โปรแกรมทัวร์นครปฐม

โปรแกรมทัวร์นครปฐมโปรแกรมที่ 1: 


โปรแกรมทัวร์ นครปฐม (1 วัน) 

หมายกำหนดการท่องเที่ยว: 
07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
08.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ นครปฐม พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้าวกล่อง ระหว่างเดินทาง 
09.00 น. แวะเที่ยวชม ตลาดน้ำดอนหวาย อยู่ใกล้กับวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน ภายในตลาดน้ำจะมี อาหารและขนมจำหน่ายมากมาย จนทำให้สถานทีดูคับคั่งไปด้วยผู้คนอันมากมาย มีเรือบริการชมวิวสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ท่านจะได้พบกับบ้านทรงไทยหลาย ๆ แบบที่หาชมได้น้อยมากในปัจจุบัน และสามารถชมบรรยากาศ อันร่มรื่นและการดำเนินชีวิตของชาวบ้านสองริมฝั่งแม่น้ำท่านจีน 
10.30 น. แวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นสถานที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสซึ่งมีความสวยงามและเหมือนจริงให้ความรู้สึกนุ่มนวล ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณดวงแก้ว พิทยากรศิลป์และกลุ่มศิลปินไทยซึ่งใช้เวลาค้นคว้าทดลองกว่า 10 ปีโดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริม เผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ก่อตั้งโครงการเมื่อปีพ.ศ.2525 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ครัวโกเท้ นครปฐม (สาขา 3) 
13.30 น. ให้ท่านได้ นมัสการพระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร องค์พระปฐมเจดีย์เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร4 ทิศกำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการบูชา 
14.30 น. เดินทางไปเที่ยวชม พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในตัวเมือง ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2450 โดย หลวงพิทักษ์มานพ (น้อย ศิลปี) ซึ่งต่อมาเลื่อนยศเป็นพระยาศิลป์ประสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง พระที่นั่ง เมื่อแรกสร้างมี ีเพียง 2 พระที่นั่ง ได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม และพระที่นั่งอภิรมย์ฤดี และพระราชทานนามตาม ประกาศลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2454 และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธียกพระมหาเศวตฉัตร ขึ้นประดิษฐานเหนือพระแท่นรัตนสิงหาสน์ ภายในพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2466 
16.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ… 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่150 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าอาหาร 2 มื้อ 
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

---------------------------------------------------- 

โปรแกรมที่ 2: 

โปรแกรมทัวร์นครปฐม - ราชบุรี (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 
08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การตอนรับเป็นกันเอง 
08.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอสวนผึ้งจ.ราชบุรี โดยรถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 
13.00 น. หลังอาหารพาท่าน ชมน้ำพุร้อนโป่งกระทิง เป็นบ่อน้ำร้อน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เมตร เมื่อปรบมือ หรือ เคาะทำเสียงดังน้ำในบ่อจะเริ่มเดือดจนมีพรายน้ำพุพุ่งมาเหนือผิวน้ำ 
14.00 น. เดินทางไปล่องแก่งตามลำน้ำภาชี ชมเกาะแก่งกลางน้ำและธรรมชาติที่สวยงาม (เรือที่ใช้ล่องเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นลักษณะล้อรถขนาดใหญ่ ทำที่นั่งและมีพายให้) มีหมวกกันน็อกและชูชีพให้พร้อมไกค์ท้องถิ่นดูแลค่ะ(ช่วงนี้น้ำไม่เยอะไม่อันตรายค่ะ) หลังจากนั้นเข้าสู่ที่พักภูผาผึ้งรีสอร์ต 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) 
19.00 น. นำท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริมจาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 
08.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
09.00 น. เดินทางออกจากรีสอร์ท ชมอุทยานธรรมชาติวิทยาและชมการสาธิตการร่อนแร่ดีบุกซึ่งเมื่อสมัยก่อนที่สวนผึ้งจะทำแร่ดีบุกมากมาย และเข้าชมธารน้ำร้อนบ่อคลึงเป็นธารน้ำพุร้อนของเอกชนสามารถแช่น้ำพุร้อนได้ 
11.30 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภโวทัย รวบรวมวัตถุโบราณสยามในอดีต รวมทั้งมีรถม้า พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับของไทยชนิดต่าง ๆ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) 
13.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าไปนครปฐม และแวะซื้อของฝาก 
14.30 น. เข้าชมพระที่นั่งสนามจันทร์ที่จังหวัดนครปฐม(พระตำหนักของรัชกาลที่ 6)ซึ่งมีพระตำหนักต่าง ๆมากมาย และแวะนมัสการพระปฐมเจดีย์ องค์เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 
16.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
18.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ 
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

อัตรานี้รวม: 
1. ค่ารถโค้ช / ตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าล่องแก่ง 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท 
7. ค่าไกด์Staff อำนวยความสะดวกตลอดรายการ 

---------------------------------------------------- 

โปรแกรมที่ 3: 

โปรแกรมทัวร์ นครปฐม - กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป กาญจนบุรี โดย รถตู้ / โค้ชปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
09.00 น. นำท่านแวะไหว้พระที่ พระปฐมเจดีย์ เป็นพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย การที่ได้ชื่อว่าพระปฐมเจดีย์นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ทรงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นพระเจดีย์เก่ากว่าพระเจดีย์อื่น ๆ ในประเทศสยาม สันนิษฐานว่าสร้างสมัยทวาราวดี ตั้งอยู่ที่เมืองนครไชยศรีในสมัยก่อน 
10.00 น. หลังจากนั้นแวะ ชมพระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีมูลเหตุจูงใจ มาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ ที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 
13.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกันออสเตรเลียและฮอลันดาจำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า 
14.30 น. นำท่านชม โรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวร เป็นกองถ่ายทำภาพยนตร์...ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้การก่อสร้าง และ บริหาร จัดการของ พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ (Prommitr Film Studio) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ ในบริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด กาญจนบุรีก่อ สร้าง ด้วยงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างเจาะลึก พร้อมงานออกแบบ และบรรจงสร้างทาง สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม 
17.00 น. นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ที่ “บ้านสวนฝนรีสอร์ท” และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พร้อมสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ภายในบริษัทของท่านและ ดนตรีคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมที่ทีมงาน เอจิเลนต์ทัวร์ ได้จัดเตรียมไว้ให้ 
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 
08.00 น. นำทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
10.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากห้องพักออกเดินทางมุ่งหน้าสู่แพ 
11.00 น. นำทุกท่าน ลงแพล่องลำใหญ่ ล่องแพตามลำน้ำแควน้อย - แควใหญ่ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) บนแพ ระหว่างทาง แวะเที่ยวชม วัดถ้ำมงกรทอง หลังจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับดนตรีดีสโก้เธค ตามอัธยาศัย 
14.00 น. นำท่านลากแพขึ้นฝั่ง 
15.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร 
16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะให้ทุกท่าน เลือกซื้อของฝาก กลับบ้าน 
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: X,XXX บาท ต่อ ท่าน 
(ราคาดังกล่าวการันตีลูกทัวร์ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ / โค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (บ้านสวนฝนรีสอร์ท) 
3. อาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าล่องแพ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
7. ค่าไกด์ หรือ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

--------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ 

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

---------------------------------------------