โปรแกรมทัวร์น่าน

โปรแกรมทัวร์น่านโปรแกรมทัวร์ น่าน  (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก 
19.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับ 
19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่สู่ จ.น่าน แวะบริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1) 

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ผาชู้ ดอยเสมอดาว งาช้างดำ วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ 
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวผาชู้ และ จุดชมวิวดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ซึ่งมองเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา จากนั้นบริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารอุทยานศรีน่าน (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อน ถ่ายรูป ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย ชมปฎิมากรรมตามธรรมชาติของเสาดิน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมน้ำน่าน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) นำท่านชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ (UNSEEN) และนำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี ที่ วัดช้างค้ำ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปัว นำท่านชม ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน UNSEEN) ที่ วัดปรางค์ นำท่านเข้าที่พัก (พักอูปแก้ว รีสอร์ท ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น พักห้องละ 2 ท่าน) 
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ่อเกลือ วัดหนองแดง บ้านหนองบัว วัดหนองบัว พระธาตุแช่แห้ง 
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และ ต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ นำท่านชมการทำเกลือบนภูเขา เยี่ยมชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของชาวบ่อเกลือ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.เชียงกลาง ชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากเมืองน่าน อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหลของชาวไทยลื้อ เครื่องเงินเมืองน่าน และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย...(พักโรงแรมเทวราช หรือระดับเดียวกัน) 
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมน้ำน่าน (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุสุโทน กรุงเทพฯ 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้ายกับเมืองหลวงพระบาง 
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะชม แพะเมืองผี และนมัสการ พระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล) เพื่อเป็นสิริมงคล 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันร้านอาหารตัวเมืองแพร่ (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านชม วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ที่ อ.เด่นชัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารสี่แควริเวอร์ไซด์ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 10) 
22.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

----------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ แพร่ - น่าน - พิษณุโลก (4 วัน 3 คืน) 

วันแรก 

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย...โดยเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าและสัมภาระ 

19.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัด แพร่ และ น่าน 


วันที่สอง 

05.00 น. เดินทางถึง จังหวัดน่าน ช่วงเช้าและนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด 2 จุดได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิว หัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ณ จุดชมทะเลหมอกทั้ง 2 จุดนี้ ท่านจะได้ชมหมอกลอยเหนือ แม่น้ำน่านที่มีความงดงามมาก 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหารสวัสดิการ หลังอาหารอิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สายธงชาติที่ยาวที่สุดในไทย 

08.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม และ เสาดินคอกเสือ ชมประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา 

11.00 น. แวะนำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีเถาะ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้านอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารพระนอนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ศิลปะแบบเมืองน่าน ให้ท่านสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ ณ ห้องอาหารเรือนแก้วลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย ขนมจีน 

13.00 น. หลังจากนั้นนำท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายใน วัดภูมินทร์ ( Unseen In Thailand ) วัดเก่าแก่ของ จ.น่าน สร้างขึ้นในสมัย ร.5 วัดภูมินทร์เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลักษณะแบบพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าวาดอยู่ภายในวิหารทรงจัตุรมุข ให้ทุกท่านได้สักการะพระพุทธรูปจตุรทิศปางประธานในอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคล 

13.30 น. แวะชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมสิ่งของมีค่าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านโดยเฉพาะงาช้างดำ ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาตั้งแต่สมัยโบราณและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน 

14.30 น. หลังจากนั้นนำท่านชื่นชมกับเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ศิลปะเดียวกับเจดีย์วัดช้างล้อมที่สุโขทัย ที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ 

15.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว จากนั้นนำคณะชม ต้นดิกเดียม ซึ่งเป็นต้นไม้อารมณ์ขัน โดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส ณ วัดปราง 

17.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พักที่ "ศศิดารารีสอร์ท" หรือ ระดับเดียวกัน และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ห้องอาหารสุริยาการ์เด้นท์ 

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สาม 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม 

07.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 

08.00 น. เดินทางสู่ อ. บ่อเกลือ ชมแหล่งผลิตเกลือสินธุ์เทา โดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัวซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน 

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของ ดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และมีพรรณไม้โบราณเช่น ต้นเต่าร้างยักษ์ ให้ท่านได้ชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำคณะชม ต้นชมพูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียวซึ่งจะออกดอกช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของทุกปี 

12.00 น. รับประทานอาหาอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ร้านอาหารสวัสดิการ 

13.00 น. หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ จ.แพร่ 

14.30 น. เดินทางถึง จ.แพร่ นำท่านเที่ยวชม บ้านประทับใจ หรือ บ้านเสาร้อยต้น บ้านทรงไทยประยุกต์สร้างจากไม้สักทั้งหลัง โดยไม้แต่ละต้นมีอายุมากกว่า 300 ปี ได้รับการแกะสลักอย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับการสร้างบ้านสไตล์เมืองเหนือที่สวยงามและทรงคุณค่าให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสิ่งของเก่าแก่ภายในบ้านเสาร้อยต้นตามอัธยาศัย 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหารบ้านฝ้าย 

19.00 น. นำท่านเข้าที่พักที่ "โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์" หรือ ระดับเดียวกัน และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก 

