โปรแกรมทัวร์อัมพวา

โปรแกรมทัวร์ล่องเรือชมหิ่งห้อยอัมพวาโปรแกรมที่ 1: 


โปรแกรมทัวร์ “ล่องเรือชมหิ่งห้อย - อัมพวา” (1วัน) 

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การตอนรับ 
07.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่สมุทรสงคราม 
09.00 น. เดินทางถึง จ.สมุทรสงคราม นำท่านสู่ ดอนหอยหลอด ชมทัศนียภาพที่สวยงาม แปลก และมีเอกลักษณ์ ของที่นี่ ในยามปกติเวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลจะท่วม ดอนจะจมหายไปในน้ำไม่มีร่องรอยของดอนหอยหลอดอยู่เลยแต่พอน้ำลง 
10.30 น. จากนั้นนำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดแรก คือ วัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกันว่า "วัดมอญ " สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2341 ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวมอญประมาณ 12 ครอบครัวที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่าเข้ามาพึงความร่มเย็นของแผ่นดินไทย 
11.30 น. แวะชมบรรยากาศ ตลาดสดเสี่ยงตายหรือ ตลาดหุบร่ม เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมือง อาหาร ในตลาดบนทางรถไฟ 
13.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ สวนอาหารชาวเล 
14.00 น. ชม Unseen Thailand โบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง หรือ ค่ายบางกุ้ง วัดแห่งนี้มีความมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้วัดบางกุ้งแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand โดยภายในวัดมีโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่ 
15.00 น. จากนั้นนำท่านแวะชม “เตาตาลทวี” เป็นเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว ชมการสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว ชิมน้ำตาลสดจากสวน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำตาลมะพร้าวในราคาพิเศษ 
16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านสู่ ตลาดน้ำอัมพวา ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ช่วงเวลาพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำ ในคลองอัมพวาจะคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ และมีรถเข็น ขายของบนบกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและเลือกรับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้ตามอัธยาศัย) บริเวณรอบๆตลาดน้ำ ผ่อนคลายกับบรรยากาศสบาย ๆ จากเสียงเพลงตามสายของชาวชุมชน 
18.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าเรือนำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย (ไม่รวมในค่าทัวร์) บนต้นลำพู ในคลองอัมพวา คลองผีหลอก และ คลองหมาหอน ท่านจะได้ชื่นชมกับแสงวับๆของสัตว์ชนิดเล็ก ที่มีชื่อว่า หิ่งห้อย แมลงชนิดนี้ 
19.00 น. นำท่านล่องเรือกลับไปยังท่าเรือ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

อัตราค่าบริการ: x,xxx บาท ต่อ ท่าน 
(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม; 
1. ค่าตู้ปรับอากาศ 
2. อาหาร 1 มื้อ 
3. ค่าชมสถานที่ต่างๆ 
4. ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย 
5. ค่าประกันอุษัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6. ค่าไกด์และstaff 

--------------------------------------------------- 

โปรแกรมที่ 2: 

วันแรก (ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - โบสถ์พระแม่บังเกิด - วัดบางกุ้ง - อุทยาน ร.2 - โบสถ์ไม้สักแกะสลัก - บ้านแมวไทยโบราณ - วัดโพธิ์ปรก Unseen Thailand - ลอดโบสถ์ศักดิ์สิทธ์ 200 ปี - ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา - ล่องเรือชมวิถีชีวิต - ชมหิ่งห้อย - โครงการชัยพัฒนานุรักษ์) 

โปรแกรมทัวร์ อัมพวา - สมุทรสงคราม (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งสู่ อัมพวา พร้อม บริการอาหารแบบเซ็ทบล็อกขขนมปัง + น้ำผลไม้ (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
09.00 น. แวะชม วิหารพระแม่บังเกิด มีกระจกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย 
10.00 น. เที่ยวชม วัดค่ายบางกุ้ง สักการะหลวงพ่อนิลมณี และชมโบสถ์โพธิ์ปรกแห่งเดียวในประเทศไทย 
11.00 น. ชม อุทยาน ร.สอง ซึ่งที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องจักร ๆ วงค์ ๆไทย 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2 ) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. ชมโบสถ์ไม้สักแกะสลักแห่งเดียวในประเทศไทยที่วัดบางแคน้อย 
13.45 น. ชมบ้านแมวไทย ซึ่งมีแมวไทยโบราณพันธ์หายาก เช่น พันธุ์วิเชียร์มาศ พันธุ์ศรีสวาด ฯลฯ 
14.30 น. ลอดโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์อายุ 200 ปีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
15.00 น. พาไปชมจุดชม วิวแม่น้ำแม่กลองแบบ Panorama ตรงจุดที่เห็นทิวทัศน์อัมพวาได้สวยและกว้างไกลที่สุด 
16.00 น. ชม ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาแห่งเดียวในประเทศไทย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3 ) ที่ร้านอาหาร 
19.00 น. แวะ ชมหิ่งห้อย แมลงน่ารักแสนมหัศจรรย์ยามค่ำคืน 
20.00 น. พาเยี่ยมชมโครงการชัยพัฒนานุรักษ์ 
21.00 น. เดินทางไป Check In เข้าสู่ที่พักที่ “คุ้มพญาซอรีสอร์ท” หรือระดับเดียวกัน” 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
06.00 น. นำท่านไป ตักบาตร (พระพายเรือ) ของทำบุญลูกค้าซื้อเองนะครับ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4 ) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
10.00 น. Check Out ออกจากรีสอร์ท 
10.30 น. ชม บ้านเบญจรงค์ไทย ชมการสาธิตการทำเครื่องเบญจรงค์ไทย 
11.00 น. ไหว้ ศพหลวงพ่อไม่เน่าไม่เปี่อย ที่อยู่ในศาลาลงรักษ์ปิดทองสวยที่สุดในประเทศไทย 
12.00 น. รับประทานกลางวัน (มื้อที่ 5 ) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. แวะไหว้พระดัง หลวงพ่อคงวัดบางกระพ้อม 
13.45 น. ไหว้พระขอพรที่วัด หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่กลอง 
14.25 น. พาท่านไปถ่ายรูปตลาดแม่กลอง ตลาดสดบนรางรถไฟผ่ากลาง พอรถไฟมาแม่ค้าต้องวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง 
16.00 น. สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร และเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ ณ ดอยหอยหลอด 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยลูกค้าจ่ายเองนะครับมื้อนี้ 
18.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ.... 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ xxxx บาท (ราคาต่างชาติ) 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 
*** เด็กไม่เกิน 3 ขวบฟรี, เด็ก 4-9 ขวบคิด 75%, เด็กตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่ *** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend) 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

-------------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

---------------------------------------------------