โปรแกรมทัวร์ตราด

โปรแกรมทัวร์ตราดโปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง - ตราด (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ เกาะช้าง โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้าวกล่องระหว่างเดินทาง 
11.00 น. เดินทางถึง อ.แหลมงอบ จ.ตราด 
11.10 น. หลังจากนั้นนำท่านลงเรือที่ เกาะช้าง เซ็นเตอร์ พอยท์ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด 
12.00 น. เดินทางถึง เกาะช้าง นำท่านลงเรือเพื่อ ดำน้ำดูปะการัง ที่ หมู่เกาะรัง ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสี ฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน ท่านจะพบปลาหลากชนิด อาทิปลานกแก้ว, ปลาลายเสือ, ปลาผีเสื้อ, และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของปลามีโมนั่นเองจากเกาะต่างๆ ที่เราจะนำทุกท่านไปเที่ยวดำน้ำกันต่อที่ เกาะโล้น, เกาะยักษ์ มีปะการังสมบูรณ์ที่สุดมากชนิดที่สุดในเกาะช้าง 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บนเรือแบบปิกนิค 
14.00 น. เชิญท่านดำน้ำดูปะการังต่อช่วงบ่าย 
16.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท“ไชยเชษฐ์รีสอร์ท เกาะช้าง” หรือ ไก่แบ้รีสอร์ท 
17.00 น. เชิญท่านเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท 
18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะและสนุกสนานกับกิจกรรมเสริมที่ทางทีมงานเอจิเลนต์ทัวร์ได้จัดเตรียมไว้ให้ 
23.30 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
09.00 น. เชิญท่านเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
09.00 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกภูผาเมฆสวรรค์ (คลองพลู) ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง 
10.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักที่ “ไชยเชษฐ์รีสอร์ท เกาะช้าง” หรือ ไก่แบ้รีสอร์ท 
11.00 น. นำท่านลงเรือ เกาะช้าง เซ็นเตอร์ พอยท์ เพื่อเดินทางกลับไปฝั่ง... 
11.40 น. เดินทางฝั่ง... 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และ แวะซื้อของฝากกลับบ้าน 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3-4 ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าดำน้ำดูปะการังและอุปกรณ์ 
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend) 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

---------------------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง - ตราด (3 วัน 2 คืน) 
วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 
06.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ เกาะช้าง โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
11.30 น. เดินทางถึง อ.แหลมงอบ จ.ตราด 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านลงเรือที่ เกาะช้าง เซ็นเตอร์ พอยท์ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด 
14.20 น.เดินทางถึง “ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท” หรือ ระดับเดียวกัน เป็นที่พักตากอากาศซึ่งเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก 
15.00 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Outdoor) ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน, กิจกรรม Team Building 
16.00 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Team Building 
17.00 น. จบกิจกรรม Team Building พร้อมสรุปข้อคิด 
17.30 น. เชิญท่านเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)ที่รีสอร์ท 
18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยวปาร์ตี้คาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. เชิญท่านเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
09.00 น. นำท่านลงเรือเพื่อ ดำน้ำดูปะการัง ที่ หมู่เกาะรัง ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสี ฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน ท่านจะพบปลาหลากชนิด อาทิปลานกแก้ว,ปลาลายเสือ, ปลาผีเสื้อ, และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของปลามีโมนั่นเองจากเกาะต่างๆ ที่เราจะนำทุกท่านไปเที่ยวดำน้ำกันต่อที่ เกาะโล้น, เกาะยักษ์ มีปะการังสมบูรณ์ที่สุดมากชนิดที่สุดในเกาะช้าง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบปิกนิกบนเรือ 
16.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท“ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท” หรือ ระดับเดียวกัน” 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร / รีสอร์ท 
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 
08.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
09.30 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกภูผาเมฆสวรรค์ (คลองพลู) ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง 
10.30 น. นำท่าน Check In ออกจากรีสอร์ท 
11.00 น. นำท่านเดินทางลงเรือ เกาะช้าง เซ็นเตอร์ พอยท์ เพื่อกลับไปยังฝั่ง... 
11.40 น. เดินทางถึงฝั่ง... 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ... และแวะซื้อของฝาก... 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าดำน้ำดูปะการังและอุปกรณ์ 
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend) 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------