โปรแกรมทัวร์ตาก

โปรแกรมทัวร์ตากโปรแกรมที่ 1: 


โปรแกรมทัวร์ แม่สอด – ตาก (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 
05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
05.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ตาก พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทางบนรถ 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. เดินทางถึง อ.แม่สอด จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ อช. แม่เมย หากมีเวลา แวะชม ถ้ำแม่อุสุ ก่อนขึ้นดอยแม่ระเมิง 
18.00 น. นำท่านเข้าที่พักที่บ้านพักของ อุทยานฯ 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 
21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 
08.30 น. Check out 
- เช้าตรู่ ออกเดินทางไปชม ทะเลหมอก ที่ ม่อนกิ่วลม โดยผ่าน ม่อนครูบาใส และ ม่อนพูนสุดา ชมเฟินต้น และ พรรณไม้ แปลกๆ ระหว่างทาง 
- ช่วงสาย เดินทางไปชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงแม่ระเมิงใช้เวลา 1-2 ชม. จากนั้นย้อนกลับไปยังที่ทำการ อุทยานฯ เพื่อเดินป่า ไปชม น้ำตกชาวดอย 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
- ช่วงบ่ายเดินทางไป อ. แม่สอด 
- ค้างคืนที่ อ. แม่สอด 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร 
21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) 
08.30 น. Check out 
- ช่วงเช้า เที่ยวตัวเมือง แม่สอด แวะชม วัดชุมพลคีรี วัดมณีไพรสณฑ์ แวะชิมของอร่อย ก่อนเดินทางต่อไป ยัง ตลาดริมเมย ชมบรรยากาศ การค้าชายแดน และเลือกซื้อสินค้า 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. แวะชม วัดพระธาตุดอยดินจี่ และ วัดไทยวัฒนาราม ก่อนเดินทางกลับที่หมาย 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถบัสรับอากาศ และ รถท้องถิ่น 
2. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
3. ค่าที่พัก 2 คืน 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-------------------------------------------------------- 

โปรแกรมที่ 2: 

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดตาก - แม่สอด - น้ำตกทีลอซู - อุ้มผาง - ล่องแก่ง - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - สวนส้ม - ตลาดอุ้มผาง - ทะเลหมอกดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - ริมเมย (4 วัน 3 คืน) 

วันเดินทาง 
วันแรก : กรุงเทพฯ - แม่สอด จ.ตาก 
19.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับ 
20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่ อ.แม่สอด (แวะเข้าห้องน้ำ.... ทานข้าวต้มรอบดึกระหว่างทางกันตามสบาย) 

วันที่สอง : แม่สอด - อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู 
03.00 น. ถึง อ.แม่สอด ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางกันต่อสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางสายกะเหรี่ยงลอยฟ้า ระยะทาง 165 กิโลเมตร 1,219 โค้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
06.30 น. ถึง อ.อุ้มผาง เริ่มโปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์น้ำตกทีลอซู 
นำท่านเข้าที่พัก สวนเรือนแก้วรีสอร์ท หรือ อุ้มผางบุรีรีสอร์ท บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเปลี่ยน ล่องแก่ง เก็บสัมภาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำใส่รถสองแถว จากนั้นล่องแก่งสู่ ผาเลือด ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่าน ผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน น้ำตกมอลู่ แก่งตะโค๊ะบิ๊ (การล่องแก่ง แนะนำให้ล่องในตอนเช้าอากาศไม่ร้อนและได้เห็นรุ้งกินน้ำที่เกิดจากละออของน้ำตก ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้าแบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และแกะพื้นได้ดี การล่องแก่งน้ำตกทีลอซู เป็นแก่งระดับ 1 - 2 ปลอดภัย ไม่อันตราย) 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่ผาเลือด (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านนั่งรถสองแถวเดินทางสู่ จุดพักแรมน้ำตกทีลอซู เก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นนำท่านชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ น้ำตกทีลอซู พักผ่อน ถ่ายรูป เล่นน้ำ ขึ้นจุดชมวิวชั้น2และชั้น3 เดินทางกลับที่พัก (พักเต้นท์พร้อมหมอน ถุงนอน) 
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นของผืนป่าตะวัน......ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม : น้ำตกทีลอซู - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - สวนส้ม - ตลาดอุ้มผาง 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า 
08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกทีลอซู ในช่วงเช้ากันต่อ 
10.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับอุ้มผาง แวะชม สวนส้มอุ้มผาง 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมอุโบสถไม้สักทองทั้งหลังที่ วัดหนองหลวง จากนั้นนำท่านชมฝูงปลานานาชนิดที่ สำนักสงฆ์น้ำดั้น และชม ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมการดำรงค์ชีวิตของชาวอุ้มผางที่ ตลาดอุ้มผาง นำท่านชม บ้านโบราณอุ้มผาง นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อน เล่นน้ำหน้ารีสอร์ทกันตามสบาย 
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์ 
(กลางคืนมีคาราโอเก๊ะที่ห้องอาหารครับ) 

