โปรแกรมทัวร์ชัยนาท

โปรแกรมทัวร์ชัยนาทโปรแกรมทัวร์ชัยนาท (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ชัยนาท พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
10.30 น. เดินทางถึง วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พื้นที่วัดสร้างเป็นรูปเรือหลวงตั้งอยู่บนยอดเขา ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่ล้วนเป็นมงคล เช่น เจดีย์พุทธคยาจำลอง เจดีย์ศรีมหาราช ลานธรรมจักร มณฑปเรือนแก้ว ฯลฯ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.ชัยนาท 
14.30 น. Check In เข้าสู่ที่พักที่ สุวรรณาการ์เด้น รีสอร์ท พร้อมเก็บสัมภาระเข้าที่พัก 
15.00 น. ล่องเรือ เจริญศรีนาวา ชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ร่วมห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ตามประเพณีโบราณชาวพุทธ ชมพระวิหาร และพระอุโบสเก่า และชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี 
17.30 น. ล่องเรือเจริญศรีนาวา รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) เมนูปลาแม่น้ำสดๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศริมน้ำ สนุกสนานร่วมร้องเพลงผ่อนคลายกับคาราโอเกะบนเรือ 
20.00 น. เดินทางกลับที่พัก สุวรรณาการ์เด้น รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โรงแรมที่พัก จากนั้น Check Out และนำท่านเดินทางออกเดินทางสู่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
08.30 น. เดินทางถึง แหล่งเรียนรู้หัตถกรรมหุ่นฟางนก บ้านหาดอาษา อ.สรรพยา สนุกรู้...ขั้นตอนการผลิตหุ่นฟางนก สัญลักษณ์เมืองชัยนาท ที่ใช้ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกประจำปี 
11.00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านวัฒนธรรมลาวครั่งบ้านกุดจอก แหล่งชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของลาวครั่งอย่างเหนียวแน่น ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย ดนตรี อาหารพื้นเมือง งานประเพณี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
15.00 น. เดินทางถึง สวนนกชัยนาท มีกรงนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย บรรยากาศร่มรื่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติ และสัตว์นานาชนิด ชมพิพิธภัณฑ์ไข่นก ท้องฟ้าจำลอง ฯลฯ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ แวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม 
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

---------------------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

---------------------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

------------------------------------------------------------