โปรแกรมทัวร์กระบี่

โปรแกรมทัวร์กระบี่โปรแกรมทัวร์ กระบี่ - ตรัง - เกาะไหง (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก 
18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวย สะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง 
19.00 น. ออกเดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น และมุ่งหน้าสู่ ตรัง พร้อม บริการอาหารข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) + น้ำผลไม้ + ชากาแฟ + เครื่องดื่มบนรถ 

วันที่สอง 
06.00 น. แวะให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่โรงแรมแบบ ABF บุฟเฟ่ต์ 
08.30 น. ออกเดินทางสู่หาดนพรัตน์ธาราลงเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่ ทะลแหวก (Unseen in Thailand) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะปอดะ นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส พักผ่อน เล่นน้ำกันตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) แบบปิกนิกข้าวกล่องบนเรือ 
13.00 น. นำทุกท่านเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะปอดะ ที่สวยงาม ซึ่งมี น้ำทะเลที่ใสมาก 
15.00 น. เดินทางกลับไปยังฝั่ง… 
15.30 น. หลังจากนั้นแวะเที่ยวชม วัดแก้วโกรวาราม วัดแห่งนี้กับอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่สีขาวทั้งหลัง โดดเด่นเป็นสง่ายามขับรถผ่านไปมา จากตัวเมืองกระบี่จะไปหาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย ก็จะผ่านวัดแห่งนี้เป็นประจำ 
17.00 น. นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมธรรมรินทร์ธนาตรัง 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม 
18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. จบกิจกรรม และ ราตรีสวัสดิ์ 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่โรงแรม, หลังอาหาร Check Out และเดินทางสู่ ท่าเรือปากเม้ง จ.ตรัง 
09.30 น. นำทุกท่านลงเรือเพื่อไปชม ความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน มีหาดทรายเล็กๆ 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) บนเรือแบบบุฟเฟ่ต์ที่ทางเรือจัดให้ 
12.00 น. หลังอาหารนำทุกท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่ เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีความสวยงามที่สุดของท้อง ทะเลตรัง และเป็นสถานที่จัด วิวาห์ใต้สมุทร 
13.30 น. จากนั้นนำท่านชมความงามของปะการังอ่อนหลายชนิดที่สมบูรณ์ใน ทะเลตรัง พบกับ ครอบครัวปลาการ์ตูนมากมาย ที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า ชมดอกไม้ทะเลสีสันสวยงาม ปะการังเจ็ดสีหนึ่งเดียวในท้องทะลตรัง 
15.30 น. จบกิจกรรม และ เรือพาเดินทางเข้าที่พักที่เกาะไหง 
16.30 น. นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พักที่ เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท 
18.00 น. บริการอาหารตอนเย็น (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท พร้อม อาหารทะเลปิ้งย่าง (ให้ 12 กิโลกรัม) 
18.30 น. เชิญท่านสนุกสนานแบบชิวๆ กับ ดนตรีโฟล์คซอง ตามอัธยาศัย 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ที่รีสอร์ท และ Check Out ออกจากรีสอร์ท 
08.00 น. ลงเรือออกเดินทางกลับไปยังฝั่งที่ ท่าเรือปากเม้ง 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ลงเรือท้องแบนเข้าสู่ภายในถ้ำ ชมหินงอกหินย้อย อันงดงามภายในถ้ำ ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยที่ ถ้ำเลเขากอบ Unseen in Thailand ซึ่งท่านจะต้องนอนราบขนานกับเรือ ผ่านผนังถ้ำแคบเป็นระยะทางกว่า 300 เมตร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ที่ร้านอาหารครัวริมธาร (สระมรกต) 
13.00 น. พักผ่อนหย่อนใจกับ การแช่ธารน้ำร้อน สนุกกับการว่ายน้ำ สระมรกต ที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต ทำให้น้ำในสระมีสีเขียวใสคล้ายมรกต สามารถลงเล่นน้ำได้ 
14.30 น. ออกเดินทางกลับที่หมาย 
20.00 น. แวะรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 10) ที่ร้านอาหารคุณสาหร่าย 
21.00 น. หลังจากนั้นออกเดินทางกลับที่หมายต่อ และ โดยสวัสดิ์ภาพ.... 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ xxxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) 
3. ค่าเรือและค่าดำน้ำตามโปรแกรม 
4. ค่าอาหาร10 มื้อ 
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------