โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์-คู่ตึกแฝด-Twin Towerโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย - เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - เมืองใหม่ปุตราจาย่า - ชมไร่ชา - เที่ยวชมสวนดอกไม้ - ถ่ายรูปคู่ตึกแฝด Twin Tower (5 วัน 4 คืน)

วันแรก กรุงเทพ–หาดใหญ่ 
  
 15.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
 
 16.00 น.  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่.....พร้อมบริการอาหารกล่องบนรถ ทีมงานมัคคุเทศก์กล่าวทักทายท่านผู้มีเกียรติและแนะนำข้อมูลการเดินทาง
 
วันที่สอง หาดใหญ่–ด่านสะเดา–คาเมรอน 
 
 
 06.30 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ หาดใหญ่
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ด่านสะเดา
 
 07.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือ
เดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซียที่ด่านบูกิตคา
อีตั๊มผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งเป็น
ทางผ่านดูทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง 
 
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่
คาเมรอนไฮแลนด์ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ สลับ
ซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติ ต่างๆมากมาย แม้แต่ราชา
ไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ(สามชั้น)
ทุกระดับจะมีร้านค้าโรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขารูปนี้มีสามชั้น
ชั้นแรกชื่อ RING LET , ชั้นที่สอง TANAHRATA ชั้นสาม BRING CHANG ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็น
เส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนี่งไปสู่อีกลูกหนึ่ง
(โปรดเตรียมยาแก้เมารถติดตัวไปด้วย ) แวะตลาดพื้นเมืองของคาเมรอนฯ
 
 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบสตีมโบ๊ต สุกี้หม้อไฟ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่
ที่พักโรงแรม Rosa Passadena (ที่พักไม่มีแอร์เนื่องจากอากาศเย็นตลอดปี) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม คาเมรอน - เก็นติ้งไฮแลนด์ 
 
 
 06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขา
ในยามเช้า สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้
เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ อาทิ ดอกลำโพง แยมมิร่า กุหลาบโคมญี่ปุ่น ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่ชา
หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ 
 
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 15.00 น.  เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า SKYWAY สุดยอดเทคโนโลยีที่สะดวก ปลอดภัยและเร็วที่สุดในโลก
สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตรให้ท่านได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ
และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น นำท่านเช็คอินสู่ โรงแรมเฟิสเวิลด์ โรงแรมที่มีห้องพักมากที่สุดใน
โลก เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งหรือสวนสนุกในร่มซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย
(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) **ห้อง พักบนเก็นติ้ง เป็นเตียงเดี่ยว 2 เตียง สำหรับ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง เสริมห้องพักที่เก็นติ้งไม่มีแอร์**กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์
 
 18.00 น.  รับ ประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทาง เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโน
เสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ
หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย
*** สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าคาสิโน ***
 
วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์–กัวลาลัมเปอร์–ปุตราจาย่า - หาดใหญ่ 

 
 
 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่าน
มุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วย
สวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกา
ปลอด ภาษี หลังจากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูง
ที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ,
ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
หลังจากนั้นนำท่าน แวะร้านช็อกโก้แลต และนำท่านถ่ายภาพคู่กับตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)
ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มี
ขนาดใหญ่มาก ภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆ
ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม
เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยทาง 
 
 18.00 น.  ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจ
ประทับตรา หนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ บริการอาหารเย็นที่ อ.สะเดา
 
 20.00 น.  เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศคันเดิม ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
 
วันที่ห้า กรุงเทพฯ 
 
 
 05.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

กำหนดการเดินทาง 
 อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ท่านละ
 เด็กต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่มีเสริมเตียง)
 พักเดี่ยวเพิ่ม
 
 24-28 มี.ค. , 12-16 เม.ย.  ,
14-18 พค.
 8,900 บาท/ท่าน
 6,500 บาท/ท่าน
 2,200 บาท.-
 
การเดินทางจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 30 ท่าน
บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
 
อัตรานี้รวมค่าบริการ 
   - ค่าหมวก
   - อาหารตามระบุในรายการ
   - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
   - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
   - มัคคุเทศก์มาเลเซีย
   - ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บาท
   - ค่าธรรมเนียมด่านผ่านแดนทุกประเทศ
   - โรงแรมระดับ 3 ดาว 2 คืน
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
   - ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
   - ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
   - ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3%
   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
3.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
เอกสารประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางไทยต้องไม่หมดอายุก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
หมายเหตุ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด
 
------------------------------------------
 
การจองทัวร์
 
โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
 
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------------
 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]
 
--------------------------------------------