม็ด (ติดชายหาด) เพื่อเก็บสัมภาระ           

16.30 น. พักผ่อนเล่นน้ำหน้าชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องจัดเลี้ยงของรีสอร์ท 

18.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค์ คาราโอเกะ และกิจกรรมต่างๆ                                       

**เรามีวิทยากร (MC) ดำเนินงานเลี้ยงให้ตลอดจนจบงานเลี้ยง **

 22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

09.00 น. เก็บสัมภาระอำลาที่พัก ลงเรือกลับสู่ฝั่ง 

09.45 น. เดินทางถึงฝั่งบ้านเพ...

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดบ้านเพ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิ เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ ปลาหมึกแห้ง และ ขนมหวานนานาชนิด        

11.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ชม โลกใต้ทะเลสีสันของความงด งาม มีปลามากมายทั้งปลาสวยงาม ปลาขนาดใหญ่เช่นปลาหมอทะเล ฉลาม กระเบน ปลากุดสลาดซึ่งอยู่ในกลุ่มปลาเก๋าที่มีราคาแพง                               

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

14.00 น. แวะสักการะ หลวงปูทิมวัดละหารไร่                               

15.00 น. เดินทางกลับที่หมาย...โดยสวัสดิ์ภาพ....

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-4 ท่านต่อห้อง)

3. ค่าอาหาร  5 มื้อ

4. ค่าเรือ, และ ค่ากิจกรรมดำน้ำ

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทาง 

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

-----------------------------------


โปรแกรมทัวร์ เกาะเสม็ด - ระยอง (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์  ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองทองธานี โดย รถมินิปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ระยอง พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ 

10.00 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำเกาะกลอย เป็นตลาดย้อนยุคเล็กๆ แหล่งช้อป ชิมชิลในตัวเมืองระยอง ภายในตัวตลาดมีพื้นที่ไม่กว้างขวางมากนักเป็นเรือนแถวไม้กลางสระน้ำตกแต่งออกแนวโบราณเพื่อให้เข้ากับ บรรยากาศของความเป็นตลาดเก่า ชวนให้ถึงกลิ่นอายของความเป็นอดีตในวันวาน                                                      

11.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

12.00 น. นำท่านขึ้นเรือโดยสารเพื่อนำท่านข้ามไปยัง เกาะเสม็ด                          

12.40 น. เดินทางถึง ท่าเรือหน้าด่าน นำท่านขึ้น รถท้องถิ่น พาท่านเดินทางไปยังรีสอร์ท                                     

13.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ Samet Ville Resort (ติดทะเล) พร้อมเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก 

14.00 น. เชิญท่าน ร่วมรับฟังประชุมสัมมนา ภายในองค์กรของท่านตามอัธยาศัย                            

16.00 น. จบกิจกรรมสัมมนา และพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท                                         

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหาร Outdoor ของรีสอร์ท

18.30 น. ร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ ดนตรีคาราโอเกะ  และกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์                   

**เรามี MC ดำเนินงานเลี้ยงให้ตลอดจนจบงานเลี้ยง **

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

08.00 น พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

10.00 น. ทำทุกท่านขึ้นเรือเพื่อพาท่าน ทำกิจกรรมด้ำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ                        

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่แบบข้าวกล่องบนเรือ

15.00 น. จบกิจกรรมดำน้ำ

15.00 น. เดินทางกลับไปยังที่พักบนเกาะเสม็ด   

16.00 น. เดินทางถึงที่พักที่ Samet Ville Resort (ติดชายหาด) 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหารของรีสอร์ท

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

    

วันที่สาม

08.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท

10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

10.30 น. นำท่านลงเรือเพื่อข้ามกลับไปยังฝั่ง....

11.00 น. เที่ยวชม“ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง” ป่าชายเลนที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 6,000 ไร่ ทุ่งโปรงทองมิใช่เพียงแค่แหล่งหาปู กุ้ง หรือหอยของชาวบ้านที่นั้นเท่านั้น เพราะได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ปากน้ำประแส                                                

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ชม โลกใต้ทะเลสีสันของความงด งาม มีปลามากมายทั้งปลาสวยงาม ปลาขนาดใหญ่เช่นปลาหมอทะเล ฉลาม กระเบน ปลากุดสลาดซึ่งอยู่ในกลุ่มปลาเก๋าที่มีราคาแพง ชั้นล่างจะ พบฉลามกบ ปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้อันดุร้าย                           

15.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถมินัสปรับอากาศ 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ท่าน ต่อห้อง ) 

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

----------------------------------

 

 การจองทัวร์

 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

 

เลขที่บัญชี 4162562571 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

 

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

 

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

 

-------------------------------------

 

 

ทัวร์นี้จัดทำโดย: 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True)

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected]

 

-------------------------------------