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out ออกจากห้องพัก 

08.30 น. เดินทางถึง วัดพระธาตุช่อแฮ นำคณะเข้ากราบไหว้ขอพรพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแพร่ วัดนี้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19 องค์พระธาตุ สูง 3 ม. ภายในบรรจุพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่เกิ ด ปีเสือ พระธาตุช่อแฮนี้ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิด 

09.30 น. เดินทางออกจากวัดพระธาตุช่อแฮ มุ่งหน่าสู่วนอุทยานแพะเมืองผี 

10.30 น. ถึง วนอุทยานแพะเมืองผี กล่าวกันว่าถ้าใครมาแพร่แล้วมาไม่ถึงแพะเมืองผี ถือว่ายังมาไม่ถึง แพะเมืองผี เป็นภาษาพื้นเมือง “ แพะ” แปลว่า ป่าละเมาะ “ เมืองผี” แปลว่าเงียบเหงา วังเวง วนอุทยานแพเมืองผี เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการถล่มของหน้าดิน ส่วนที่ยังคงตัวจะมีลักษณะแปลกๆแตกต่างกันไป บ้างดูคล้ายดอกเห็ดหน้าผา และเสาหิน ให้ทุกท่านชื่นชมปรากฎการณ์เหล่านี้ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

12.30 น. รับประทานอาหาอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านสวัสดิการของวนอุทยาน 

13.30 น. นำท่านออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก 

17.00 น. ถึง พิษณุโลก นำทุกท่านสักการะ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย ขอพรก่อนกลับ อิสระให้ท่านซื้อของฝาก 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ห้อง อาหารแพฟ้าไทย 

19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 


** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ ** 


อัตราค่าบริการ: ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ 
(โปรแกรมดังกล่าวรับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศ 
2.ค่าที่พัก 2 คืน ที่ น่าน ศศิดารารีสอร์ท ที่แพร่ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ) 
3.ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
4.ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง 
5.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ 
6.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ 

---------------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์พะเยา - แพร่ - น่าน - พิษณุโลก (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก 
18.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย 
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพะเยา 

วันที่สอง 
05.00 น. แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจานยืดเส้นยืดสาย ชิมกาแฟสด ก่อนออกเดินทางต่อ 
08.00 น. ถึงกว้านพะเยาพักรับประทานอาหารเช้า 
10.00 น. ล่องเรือไหว้พระในกว๊านพะเยา และชมโบราณสถาน วัดใต้บาดาลติโลกอาราม ที่มีอายุกว่า 500 ปีที่ขุด พบใต้กว้านพะเยา 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. นมัสการ พระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณที่ วัดศรีโคมคำ 
15.00 น. มุ่งหน้าสู่วัดอนาลโยทิพยารามศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา ชมสถานที่จำลองตามแบบศาสนสถานชมพูทวีปและยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ อีกหลายองค์ อาทิเช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก 
16.30 น. Check in เข้าพักที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแสงจันทร์ พร้อมชมบรรยากาศพลบค่ำริมกว๊านพะเยา 
20.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม 
06.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก Check out ออกจากที่พักเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว หน้ากว๊าน ก่อนออกเดินทางต่อไป จ.น่าน 
10.00 น. เยือนชุมชนมลาบรี หรือ ผีตองเหลือง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่น่าทึ่งน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายซึ่งไม่นิยมนุ่ง เสือผ้า หรือการเร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่เป็นแหล่ง ถึงแม้ในปัจจุบันชาวตองเหลืองจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ ผู้คนตองเหลืองก็ยังมีชีวิตน่าสนใจน่าศึกษาอยู่ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท 
13.00 น. มุ่งหน้าไปยัง อ.ปัว เพื่อไปดูต้นไม้มัหัศจรรย์ “ต้นดิกเดียม” ซึ่งตั้งอยู่หน้าวิหารวัดปราง เป็นต้นไม้ ประหลาด หันหน้าเข้าวัด หันหลังให้แดดสั่นไหวเมื่อมีคนสัมผัสบริเวณลำต้นเหมือนคนจั๊กกะจี้ 
14.00 น. นมัสการวัดดังแห่งเมืองน่าน คือ วัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตรมุขหนึ่งเดียวใน ประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
15.30 น. เดินทางไปนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของน่าน คือ วัดบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ หรือ ปีกระต่าย ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาคหน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูน ปั้นลายนาคเกี้ยวซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน 
17.00 น. Check in เข้าที่พักที่ โรงแรมเทวราช หรือ เทียบเท่า และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำน่าน 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า American Breakfast ที่โรงแรม 
08.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า Check out ที่พักจากนั้นเดินทางต่อไปยัง จ. แพร่ เพื่อเที่ยวชมแพะ เมืองผี ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และ หินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่าง ลักษณะต่าง ๆ 
10.00 น. นมัสการ พระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมือ สมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก้อม พระธาตุเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าเป็นพระธาตุประจำปีขาล (ปีเสือ) 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. นำท่านออกเดินทางไป จ. พิษณุโลก 
16.00 น. ถึงพิษณุโลก นำทุกท่านสักการะ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย ขอพรก่อนกลับ อิสระให้ท่านซื้อของฝาก 
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร 
18.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
21.30 น. ถึงกลับกรุงเทพฯ โดยสัวสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-4 ท่าน ต่อ ห้อง) 
2. ค่าอาหารตามโปรแกรม 
3. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, กิจกรรมทางน้ำและบก ฯลฯ 

------------------------------------ 

การจองทัวร์ 

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

------------------------------------ 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------