แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี

แพ็คเกจทัวร์ไทรโยคแพ็คเกจทัวร์ไทรโยค (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) พร้อมบริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง (หลังจากนั้นเล่นเกมในรถแจกของขวัญ) 
10.30 น. เดินทางถึง ไทรโยค นำท่านมุ่งหน้าสู่ แค้มป์ช้าง หลังจากนั้นนำท่าน นั่งช้าง ชมไพร ( 30 นาที ) จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านริมแคว-แพริมน้ำ รีสอร์ท หรือระดับเดียวกันกรณีห้องพักไม่ว่าง จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก ตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำกระแซ ชมความงดงามภายในถ้ำและไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล 
15.00 น. หลังจากนั้นนำท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพเปียก ชมธรรมชาติลำน้ำแควน้อย ชมความงดงามสองฟากฝั่งแม่น้ำแควน้อยอันร่มรื่นงดงามยิ่ง สามารถลงเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย 
16.00 น. นำทุกท่านเดินทางกลับที่พักรีสอร์ท 
17.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
19.00 น. รับประทานอาหารอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหาร 
19.30 น. ต่อด้วยความสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ หรือ กิจกรรมรอบกองไฟ 
22.00 น. รับประทานอาหารว่างรอบดึก (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหาร 
23.00 น. จบแพ็คเกจทัวร์ไทรโยคของวันแรกและราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหาร 
08.30 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
09.00 น. นำทุกท่านเดินทาง สู่ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ให้ท่านได้พักผ่อน ชมธรรมชาติ เล่นน้ำตก สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พักทำธุรกิจส่วนตัว (หรือลูกทัวร์สามารถเลือกโปรแกรมล่องเรือ ชม "ถ้ำเชลย" สถานที่หลบซ่อนตัวของเหล่าเชลยศึก พร้อมชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามภายในถ้ำ) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท และเดินทางเข้าสู่อำเภอเมือง 
14.30 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร 
20.00 น. จบแพ็คเกจทัวร์ไทรโยคเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 4 ท่าน ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าเรือขี่ช้าง และล่องแพ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
7. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าจอดรถ, ค่าทางด่วน, และ ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ไทรโยค

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ไทรโยคนี้เป็นของ: หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

  --------------------------------------