โปรแกรมทัวร์ชัยภูมิ

โปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวโปรแกรมทัวร์ ชัยภูมิ (One-Day-Trip) 


04.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก ด้วยความอบอุ่น 

05.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ โดย รถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ พร้อม รับประทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถระหว่างเดินทาง 

09.00 น. ถึง อช. ป่าหินงาม นั่งรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชมทุ่งดอกกระเจียว จุดแรกของการท่องเที่ยวคือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน จากนั้นนำท่านเดินตามแนวเส้นทางการชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพูสด หยอกเย้ากับสายหมอกยามเช้า ช่างเป็นภาพที่งามตาเหลือเกิน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันจนพอใจ จากนั้นนำท่านนั่งรถต่อไปยัง ป่าหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปี สวยงามสมชื่อ ป่าหินงาม เช่น หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ให้เวลาถ่ายรูปกันจนพอใจ 

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาประตูชุมพล ชมซุ้มประตูชุมพล และนมัสการพระประธาน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่าน มุ่งหน้าสู่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นั่งรถรางชมทิวทัศน์ และถ่ายรูปบนสันเขื่อน และที่นี่มีร้านขายของที่ระลึกด้วยนะครับ 

15.00 น. นำท่านสู่ ไร่องุ่นปภัสรา เยี่ยมชมไร่องุ่นขนาด 50 ไร่ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายจากองุ่นสด ทั้งน้ำองุ่นสด ไอศครีมองุ่น โดยเฉพาะพายองุ่น ของฝากยอดฮิต หรือผลองุ่นสดๆจากไร่ ณ ร้านฟาร์มเบค สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ กทม. 

19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ : ดอกกระเจียวบานช่วงกรกฎาคม - สิงหาคม 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
ราคาดังกล่าวการันตีลูกทัวร์ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ /รถโค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าอาหาร 2 มื้อ 
3. ค่ารถท้องถิ่น 
4. ค่าเข้าอุทยาน 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6. ค่าไกด์ หรือ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

---------------------------------------------- 


โปรแกรมทัวร์ ชัยภูมิ (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 
04.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก ด้วยความอบอุ่น 

05.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ โดย รถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ พร้อม รับประทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถระหว่างเดินทาง 

09.00 น. นำท่านเดินทางถึง จ.ชัยภูมิ นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานที่มีการแพร่กระจายของพันธุ์ไม้ดินดอกกระเจียว9อยู่เป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ ขึ้นรวมอยู่ด้วย 

09.30 น. นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถรางนำเที่ยวของทางอุทยานเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม บนท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวจะมีดอกกระเจียวชูช่อสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป มองดูละลานตา เป็นภาพที่สวยงามมาก อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

10.00 น. จากนั้นนำท่านไปยังจุดต่อไป คือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน จากจุดชมวิวสุดแผ่นดินนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อนและสัมผัสกับ สายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน 

10.30 น. จากนั้นนำท่านเดินกลับตามแนวเส้นทางชมธรรมชาติ เพื่อไปขึ้นรถรางเที่ยวยังจุดต่อไป ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางนั่นคือ ป่าหินงาม ชมเสาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานาน นับล้านปีจนกลายเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม อาทิ หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หิน รูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ฯลฯ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง 

15.00 น. นำท่านเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติไทรทอง ที่นี่มีทุ่งดอกกระเจียวใหญ่ที่สุดใน จ.ชัยภูมิ นำท่านเที่ยวชมน้ำตกสวย น้ำตกไทรทองโดยระหว่างทางท่านสามารถชมต้นกระบากใหญ่มีอายุกว่า 100 ปีได้ด้วย 

16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถกระบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางขึ้นไปสู่บนเขา ที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งแคมป์-พักแรมของเราในค่ำคืนนี้ และเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้มหัศจรรย์ที่ผุดจากดินนามว่า ดอกกระเจียว ด้วย 

