โปรแกรมทัวร์นนทบุรี

โปรแกรมทัวร์ล่องเรือเกาะเกร็ดโปรแกรมทัวร์ เกาะเกร็ด - นนทบุรี (One-Day-Trip) 


07.00 น. รถโค้ชปรับอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอคณะที่จุดนัดพบ... 

07.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระแก้ว พร้อม บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

09.00 น. พาท่านเข้าชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระเแก้ว อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพร้อมพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่นิยมเรียกว่า พระแก้วมรกต, หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม พระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2325 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ โดยให้ถือ แนวการก่อสร้าง แบบกรุงศรีอยุธยา, พาท่านเดินทางต่อเพื่อเข้าชม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 

13.00 น. หลังอาหารนำทุกท่านออกเดินทางเข้าไป เกาะเกร็ดนนทบุรี พร้อมนำทุกท่านลงเรือข้ามฟากที่ วัดสนามเหนือ และมาขึ้นที่ ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส นมัสการพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี, ซื้อเครื่องปั้นดินเผาสองข้างทาง ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 

14.00 น. นำทุกท่าน นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะเกร็ด ที่ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวา นำทุกท่านเที่ยวรอบเกาะเกร็ดชมวิถีชีวิตริมน้ำ, ชมสถานที่ท่องเที่ยวและวัดวาอาราม, ชมคลองบางบัวทองชมการทำขนมหวานที่ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ด 

16.00 น. จบกิจกรรมล่องเรือพร้อมนำทุกท่านล่องเรือกลับไปเพื่อขึ้นที่ท่าเรือ 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) 

18.00 น. เดินทางกลับที่หมายและส่งทุกท่านที่จุดส่งโดยสวัสดิภาพ.... 

---------------------------------------------- 

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ 
(ในจำนวนลูกทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม; 
1. ค่ารถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าอาหาร 3 มื้อ 
3. ค่าล่องเรือรอบเกาะเกร็ด 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าไกด์และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่ 
สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

การจองทัวร์ 
โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ นนทบุรี (วันเดี่ยวเที่ยว 9 วัดเมืองนนท์) 

เส้นทาง นนทบุรี-ปทุมธานี 

เช้า ขับรถลัดเลาะสวนเมืองนนท์ เที่ยว 9 วัดเมืองนนท์ เริ่มจาก วัดพิกุลเงิน เดินทางต่อไปยัง วัดคงคา ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลแลงปิดทองคำเปลวแบบสุโขทัย ชมอุทยานมัญฉา จากนั้นเดินทางไปตามถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แวะ วัดปรางค์หลวง ประดิษฐานหลวงพ่ออู่ทอง วัดอัมพวัน มีปูชนียวัตถุสำคัญคือ พระพุทธบามจำลอง และหอไตรไม้สักในสระน้ำ แวะชิมกล้วยปิ้งแสนอร่อยและดื่มกาแฟนายเปี๊ยก รสชาติกลมกล่อม วัดราษฎร์ประคองธรรม นมัสการพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี จากนั้นแวะที่ วัดเสาธงหิน นมัสการ หลวงพ่อโตและชมโบสถ์ที่สวยงามแล้วมาที่ วัดอินทร์ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมับอยุธยาตอนปลาย และพักผ่อน ให้อาหารปลาหน้าวัด ต่อกันด้วย วัดสะแก ชมวิหารประดิษฐานหลวงสามพี่น้อง และโบสถ์หินอ่อนที่สวยงาม วัดสุดท้าย คือ วัดสวนแก้ว พบกับความเป็นธรรมชาติที่พระพยอมได้พัฒนาโดยจำลองสวนโมกขลารามมาไว้ที่นี้ อิ่มบุญแล้วเดินทางเข้า ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนศิลป์ไทยสบาย ชมสวนผลไม้นานาชนิดและสวนสมุนไพรไทย อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพชมภาพบรรยากาศในสวน คลายความเมื่อยล้าด้วย สปาและนวดแผนไทย ( หรือช่วงเช้า จะเลือกท่องเที่ยวล่องคลอง จ. นนทบุรี มีให้เลือกหลายเส้นทาง ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ จ. นนทบุรี เริ่มต้นที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัมนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หากเลี้ยวเข้าถนนบางกรวย-ไทรน้อย ( แยกเข้า อ.ไทรน้อย ) เพลิดเพลิน ชมสวนต้นไม้นานาสายพันธุ์ ถนนสายกล้วยไม้ ถนนสายดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ บนถนนสุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน ตลอดเส้นทาง ที่ อ.บางใหญ่ เข้าที่พักผ่อนคลายสบายๆ ชื่นชมธรรมชาติใกล้กรุง ก่อนรับประทานอาหารเย็น 

เดินทางสู่ จ.ปทุมธานี เมืองแห่งการเรียนรู้ใกล้กรุง 

เช้า เข้าชม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมเกียรติ รับรู้เรื่องราวทางเกษตรด้วยความรู้สึกเป็นธรรมชาติที่มีชีวิต หออัครศิลปิน แหล่งแสดง 9 ผลงานอันทางคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแหล่งเรียนรู้ เรื่อง " ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ " ที่ครบวงจรและทันสมัย เดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชมนิทรรศทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ที่อาจนึกไม่ถึง มีสิ่งให้เรียนรู้มากมาย อย่างน่าอัศจรรย์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตขึ้นชื่อ เรียงรายตลอดคลองรังสิต 

บ่าย เที่ยว สวนสนุกดรีมเวิร์ล อาณาจักรแห่งความสนุกสุขสันต์ระดับโลก ที่ได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศแห่งความสุขสนานที่แตกต่าง เดินทางกลับกรุงเทพฯด้วยความสนุก สุขใจ 

----------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

---------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------------------