โปรแกรมทัวร์กัมพูชา

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา-นครวัด-นครธม-บันทายสรี-ปอยเปต-เมืองเสียมเรียบ-โตนเลสาบ-โรงเกลือโปรแกรมทัวร์กัมพูชา - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสา - บราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด -เขาพนมบาเค็ง - ช้อปปิ้งตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ (3 วัน 2 คืน)

 
วันแรก กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ
  
 04.30 น. พร้อมกันณจุดนัดเดินทางสู่ตลาดโรงเกลืออ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
 
 09.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับ นำท่าน
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่น
เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
 
 เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้น สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์
ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ที่ภัตตาคาร ชมโชว์ที่สุดของความอลังก์การ ที่จะทำให้ท่านได้ทราบถึง
เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตมอัธยาศัย ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด -เขาพนมบาเค็ง 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้ม
ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า
“บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ
เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน” เป็นศูนย์กลางของ
นครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาท
ขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน 
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัย
วรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับ
เหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบ
พันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร
จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มโนรมย์ หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก
ที่ไนท์มาร์เก็ต ตามอัธยาศัย เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า

 
วันที่สาม ช้อปปิ้งตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ  
  
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)
ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด,ผ้าพันคอ, ปลากรอบ 
 
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โตนเลแม่โขง จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดน
ปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา ซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด
 
 16.00 น. ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เชิญทุกท่านช็อปปิ้ง
เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
 
 17.00 น.  ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 
 21.00 น.  โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
  -----------------------------------------------
 
กำหนดการเดินทาง
(ขั้นต่ำ 15 ท่าน ) อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่มีเตียง เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
24-27 มีค.,
13-15 เม.ย.,
14-16 เม.ย.,
30 เม.ย.-2 พ.ค,
5-7 ,13-15 ,27-29 พค.
 6,300 บาท/ท่าน 5,300 บาท / ท่าน 4,300 บาท / ท่าน 1,200 บาท
 
อัตราค่าบริการรวม 
- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
- ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา (20 USD)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
- ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นล่าช้าเพิ่มเล่มละ 500 บาท
 
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว
 
เอกสารการทำวีซ่า(เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)
1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้ แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารมาที่ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ 104/269 หมู่ 8 ถนนเอกชัย บางบอน กทม. 10150
 
เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง 
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 4,000 บาท
พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport มาที่ 02-9579094 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทาง
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
------------------------------------
 
การจองทัวร์
 
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์
 
เลขที่บัญชี 4162562571
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
 
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
 
-----------------------------------
 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]
 
-----------------------------------