โปรแกรมทัวร์ลาว

โปรแกรมทัวร์ลาว-หลวงพระบาง-วังเวียงโปรแกรมทัวร์ เสน่ห์เมืองมรดกโลกลาวเหนือ - หลวงพระบาง กรุงเทพฯ หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หอแก้ว ประตูชัย พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง บ้านสร้างไห ตลาดมืด น้ำตกตาดกวงสี (6 วัน 5 คืน)

วันแรก กรุงเทพฯ – หนองคาย 
 
18.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ  พร้อมออกเดินทาง สู่ จังหวัดหนองคาย  (บริการอาหารกล่องบนรถ)  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง หนองคาย – วังเวียง – หลวงพระบาง – ตลาดมืด
 
 06.00 น.  ถึง จ. หนองคาย ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจ ส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องของโรงแรม
 
 07.00 น.  จากนั้นเดินทาง สู่สะพานมิตรภาพแดนไทย – ลาว จ.หนองคายนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย - ลาว เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หลวงพระบางตามเส้นทางหมายเลข 13 ระหว่างทางชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดเส้นทาง ผ่านหมู่บ้านชาวเขา เมืองกาสี, บ้านคิ้ว, กระจัง,จนถึงเมืองหลวงพระบาง 
 
 เที่ยง  รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองวังเวียง
 
 บ่าย นำคณะออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 220 กม.) ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์
 
 เย็น ถึงหลวงพระบาง นำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมชนะแก้ว บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
*** หลังอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แวะเลือกซื้อของพื้นเมืองของลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เป็นต้น *** นำท่านกลับสู่ที่พัก ชนะแก้ว หรือ วังสวัส หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สาม ถ้ำติ่ง – บ้านซางไห – พระราชวังหลวง – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี  
 
 07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
 08.00 น.  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงเจ้ามหาชีวิตของลาว ตั้งอยู่กลางเมืองริมแม่น้ำโขง นมัสการพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านสู่ ปากอู ชมถ้ำติ่ง ถ้ำธรรมชาติอยู่ในภูเขาริมแม่น้ำโขง ประวัติศาสตร์ของลาวถ้ำติ่งเป็นสถานที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแทน เทวดา เมื่อถึงสมัยพระเจ้าโพธิสาราช ค.ศ. 1527 มีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้มีคำสั่งให้ประชาชน เลิกความเชื่อถือผีภายในถ้ำติ่งพบพระพุทธรูปสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 จำนวนกว่า 3,000 องค์ พระพุทธรูปส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้มีบางส่วนทำจากทองหรือหิน แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ บ้านช่างไห ฝั่งตรงข้ามบ้านช่างไห ยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย 
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย เข้าชม พระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) ซึ่งสถาปนิกชาวฝรั่งเศสได้เป็นผู้ออกแบบไว้ ต่อมาได้แก้ไขให้ยอดเป็นปราสาทแบบลาว เป็น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 ม. หนัก 54 กก. กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ชม วัดวิชุนราช ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพระบางอีกอย่างคือ พระเจดีย์พระปทุม หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีของเจ้าชีวิตวิชุนราช โปรดให้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1514 เป็นพระธาตุทรงแปลกกว่าพระธาตุใด ๆ คนลาวเรียกว่า “พระธาตุหมากโม” เพราะมีรูปคล้ายแตงโม หลังจากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทองวัดเก่าแก่ คู่เมืองหลวงพระบางสร้างสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1559-1560 ก่อนที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปสร้างนครเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของล้านช้างวัดเชียงทองแห่งนี้เป็นวัดใหญ่ ที่สวยงามกว่าวัดอื่น ๆ มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากมายอาทิเช่น พระพุทธสีมา (พระอุโบสถ์) หอไหว้, หอกลอง และโรงเก็บโกศ ของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อปี ค.ศ. 1959 โรงเก็บโกศแห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1962 ปัจจุบันมีพระโกศอยู่บน ราชรถไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว ทั้งสิ้น 3 องค์ นำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของเมืองหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง โดยท่านต้องเดินขึ้นบันไดสูงถึง 328 ขั้น ขึ้นสู่พูสีตลอดทางที่ขึ้นท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกจำปาลาวหลากสีสัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยธรรมล้านช้าง
 
 เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สี่ ทำบุญตักบาตร – ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวงสี- วังเวียง 
 
 05.00 น.  ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอ ตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียว และ อาหารแห้ง) และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง
 
 07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
 08.00 น.  นำท่านเดินทางไปยังน้ำตกตาดกวางสี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรี่นเขียวชอุ่มรอบ ๆ บริเวณน้ำตก
 
 เที่ยง บริการอาหารกลาง ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองวังเวียง เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว แวะ ที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว
 
 เย็น เดินทางถึงเมืองวังเวียง นำท่านเขาสู่ที่พัก โรงแรมทวีสุขบริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเชิญท่านท่องทัศนาราตรี เมืองวังเวียง ตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย – กรุงเทพฯ
 
 06.00 น.  สบายดียามเช้า สดใสรับวันใหม่
 
 07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เวียงจันทน์ 
 
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตมานานกว่า 200 ปี เข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ หลังจากนั้นแวะแหกตาสามัคคี (ถ่ายรูปหมู่) ที่ องค์พระธาตุหลวง พระธาตุที่งดงามที่สุดในโลก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแวะช้อปปิ้งสิ้นค้าปลอดภาษี
 
 เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตาคาร อำลาเมืองลาว ผ่านแม่น้ำโขงเดินทางสู่กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความสุข และ ความประทับใจไม่รู้ลืม

 
วันที่หก กรุงเทพฯ 
 
06.00 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทางบริษัทจะยึดผล ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการต่อท่าน ( เดินทางขั้นต่ำ 40 ท่าน )
กำหนดการเดินทาง 23-28 มี.ค.,12-17 เม.ย., 13-18 พค.
ผู้ใหญ่หรือเด็กมีเตียงห้องพักละ 2 – 3 ท่าน                             9,900     บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                          2,500     บาท
อัตราค่าบริการรวม
- ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศลาว
- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว ห้องพักคู่
- ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยว
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
- ฟรีหมวกท่านล่ะ 1 ใบ
 
อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
- ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
- ค่าทริปไกด์,พนักงานขับรถ,เด็กยกกระเป๋า
เอกสารประกอบการเดินทาง -หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า
 
การยกเลิกทัวร์ 
ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 4,000 บาท
ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์
ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  
------------------------------------
  
อัตรานี้รวม 
ค่ารถ ค่าที่พัก ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าเอกสารผ่านแดน ค่าภาษีเข้าลาว
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
-ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
-ค่าทริปไกด์,พนักงานขับรถ,เด็กยกกระเป๋า
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง พาสปอร์ตตัวจริง ( ไม่ต้องใช้รูป ) หรือ
** กรณีไม่มีพาสปอร์ต **

• ผู้ใหญ่ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ + สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
• เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ + สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ)
เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 4,000 บาท  พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport มาที่ 02-9579094 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร
กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 
-------------------------------------
 
การจองทัวร์
 
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์
 
เลขที่บัญชี 4162562571
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
 
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
 
-------------------------------------
 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]
 
---------------------------------------