แพ็คเกจทัวร์นครราชสีมา

แพ็คเกจทัวร์โคราชแพ็คเกจทัวร์โคราช
 (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ โคราช พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1)ระหว่างเดินทาง 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหารระเบียงน้ำ 

11.00 น. นำท่านแวะนมัสการและไหว้ที่ วัดอุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือวัดสรพงษ์จัดสร้างโดย สรพงษ์ ชาตรี ซึ่งก่อตั้งโดยแรงศรัทธาของคุณ สรพงษ์ ชาตรี มหาเถรคันฉ่องในภาพยนต์สมเด็จพระนเรศวรแห่งสยามประเทศ ดาราที่ใครๆ ก็รู้จักค่ะ ผู้คนเลยเรียกชื่อที่นี่ว่า วัดสรพงษ์ 

13.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง อ.เมือง โคราช 

14.00 น. เดินทางถึง อ.เมือง โคราช นำท่านแวะนมัสการและ ไหว้ย่าโม ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า "คุณหญิงโม" เป็นภริยาปลัดเมืองนครราชสีมา ท่านสร้างวีรกรรมไว้แก่ชาติไทยเมื่อ พ.ศ. 2369 โดยได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบต่อต้านกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ไม่ให้มาตีกรุงเทพฯ เป็นผลสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคุณหญิงโมเป็น "ท้าวสุรนารี" 

14.30 น. เดินทางไปยัง อ.พิมาย 

15.30 น. เดินทางถึง อ.พิมาย นำท่านเที่ยวชม ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม ด้วยศิลปะแบบปาปวนเช่นเดียวกับปราสาทหินพนมวัน 

16.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน เลือกซื้อเป็ดย่างพิมาย ได้ตามอัธยาศัย (ราคาตั้งแต่ 150-250 บาทต่อตัว) 

17.30 น. เดินทางกลับไป Check In เข้าสู่พักที่ โรงแรม สีมา ธานี พร้อมเก็บสัมภาระและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์โคราชและราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 

09.00 น. นำท่าน Check out ออกจากที่พักรีสอร์ท 

09.30 น. เดินทางไปยังไปยัง อ .อำเภอโชคชัย 

10.30 น. เดินทางถึง อ.อำเภอโชคชัย นำท่านแวะเที่ยวชม ด่านเกวียน เป็นอาณาจักร เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียนชมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามวิถีชีวิตดั่งเดิมเริ่มเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง อ.ปักธงชัย 

13.40 น. เดินทางถึง อ.ปักธงชัย นำท่านเที่ยวชมและช็อปปิ้งที่ร้าน ผ้าไหมปักธงชัย ผ้าไหมที่ปักธงชัยนี้มีให้เลือกมากมายหลายแบบหลายสี และผ้าไหมนี้ไม่ได้ขายแต่ผ้าไหมเพียงอย่างดียว ยังมีของฝากอีกมากมายที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น กระเป๋า เน็กไทด์ พวงกุญแจ ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ ใครที่มาเยี่ยมมาชมนั่นก็ต้องติดใจกันไปตามๆๆกันกับความสวยงามของผ้าไหมไทยเมืองปักธงชัย 

14.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อมแวะซื้อของฝาก 

20.30 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์โคราชและเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 

- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

- เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 

- เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 

- เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ 


อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 1 คืน 

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 

6. ค่าไกด์ และ Staff 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์,ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์โคราช

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์โคราชนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------