โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

โปรแกรมทัวร์ดอยอินทนนท์โปรแกรมทัวร์ ดอยอินทนนท์ - เชียงใหม่ (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก 
08.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ อ.เมืองเชียงใหม่ 
08.30 น. เดินทางไป ดอยอินทนนท์ 
10.00 น. เที่ยวชมจุดสูงสุดแดนสยาม เดินเส้นทางเดินธรรมชาติอ่างกา เพื่อชมดอกกุหลาบพันปีและข้าวตอกฤๅษีซึ่งเป็นมอสที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย ศาลเจ้ากรมเกียรติผู้ที่คอยรักษาทำนุบำรุงดอยอินทนนท์ตั้งแต่สมัยอดีต นมัสการ พระมหาธาตุ นภเมทนิดล นภพลภูมิสิริ เที่ยวชมตลาดม้ง ดอยอินทนนท์ ที่เป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้สดและของฝากพื้นบ้านต่างๆ 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. พาท่านเที่ยวชม น้ำตกวชิราร 
14.30 น. แวะชมหมู่บ้านหัตถกรรม บ้านถวาย แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ แอนติค ของที่ระลึก 
15.30 น. เดินทางกลับเมืองเชียงใหม่ 
17.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
19.30 น. กลับที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. แวะสักการะและไหว้ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
10.30 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สวนสัตว์เชียงใหม่ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 
15.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดศรีสุพรรณ 
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
18.30 น. เดินทางไปยัง คุ้มขันโตก 
19.20 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่คุ้มขันโตก (ลิ้มราอาหารเหนือ) 
19.45 น. ชมการแสดงศิลปะอันสวยงามของล้านนาของคุ้มขันโตก 
21.00 น. แวะให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินท่าแพ 
22.30 น. เดินทางกลับโรงแรม และ แวะ ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
11.00 น. นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชม สวนกล้วยไม้แม่ริม 
15.00 น. เที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
19.30 น. หลังจากนั้นช็อปปิ้งและเที่ยวกลางคืนที่ เชียงใหม่ไนท์บาซ่า 
21.00 น. กลับที่พัก และ ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นำท่าน Check out ออกจากโรงแรม 
09.00 น. เที่ยวชม ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้างสันกำแพง 
10.00 น. แวะให้เที่ยวชม ร่มบ่อสร้าง 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ที่ร้านอาหาร 
12.30 น. หลังจากนั้นเที่ยวชม น้ำผุร้อนสันกำแพง 
13.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...และแวะซื้อของฝากกลับบ้าน 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าที่พัก 3 คืน 
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. รถบัสรับส่งตามโปรแกรม (ใช้รถของลูกค้านำมาเอง) 

--------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ (4 วัน 3 คืน) 

วันแรก 
19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
19.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว 40 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ 

วันที่สอง 
07.30 น. เดินทางถึง เชียงใหม่ แวะให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัว 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ห้องอาหารของโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
09.00 น. แวะสักการะและไหว้พระที่ วัดเชียงมั่น 
10.00 น. สักการะและไหว้พระที่ วัดดวงดี 
11.00 น. สักการะและไหว้พระที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารสวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม "สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด" 
14.30 น. เที่ยวชม ความลี้ลับเมืองใต้พิภพ นามว่า เวียงกุมกาม มีการขุดค้นพบโดยบังเอิญ ได้รับการบูรณะเช่น วิหารวัดช้างค้ำ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดอีค่าง วัดปู่เปี้ย วัดธาตุขาวเป็นต้น 
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
18.30 น. เดินทางไปยัง คุ้มขันโตก 
19.20 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่คุ้มขันโตก (ลิ้มราอาหารเหนือ) 
19.45 น. ชมการแสดงศิลปะอันสวยงามของล้านนาของคุ้มขันโตก 
21.00 น. แวะให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินท่าแพ 
22.30 น. เดินทางกลับโรงแรม และ แวะ ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ (ให้รถบัสไปถ่ายรถที่หน้าหอประชุมนานาชาติ) 
11.00 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดศรีสุพรรณ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอิ่มปลาเผา สาขาแม่เหียะ (ใกล้ๆอุทยานหลวงราชพฤกษ์) 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
15.00 น. เที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ หรือ ระดับเดียวกัน 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ร้านอาหารร่มไม้ริมปิง 
19.30 น. หลังจากนั้นช็อปปิ้งและเที่ยวกลางคืนที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ 
21.00 น. กลับที่พัก และ ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นำท่าน Check out ออกจากโรงแรม และเดินทางไปยัง จ.ลำปาง 
10.00 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง 
10.45 น. เดินทางกลับ จ.สมุทสาคร 
11.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร ร. ริมน้ำ ลำปาง 
12.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ... 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว 40 ที่นั่ง 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------