แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่แพ็จเกจทัวร์เชียงใหม่ (4 วัน 3 คืน)


วันแรก 
20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
20.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว 40 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ 

วันที่สอง 
07.30 น. เดินทางถึง เชียงใหม่ แวะให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัว 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ห้องอาหารของโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
09.00 น. แวะสักการะและไหว้พระที่ วัดเชียงมั่น 
10.00 น. สักการะและไหว้พระที่ วัดดวงดี 
11.00 น. สักการะและไหว้พระที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารสวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม "สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด" 
14.30 น. เที่ยวชม ความลี้ลับเมืองใต้พิภพ นามว่า เวียงกุมกาม มีการขุดค้นพบโดยบังเอิญ ได้รับการบูรณะเช่น วิหารวัดช้างค้ำ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดอีค่าง วัดปู่เปี้ย วัดธาตุขาวเป็นต้น 
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
18.30 น. เดินทางไปยัง คุ้มขันโตก 
19.20 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่คุ้มขันโตก (ลิ้มราอาหารเหนือ) 
19.45 น. ชมการแสดงศิลปะอันสวยงามของล้านนาของคุ้มขันโตก 
21.00 น. แวะให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินท่าแพ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็จเกจทัวร์เชียงใหม่และราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ (ให้รถบัสไปถ่ายรถที่หน้าหอประชุมนานาชาติ) 
11.00 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดศรีสุพรรณ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอิ่มปลาเผา สาขาแม่เหียะ (ใกล้ๆอุทยานหลวงราชพฤกษ์) 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
15.00 น. เที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ หรือ ระดับเดียวกัน 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ร้านอาหารร่มไม้ริมปิง 
19.30 น. หลังจากนั้นช็อปปิ้งและเที่ยวกลางคืนที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของแพ็จเกจทัวร์เชียงใหม่และราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นำท่าน Check out ออกจากโรงแรม และเดินทางไปยัง จ.ลำปาง 
10.00 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง 
10.45 น. เดินทางกลับ จ.สมุทสาคร 
11.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร ร. ริมน้ำ ลำปาง 
12.00 น. จบกิจกรรมแพ็จเกจทัวร์เชียงใหม่และ เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ... 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว 40 ที่นั่ง 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็จเกจทัวร์เชียงใหม่

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็จเกจทัวร์เชียงใหม่นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------