โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์ซาฟารีเวิลด์-Safari Worldโปรแกรมทัวร์
ซาฟารีเวิลด์-แพ็คเกจทัวร์ซาฟารีเวิลด์-โปรแกรมท่องเที่ยวซาฟารีเวิลด์ (1 วัน)

กำหนดการท่องเที่ยวซาฟารีเวิลด์ 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ ซาฟารีเวิลด์โดย รถโค้ชปรับอากาศ /รถตู้ปรับอากาศ
08.30 น. เดินทางถึง ซาฟารีเวิลด์ เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ รับบัตรเข้าชมซาฟารีเวิลด์บริเวณหน้าทางเข้าของซาฟารีเวิลด์ เพื่อแลกตั๋วเข้าชม
09.00 น. หลังจากนั้นนั่งรถโค้ชปรับอากาศ /รถตู้ปรับอากาศ เข้าชมสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค
10.20 น. ชมโชว์อุรังอุตัง
11.00 น. ชมโชว์สิงโตทะเล
11.40 น. ชมเวสเทิร์น คาวบอย สตั้นท์โชว์, ชมโชว์ นก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ห้องอาหารของซาฟารีเวิลด์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น. ช่วงบ่ายนำท่านชมโชว์โลมา และวาฬขาวจากขั้วโลกเหนือ
14.30 น. ชมโชว์สงครามจารกรรม
15.30 น. ชมโชว์ช้าง
16.30 น. ร่วมกันถ่ายภาพตามอัธยาศัย
17.30 น. นำท่านเดินทางไป รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
18.30 น. นำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก
20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
 
โปรแกรมทัวร์ซาฟารีเวิลด์: อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. รถโค้ชปรับอากาศ /รถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าอาหาร 2 มื้อ
3. ค่าบัตรเข้าชม
4. ค่าทางด่วนและจอดรถ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
 
-----------------------------------
 
การจองทัวร์: โปรแกรมทัวร์ซาฟารีเวิลด์
 
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
 
ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล
 
อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
 
-------------------------------------
 
โปรแกรมทัวร์ซาฟารีเวิลด์:

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 


เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]
 
--------------------------------------