โปรแกรมทัวร์สมุทรสงคราม

โปรแกรมทัวร์สมุทรสงครามโปรแกรมทัวร์ อัมพวา (2 วัน 1คืน) 


วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ อัมพวา 
09.00 น. ชม วิหารพระแม่บังเกิด มีกระจกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย 
10.00 น. เที่ยวชม วัดค่ายบางกุ้ง สักการะหลวงพ่อนิลมณี และชมโบสถ์โพธิ์ปรกแห่งเดียวในประเทศไทย 
11.00 น. ชม อุทยาน ร.สอง ซึ่งที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องจักร ๆ วงค์ ๆไทย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 ) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. ชมโบสถ์ไม้สักแก่ะสลักแห่งเดียวในประเทศไทยที่วัดบางแคน้อย 
13.45 น. ชม บ้านแมวไทย ซึ่งมีแมวไทยโบราณพันธ์หายาก เช่น พันธุ์วิเชียร์มาศ พันธุ์ศรีสวาด ฯลฯ 
14.30 น. ลอดโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์อายุ 200 ปีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
15.00 น. พาไปชม จุดชมวิวแม่น้ำแม่กลองแบบ Panorama ตรงจุดที่เห็นทิวทัศน์อัมพวาได้สวยและกว้างไกลที่สุด 
16.00 น. ชมตลาดน้ำอัมพวายามเย็นแห่งเดียวในประเทศไทย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2 ) ที่ร้านอาหาร 
19.00 น. นำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย แมลงน่ารักแสนมหัศจรรย์ยามค่ำคืน 
20.00 น. พาเยี่ยมชมโครงการชัยพัฒนานุรักษ์ 
21.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ "คุ้มพญาซอรีสอร์ท" (ติดริมน้ำ) 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
06.00 น. ตักบาตรพระพายเรือ (แจ้งความประสงด้วยถ้าต้องการโปรแกรมนี้ / เตรียมของตักบาบาตรเองนะครับ) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3 ) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท 
10.30 น. ชม บ้านเบญจรงค์ไทย ชมการสาธิตการทำเครื่องเบญจรงค์ไทย 
11.00 น. ไหว้ศพหลวงพ่อไม่เน่าไม่เปี่อย ที่อยู่ในศาลาลงรักษ์ปิดทองสวยที่สุดในประเทศไทย 
12.00 น. รับประทานกลางวัน (มื้อที่ 4 ) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. แวะไหว้พระดัง หลวงพ่อคงวัดบางกระพ้อม 
13.45 น. ไหว้พระขอพรที่วัด หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่กลอง 
14.25 น. พาท่านไปถ่ายรูปตลาดแม่กลอง ตลาดสดบนรางรถไฟผ่ากลาง พอรถไฟมาแม่ค้าต้องวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง 
16.00 น. สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร และเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ ณ ดอยหอยหลอด 
17.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์...และแวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-4 ท่าน ต่อห้อง) 
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

-------------------------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ 

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

------------------------------------------------------------ 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

----------------------------------------------------------