17.00 น. เดินทางถึงที่พัก บริเวณลานกางเต็นท์ที่ทางอุทยานฯกำหนดไว้ ซึ่งไม่ห่างไกลจากจุดท่องเที่ยวต่างๆมากนัก คืนนี้เราจะพักค้างแรมกันแบบชิวๆ ณ ลานผาพ่อเมือง (พักเต็นท์) หลังเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว หากยังมีเวลาเหลือจะพาท่านไปเดินเล่น ชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่หน้าผาต่างๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารของชาวบ้าน 

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยายใกล้ชิดธรรมชาติ 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางอากาศสดใส 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) บริเวณร้านอาหารของที่พัก 

08.00 น. หลังอาหารนำท่านชม อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานที่มีทุ่งดอกกระเจียวใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็นทุ่งใหญ่ๆทั้งหมด 5 ทุ่ง และเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี 

09.00 น. นำท่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถกระบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางไป ชมทุ่งดอกกระเจียว โดยเส้นทางเข้าชมทุ่งจะเป็นทางเดินเท้าระยะทางไป-กลับสำหรับการชม 4 ทุ่ง ประมาณ 4 กม.นำคณะเดินตามเส้นทางเราจะผ่านผาต่างๆแวะถ่ายภาพเป็นระยะ จุดแรก คือ ผาพ่อเมือง จุดที่ 2 ผาหำหด ผาชื่อดังที่ใครมาถึงแล้วไม่ถ่ายภาพคู่ชะง่อนหินนี้ ถือว่ายังมาไม่ถึง เดินมาจนถึง ผาเพลินใจ 

10.00 น. จากนั้นจะนำท่านเดินลัดเลาะไปชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพู หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ 1-3 ตามแต่เส้นทาง และ ชมทุ่งที่ 4 เป็น ทุ่งดอกกระเจียวขาว หรือ ดอกบัวเทพอัปสร เป็นทุ่งสีขาวเพียงแห่งเดียวของอช.นี้ ทุ่งดอกกระเจียวที่นี่จะบานช่วงปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ดอกชนิดอื่นที่แข่งกันออกดอกอีกมากมายอาทิ ดุสิตา สร้อยสุวรรณ จุกนารี กระดุมเงิน กระดุมทอง เอื้องนวลจันทร์ หงอนไก่แจ้ สามพันตึง ดาวเรืองภู ฯลฯ ขากลับเราจะเดินผ่านอีกผา คือ ผาอาทิตย์อัสดง แล้วมาสิ้นสุดที่ลานจอดรถ บริเวณที่ตั้งแค้มป์ที่เราพัก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. หลังอาหารให้ท่านเตรียมตัวเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่ที่ทำการอุทยานฯ ระหว่างทางกลับแวะ จุดชมวิวเขาพังเหย ชมทิวทัศน์ของผืนป่าและแนวสันเขาสลับซับซ้อนของเขาพังเหย เมื่อมองลงไปเบื้องล่างจะเห็นที่ราบภาคกลางในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบริเวณกว้าง 

14.00 น. จากนั้นนำท่านเที่ยวต่อไปยัง อ.ภักดีชุมพล ณ ถ้ำแก้ว-ถ้ำพระ ถ้ำในเทือกเขาพระยาฝ่อที่มีความสวยงามของหินงอก-หินย้อยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ จ.ลพบุรี อำลาเมืองสวรรค์แห่งพฤกษา ชัยภูมิ 

16.00 น. เดินทางถึง จ.ลพบุรี นำท่านชม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนที่พระราชทานชื่อโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเขื่อน แกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นำท่านชม จุดชมวิวสันเขื่อนซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งลุ่มน้ำป่าสัก เป็นแหล่งความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

19.00 น. จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯต่อ 

23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
ราคาดังกล่าวการันตีลูกทัวร์ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ /รถโค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
3. ค่ารถท้องถิ่น 
4. ค่าเข้าอุทยาน 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6. ค่าไกด์ หรือ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

--------------------------------------- 


โปรแกรมทัวร์ ชัยภูมิ (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 
04.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก ด้วยความอบอุ่น 

