โปรแกรมทัวร์พะเยา

โปรแกรมทัวร์พะเยาโปรแกรมทัวร์พะเยา - แพร่ - น่าน - พิษณุโลก (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก 
18.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย 
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพะเยา 

วันที่สอง 
05.00 น. แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจานยืดเส้นยืดสาย ชิมกาแฟสด ก่อนออกเดินทางต่อ 
08.00 น. ถึงกว้านพะเยาพักรับประทานอาหารเช้า 
10.00 น. ล่องเรือไหว้พระในกว๊านพะเยา และชมโบราณสถาน วัดใต้บาดาลติโลกอาราม ที่มีอายุกว่า 500 ปีที่ขุด พบใต้กว้านพะเยา 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. นมัสการ พระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณที่ วัดศรีโคมคำ 
15.00 น. มุ่งหน้าสู่วัดอนาลโยทิพยารามศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา ชมสถานที่จำลองตามแบบศาสนสถานชมพูทวีปและยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ อีกหลายองค์ อาทิเช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก 
16.30 น. Check in เข้าพักที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแสงจันทร์ พร้อมชมบรรยากาศพลบค่ำริมกว๊านพะเยา 
20.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม 
06.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก Check out ออกจากที่พักเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว หน้ากว๊าน ก่อนออกเดินทางต่อไป จ.น่าน 
10.00 น. เยือนชุมชนมลาบรี หรือ ผีตองเหลือง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่น่าทึ่งน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายซึ่งไม่นิยมนุ่ง เสือผ้า หรือการเร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่เป็นแหล่ง ถึงแม้ในปัจจุบันชาวตองเหลืองจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ ผู้คนตองเหลืองก็ยังมีชีวิตน่าสนใจน่าศึกษาอยู่ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท 
13.00 น. มุ่งหน้าไปยัง อ.ปัว เพื่อไปดูต้นไม้มัหัศจรรย์ “ต้นดิกเดียม” ซึ่งตั้งอยู่หน้าวิหารวัดปราง เป็นต้นไม้ ประหลาด หันหน้าเข้าวัด หันหลังให้แดดสั่นไหวเมื่อมีคนสัมผัสบริเวณลำต้นเหมือนคนจั๊กกะจี้ 
14.00 น. นมัสการวัดดังแห่งเมืองน่าน คือ วัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตรมุขหนึ่งเดียวใน ประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
15.30 น. เดินทางไปนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของน่าน คือ วัดบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ หรือ ปีกระต่าย ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาคหน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูน ปั้นลายนาคเกี้ยวซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน 
17.00 น. Check in เข้าที่พักที่ โรงแรมเทวราช หรือ เทียบเท่า และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำน่าน 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า American Breakfast ที่โรงแรม 
08.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า Check out ที่พักจากนั้นเดินทางต่อไปยัง จ. แพร่ เพื่อเที่ยวชมแพะ เมืองผี ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และ หินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่าง ลักษณะต่าง ๆ 
10.00 น. นมัสการ พระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมือ สมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก้อม พระธาตุเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าเป็นพระธาตุประจำปีขาล (ปีเสือ) 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. นำท่านออกเดินทางไป จ. พิษณุโลก 
16.00 น. ถึงพิษณุโลก นำทุกท่านสักการะ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย ขอพรก่อนกลับ อิสระให้ท่านซื้อของฝาก 
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร 
18.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
21.30 น. ถึงกลับกรุงเทพฯ โดยสัวสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-4 ท่าน ต่อ ห้อง) 
2. ค่าอาหารตามโปรแกรม 
3. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, กิจกรรมทางน้ำและบก ฯลฯ 


---------------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ พะเยา (กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ - พิษณุโลก – แพร่ – น่าน – พะเยา – เชียงราย) 

วันที่ 1 (ภูหินร่องเกล้า) 

เช้า - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า , เขาค้อ 

บ่าย - ออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ*พิษณุโลก พักค้างคืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ 2 (พระธาตุแช่แห้ง) 

เช้า - เดินทางไปจังหวัดแพร่ ออกเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ พระธาตุช่อแฮ , แพะเมืองผี เดินทางไปจังหวัดน่าน 

บ่าย - ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน พระธาตุแช่แห้ง , วัดช้างค้ำ , วัดภูมินทร์ , วังมัจฉา พักจังหวัดน่าน 

วันที่ 3 (วัดร่องขุ่น) 

เช้า - ออกเดินทางไปจังหวัดพะเยา ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอุทยานแห่งชาติภูซาง (น้ำตกภูซาง) , วัดศรีโคมคำ , กว๊านพะเยา 

บ่าย - เดินทางไปจังหวัดเชียงราย ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายวัดร่องขุ่น , ไร่แม่ฟ้าหลวง พักค้างคืนจังหวัดเชียงราย 

วันที่ 4 (พระตำหนักดอยตุง) 

เช้า - ออกเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ดอยแม่สลอง (เมืองแห่งไร่ชา , ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) 

บ่าย - ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย พระตำหนักดอยตุง , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน , ตลาดชายแดนท่าขี้เหล็ก พักค้างคืนจังหวัดเชียงราย 

วันที่ 5 

เช้า - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

บ่าย - ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

---------------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ พะเยา (กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ - พิษณุโลก – แพร่ – น่าน – พะเยา – เชียงราย) 

วันที่ 1 (ภูหินร่องเกล้า) 

เช้า - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า , เขาค้อ 

บ่าย - ออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ*พิษณุโลก พักค้างคืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ 2 (พระธาตุแช่แห้ง) 

เช้า - เดินทางไปจังหวัดแพร่ ออกเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ พระธาตุช่อแฮ , แพะเมืองผี เดินทางไปจังหวัดน่าน 

บ่าย - ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน พระธาตุแช่แห้ง , วัดช้างค้ำ , วัดภูมินทร์ , วังมัจฉา พักจังหวัดน่าน 

วันที่ 3 (วัดร่องขุ่น) 

เช้า - ออกเดินทางไปจังหวัดพะเยา ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอุทยานแห่งชาติภูซาง (น้ำตกภูซาง) , วัดศรีโคมคำ , กว๊านพะเยา 

บ่าย - เดินทางไปจังหวัดเชียงราย ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายวัดร่องขุ่น , ไร่แม่ฟ้าหลวง พักค้างคืนจังหวัดเชียงราย 

วันที่ 4 (พระตำหนักดอยตุง) 

เช้า - ออกเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ดอยแม่สลอง (เมืองแห่งไร่ชา , ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) 

บ่าย - ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย พระตำหนักดอยตุง , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน , ตลาดชายแดนท่าขี้เหล็ก พักค้างคืนจังหวัดเชียงราย 

วันที่ 5 

เช้า - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

บ่าย - ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

---------------------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 


------------------------------------------------------------ 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

----------------------------------------------------------