โปรแกรมทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์จีน - คุนหมิง - โรงถ่ายภาพยนต์ 8 เทพอสูร - เจดีย์สามองค์ - อุทยานน้ำหยก - ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION(โดยจางอวี้โหมว) – เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน)

วันแรก กรุงเทพฯ- คุนหมิง 
 
 
 17.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
 
 19.25 น.  เหินฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินMU742(บริการอาหารบนเครื่อง)
 
 22.35 น.  ถึงท่าอากาศยาน นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพักที่คุนหมิง KING WORLD HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สอง โรงถ่ายภาพยนต์ 8 เทพอสูร - เจดีย์สามองค์(องค์จตุคาม)
- ลี่เจียง
 
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
 07.10 น.  เดินทางสู่เมืองต้าลี่ โดยเที่ยวบินที่ MU5891
 
 
 07.45 น.  ถึงสนามบินเมืองต้าลี่ ผ่านพิธีการผ่านสนามบิน
จากนั้นนำท่านมุ่งสู่เมืองย่านเมืองเก่า ของต้าหลี่ ระหว่างทางนำท่านชม เจดีย์ 3 องค์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงค์ถังของจีนในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสัง-กระจาย อันเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรต้าลี่ แสดงถึงความร่ำรวยของพลเมือง และความสงบสุขของชาวเมืองแล้วนำท่านนั่งรถไฟฟ้าขึ้นสู่ตำหนักนำ ท่านตามรอยตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ลือลั่นทั่วพื้นปฐพีท้าวจตุคามรามเทพ --พระเทวราชโพธิสัตว์แห่งอาณาจักรทะเลจีนใต้(คาบสมุทรทะเลใต้) ที่วัดเจดีย์สามองค์(ซานท่า) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุประมาณ 1,200 ปีก่อน พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างท้าวจตุคามรามเทพ ภาคพญามังกร ที่มีรูปลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ประทับบนขดพญา นาคเก้าเศียรและห้าเศียรตามลำดับทั้งยังมี ก้อนเมฆลอยอยู่ด้านล่าง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งสู่โรงถ่ายละครชุดชื่อดัง 8 เทพอสูร มังกรฟ้าจากบทประพันธ์อันลือลั่นของกิมย้งโดยใช้สถานที่ถ่ายทำยัง เมืองต้าหลี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของต้าลี่ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ
 
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความสวยงามของเมืองโบราณ
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารพักที่ลี่เจียง SHINER HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 
วันที่สาม อุทยานน้ำหยก-ภูเขาหิมะมังกรหยก–IMPRESSION(โดยจางอวี้โหมว) – เมืองโบราณลี่เจียง 
 
 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมนำท่านมุ่งสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่เจียง นำท่านมุ่งสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยกนำท่านเปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร นำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ
 
 
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 
 
 13.30 น.  พาท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้ เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองโบราณลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณลี่เจียงที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ Unesco ได้ประกาศเมื่อค.ศ.1987
 
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ***พิเศษ อาหารไทย
พักที่ลี่เจียง SHINER HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
 
วันที่สี่ ลี่เจียง- จงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  
 
 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน ระหว่างทางผ่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากธิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮะบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร จะได้ยินสายน้ำกระแทกหินดังคึกโคม
 
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแล้วเดินทางต่อจนถึง โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ที่ไหลลงมาจากธิเบตได้เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วใหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง สายสำคัญ และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชันเดินทางต่อจนถึงเมืองจงเตี้ยน
 
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านไปสู่ หมู่บ้านชาวธิเบต ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบตที่มีระยะเวลายาวนาน พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของที่นั่นด้วย พักที่จงเตี้ยน SHINER HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่ห้า วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณชาวทิเบต 
 
 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพาท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิง เป็นวัดลามะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีที่ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยไดลามะองค์ที่ 5 ใน ปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป และได้มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดียวกับวัดโปตาลา ของธิเบต แต่มีขนาดการ ย่อส่วน
 
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารนำทุกท่านมุ่งสู่ หมู่บ้านโบราณชาวทิเบต ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านจะสามารถเข้าใจความเป็นอยู่ จนกระทั่งการแต่งกายในสมัยโบราณของชาวทิเบต นอกจากนั้นยังมีสินค้าของฝาก อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า หมวกฯลฯ สไตล์ทิเบตแท้ๆ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งจนจุใจ
 
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่จงเตี้ยน SHINER HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่หก จงเตี้ยน - คุนหมิง - เขาซีซาน - ประตูมังกร - วัดหยวนธง - กรุงเทพฯ 
 
 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จนได้เวลาอันควรเดินทางสู่สนามบิน
 
 
 08.55 น.  เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5932
 
 09.55 น.  ถึงเมืองคุณหมิง นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนธง วัดเก่าแก่ของเมืองคุนหมิง นมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง จากประเทศไทยที่นำมาประดิษฐานไว้โดยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 
 
 20.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร***สุกี้เห็ดยูนานต้นตำหรับ***
ท่านเที่ยวชม เขาซีซาน ภูเขาที่สูงที่สุดในตัวเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็น ศิริมงคล พร้อมชมสถาปัตยกรรมวัดจีน ในลัทธิเต๋าซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขา ที่สร้างขึ้นตามความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้าน นำท่าน ลอดประตูมังกร ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของจีนโบราณ กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่เดินผ่านประตูแห่งนี้แล้วจะมีโชคลาภอายุยืนยาว จากยอดเขาท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง แล้วพาท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกและตลาดสินค้าราคาถูกให้ท่านเลือกซื้อจนจุใจ ตามอัธยาศัย
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *** อาหารกวางตุ้ง นกพิราบ + ไวน์แดง *** แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
 23.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU743 (บริการอาหารบนเครื่อง)
 
 01.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพฯ...
 
--------------------------------------
 
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์เป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ (ตลอดเส้นทาง)
2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย - จีน (ทุกแห่ง)
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
8. บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน
9. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า - แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน และคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจวันหมดอายุ)
2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 
------------------------------------------
 
การจองทัวร์
 
โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
 
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------------
 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]
 
--------------------------------------------