05.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ โดย รถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ พร้อม รับประทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถระหว่างเดินทาง 

09.00 น. นำท่านเดินทางถึง จ.ชัยภูมิ นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานที่มีการแพร่กระจายของพันธุ์ไม้ดินดอกกระเจียว9อยู่เป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ ขึ้นรวมอยู่ด้วย 

09.30 น. นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถรางนำเที่ยวของทางอุทยานเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม บนท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวจะมีดอกกระเจียวชูช่อสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป มองดูละลานตา เป็นภาพที่สวยงามมาก อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

10.00 น. จากนั้นนำท่านไปยังจุดต่อไป คือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน จากจุดชมวิวสุดแผ่นดินนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อนและสัมผัสกับ สายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน 

10.30 น. จากนั้นนำท่านเดินกลับตามแนวเส้นทางชมธรรมชาติ เพื่อไปขึ้นรถรางเที่ยวยังจุดต่อไป ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางนั่นคือ ป่าหินงาม ชมเสาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานาน นับล้านปีจนกลายเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม อาทิ หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หิน รูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ฯลฯ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง 

15.00 น. นำท่านเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติไทรทอง ที่นี่มีทุ่งดอกกระเจียวใหญ่ที่สุดใน จ.ชัยภูมิ นำท่านเที่ยวชมน้ำตกสวย น้ำตกไทรทองโดยระหว่างทางท่านสามารถชมต้นกระบากใหญ่มีอายุกว่า 100 ปีได้ด้วย 

16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถกระบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางขึ้นไปสู่บนเขา ที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งแคมป์-พักแรมของเราในค่ำคืนนี้ และเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้มหัศจรรย์ที่ผุดจากดินนามว่า ดอกกระเจียว ด้วย 

17.00 น. เดินทางถึงที่พัก บริเวณลานกางเต็นท์ที่ทางอุทยานฯกำหนดไว้ ซึ่งไม่ห่างไกลจากจุดท่องเที่ยวต่างๆมากนัก คืนนี้เราจะพักค้างแรมกันแบบชิวๆ ณ ลานผาพ่อเมือง (พักเต็นท์) หลังเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว หากยังมีเวลาเหลือจะพาท่านไปเดินเล่น ชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่หน้าผาต่างๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารของชาวบ้าน 

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยายใกล้ชิดธรรมชาติ 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางอากาศสดใส 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) บริเวณร้านอาหารของที่พัก 

08.00 น. หลังอาหารนำท่านชม อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานที่มีทุ่งดอกกระเจียวใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็นทุ่งใหญ่ๆทั้งหมด 5 ทุ่ง และเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี 

09.00 น. นำท่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถกระบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางไป ชมทุ่งดอกกระเจียว โดยเส้นทางเข้าชมทุ่งจะเป็นทางเดินเท้าระยะทางไป-กลับสำหรับการชม 4 ทุ่ง ประมาณ 4 กม.นำคณะเดินตามเส้นทางเราจะผ่านผาต่างๆแวะถ่ายภาพเป็นระยะ จุดแรก คือ ผาพ่อเมือง จุดที่ 2 ผาหำหด ผาชื่อดังที่ใครมาถึงแล้วไม่ถ่ายภาพคู่ชะง่อนหินนี้ ถือว่ายังมาไม่ถึง เดินมาจนถึง ผาเพลินใจ 