วันที่สี่ : ทะเลหมอกดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - ริมเมย - กรุงเทพฯ 
05.30 น นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยหัวหมด 
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางกลับ อ.แม่สอดตามเส้นทางเดิม จบโปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์ 
ระหว่างทางเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะชม หมู่บ้านม้งร่มเกล้า น้ำตกพาเจริญ แวะบริการอาหารกลางวันที่น้ำตกพาเจริญ (จัดอาหารกล่องมาจากรีสอร์ท มื้อที่ 8) หลังอาหารช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้านกันตามสบายที่ ตลาดริมเมย จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลพะวอ และซื้อสินค้าของฝากจากชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ กันตามสบาย ออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้านที่ร้านเอ็มเอ็ม 
19.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
22.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถบัสรับอากาศ และ รถท้องถิ่น 
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
3. ค่าที่พัก 2 คืน 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-------------------------------------------------------- 

โปรแกรมที่ 3: 

โปรแกรมทัวร์ “ล่องแพเขื่อนภูมิพล-เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน” 

วันเดินทาง 
21.00 น. ออกเดินทางจากปทุมธานีไป จังหวัดตากโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 

วันแรก 
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่จังหวัดตาก 
07.00 น. ถึง เขื่อนภูมิพล นำทุกท่านเดินทางไปขึ้นท่าล่องแพ เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ จะความสะดวกในเรื่องสัมภาระและบริการ 
08.00 น. นำทุกออกเดินทางและ แพเคลื่อนจากท่ายกซุงเขื่อนภูมิพล พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) และเครื่องดื่มตลอดการเดินทางสัมผัสบรรยากาศท่องธรรมชาติของลำน้ำแม่ปิงตลอดระยะเวลาการเดินทาง โดยผ่าน พระพุทธบาทเขาหนาม, ถ้ำโยคี, บ่อลม พระธาตุผาแดง, เขาคันเบ็ด, พระบาทท่าฮ้าว พร้อมอาหารว่างที่ทางแพจัดไว้บริการตลอดการเดินทาง เช่นสลัด, ป่อเปี๊ยทอด 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) เมนูแนะนำ 5 อย่าง (ปลาทอด, ผัดคะน้าปลาเค็ม, ผัดเผ็ดปลาสด, น้ำพริกอ่อง, ต้ม) 
13.00 น. หลังรับประทานอาหารกลางวัน สนุกสนานต่อกับ คาราโอเกะ และ ชมบรรยากาศที่สวยงาม กับกิจกรรมบนแพตามอัธยาศัย (อาหารว่างตลอดระยะเวลาการเดินทาง เช่น ส้มตำบุฟเฟ่, ถั่วทอด, ข้าวเกรียบทอด, ยำปลากรอบ) 
18.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ท่านจะได้สัมผัสกับอาหารที่อร่อย หลากหลายรดชาดเมนูแนะนำ 5 อย่าง (ปลานึ่งมะนาว, น้ำพริกกะปิ, ต้มเกี๊ยมฉ่าย, ผัดบล็อกเคอลี่กุ้งสด, ผัดเผ็ดขาหมู) 
19.00 น. นำทุกท่าสนุกสนานกับ เธคคาราโอเกะ พร้อมเครื่องเสียงที่ทันสมัย ครบครัน และกิจกรรมสันทนาการ (ตลก) จากทีมงาน “เอจิเลนต์ ทัวร์” 
22.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารรอบดึก (มื้อที่ 4) เป็นกระเพาะปลา แล้วสนุกต่อจนถึงเวลา 24.00 น. 
24.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ทำธุระส่วนตัว ทางแพมีบริการกาแฟ โอวัลติน ปาท่องโก๋ ขนมปัง 
07.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) เป็นข้าวต้มกุ๊ย, ยำเกี๊ยมฉ่ายไข่เค็ม, ผัดผักบุ้งไฟแดง, กุนเชียงทอด 
08.00 น. นำทุกท่านขึ้นจากแพออกเดินทาง 
08.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปเชียงใหม่ 
10.30 น. ถึงเชียงใหม่เข้าชมต้นไม้และดอกไม้นานาชาติที่ พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) 
14.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น ขึ่นไป เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ 
16.00 น. หลังจากนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนำทุกท่านเข้าพัก ”โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ” 
17.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) 
19.00 น. นำทุกท่านเข้าชมนั่งรถชมสัตว์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
22.30 น. จบกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์พร้อมนำทุกท่านเข้าที่พัก ”โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ” 
24.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) 
08.00 น. นำทุกท่านเข้าชม สวนสัตว์เชียงใหม่ มีสัตว์อยู่มากกว่า 2,000 ชนิด ทั้งที่มีอยู่ในเมืองไทยและนำมาจากต่างประเทศ ภายในสวนสัตว์ยังมีอุทยานสัตว์น้ำ 700 ปี ศรีนครพิงค์ สวนนกเพนกวิน และสวนนกฟิ้นซ์ซึ่งเป็นนกขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น อัญมณีบินได้ 
10.00 น. นำทุกท่านเดินทางกลับปทุมธานี 
12.00 น. นำทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) 
18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
23.00 น. ถึงปทุมธานีโดยสวัสดิภาพโดยประมาณ 

ราคานี้รวม; 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศและรถท้องถิ่น 
2. ค่าที่พักที่แพ 1 คืน 
3. ค่าที่พักที่เชียงใหม่ 1 คืน (โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ) 
4. อาหาร 9 มื้อ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
7. ค่าไกด์และ Staff 

----------------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

------------------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

--------------------------------------------------------