10.00 น. จากนั้นจะนำท่านเดินลัดเลาะไปชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพู หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ 1-3 ตามแต่เส้นทาง และ ชมทุ่งที่ 4 เป็น ทุ่งดอกกระเจียวขาว หรือ ดอกบัวเทพอัปสร เป็นทุ่งสีขาวเพียงแห่งเดียวของอช.นี้ ทุ่งดอกกระเจียวที่นี่จะบานช่วงปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ดอกชนิดอื่นที่แข่งกันออกดอกอีกมากมายอาทิ ดุสิตา สร้อยสุวรรณ จุกนารี กระดุมเงิน กระดุมทอง เอื้องนวลจันทร์ หงอนไก่แจ้ สามพันตึง ดาวเรืองภู ฯลฯ ขากลับเราจะเดินผ่านอีกผา คือ ผาอาทิตย์อัสดง แล้วมาสิ้นสุดที่ลานจอดรถ บริเวณที่ตั้งแค้มป์ที่เราพัก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. หลังอาหารให้ท่านเตรียมตัวเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่ที่ทำการอุทยานฯ ระหว่างทางกลับแวะ จุดชมวิวเขาพังเหย ชมทิวทัศน์ของผืนป่าและแนวสันเขาสลับซับซ้อนของเขาพังเหย เมื่อมองลงไปเบื้องล่างจะเห็นที่ราบภาคกลางในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบริเวณกว้าง 

14.00 น. จากนั้นนำท่านเที่ยวต่อไปยัง อ.ภักดีชุมพล ณ ถ้ำแก้ว-ถ้ำพระ ถ้ำในเทือกเขาพระยาฝ่อที่มีความสวยงามของหินงอก-หินย้อยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ จ.ลพบุรี อำลาเมืองสวรรค์แห่งพฤกษา ชัยภูมิ 

16.00 น. เดินทางถึง จ.ลพบุรี นำท่านชม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนที่พระราชทานชื่อโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเขื่อน แกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นำท่านชม จุดชมวิวสันเขื่อนซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งลุ่มน้ำป่าสัก เป็นแหล่งความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

18.00 น. นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ ไร่กุสุมารีสอร์ท หรือ บ้านสวนสวยรีสอร์ท 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท 

20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอรท 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางอากาศสดใส 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 

08.30 น. ออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ จำนวน 9 ชั้น แต่ละ ชั้นมีความสูงตั้งแต่ 2-5 เมตร สายน้ำไหลลดหลั่นเป็นธารน้ำตกกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ มีอ่างน้ำตื้นๆ หลายแห่งที่สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 4 ช่วงที่ สวยงามที่สุดของน้ำตกจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เพราะน้ำใสและยัง ปลอดภัยแก่ผู้ลงเล่นน้ำเนื่องจากน้ำไม่เชี่ยวเหมือนในช่วง เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 

10.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อนำท่านสนุกสนานตื่นเต้นกับสายน้ำอันสดใส ด้วยการ ล่องแก่งภูเกาะ สัมผัสเกาะแก่งต่างๆที่รอท่านมาฝ่าฟันมากถึง 13 แก่ง สามารถเลือกได้ทั้ง แพยางและเรือแคนนู (ท่านใดไม่อยากจะล่องแก่งสามารถเล่นน้ำได้ที่หน้าท่า) 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่รีสอร์ท 

12.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 

13.00 น. นำทุกท่านชมและช็อปปิ้งที่ ตลาดน้ำกลางดง ตลาดน้ำกลางดงถือได้ว่าเป็นตลาดน้ำศิลปะขนาดย่อม ที่เอาศิลปะเข้ามาปรับแต่งภายในบริเวณไม่ว่าจะเป็นเรือที่คล้ายเรือแบบแถบยุโรปสไตล์ไทยๆ สตูดิโอเกี่ยวกับงานศิลปะการเพ้นท์ภาพลงบนภาชนะ ของฝากที่เอาไว้ตกแต่งบ้านแบบน่ารักๆ 

14.30 น. ออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย ซึ่งพระพุทธฉาย คือเงาเลือนลางที่เป็นรอย ประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน หน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธฉาย ซึ่ง ตั้งอยู่บนเชิงเขา หลังจากนั้นแวะดู ถ้ำ ฤาษี อายุประมาณ 

16.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
(ราคาดังกล่าวการันตีลูกทัวร์ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ /รถโค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่ารถท้องถิ่น 
5. ค่าล่องแก่ง 
6. ค่าเข้าอุทยาน 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
8. ค่าไกด์ หรือ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

----------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุเพื่อใช้ในการทำประกัน 

------------------------------------------ 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------------