โปรแกรมทัวร์จันทบุรี

โปรแกรมทัวร์หาดเจ้าหลาวโปรแกรมทำกิจกรรม CSR - จันทบุรี  (2 วัน 1 คืน)


วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯโดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

10.30 น. แวะให้ท่านได้ทำ กิจกรรม C.S.R. (Corporate Social Responsibility) เพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจและช่วยเหลือต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามอัธยาศัย (กิจกรรมที่จะทำคือกิจกรรมปลูกป่าชายเลน / 2 ต้น ต่อ ท่าน)

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารปูจ๋า 

13.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักรีสอร์ทที่ “นวลจันทร์รีสอร์ท” (ติดชายหาด) หรือ ระดับเดียวกัน พร้อมเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก

14.30 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน

15.30 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Team Building (4-5 ฐาน)

16.30 น. จบกิจกรรม Team Building พร้อมสรุปข้อคิด

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท 

18.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ราคาโอเกาะและกิจกรรมสันทนาการ 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 

10.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

11.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารท่องนที

13.00 น.หลังจากนั้นเดินทางไปสัมผัสความน่ารักของเหล่าปลาโลมาด้วยการแสดงโชว์อันยิ่งใหญ่และตระการตาของ โอเอซิสซีเวิลด์ (OASIS Sea World), สัมผัสความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพี่เลี้ยงและปลาโลมา ในชุดสกีโลมา, ชื่นชมพละกำลังและความแข็งแรงของโลมาในโลมาสวิ้งกิ้ง

*** รอบโชว์ปลาโลมา 13.00 น. ***

15.00 น. แวะเที่ยวชมวิวที่ "จุดชมวิวเนินนางพญา" เป็นจุดชมวิวริมทาง ที่มีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ได้ชมทัศนียภาพริมฝั่งที่เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ ของเนินเขาริมชายฝั่ง บริเวณจุดชมวิวนี้ ด้านหนึ่งสามารถมองเห็นแหลมส่วนที่เป็นปลายด้านหนึ่งของอ่าวคุ้งกระเบน และอีกด้านหนึ่งเป็นจุดที่ได้ชมช่วงของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่โค้งเป็นรูปตัวเอส (S) ที่ถือว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุด

16.30 น. เดินทางกลับที่หมาย และ แวะซื้อของฝาก 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าคาราโอเกะ และ Soft Drink 4 ชั่วโมง

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทาง 

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

 

----------------------------------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์ จันทบุรี (3 วัน 2 คืน) 

 

วันแรก 

05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

05.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จันทบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

09.30 น. เดินทางถึง จันทบุรี นำท่านชมและถ่ายรูปที่ วัดคาทอลิกจันทบุรี โบสถ์แห่งนี้มีอายุมานานกว่า 200 ปี ชมความงามสถาปัตยกรรม ด้านผนังภายในตัววิหารถูกตบแต่งด้วยกระจกสเตนกลาสที่มีสีสันสวยงาม 

10.30 น. นำทุกท่านแวะชมความงาม น้ำตกพลิ้ว ชมความงามของน้ำตกพลิ้ว น้ำตกสวยอีกแห่งของเมืองจันทน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง นมัสการ สถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านแวะนมัสการและไหว้พระที่ วัดเขาสุกิม ไปกราบนมัสการหลวงพ่อสมชาย ซึ่งชาวจันทบุรีเคารพนับถือเป็นอย่างสูง ชมวัดที่สร้างอยู่บนเขา ด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน แวะชมห้องเก็บวัตถุโบราณอันสูงค่ามากมาย 

15.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท หรือ นวลจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา” 

16.00 น. เดินทางถึงที่พักนำท่าน Check In เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก 

16.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดหน้าโรงแรมตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

22.00 น. พักผ่อนอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)ที่รีสอร์ท 

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

09.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง 

10.00 น. หลังจากนั้นเดินทางไปสัมผัสความน่ารักของเหล่าปลาโลมาด้วยการแสดงโชว์อันยิ่งใหญ่และตระการตาของ โอเอซิสซีเวิลด์ (OASIS Sea World), สัมผัสความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพี่เลี้ยงและปลาโลมา ในชุดสกีโลมา, ชื่นชมพละกำลังและความแข็งแรงของโลมาในโลมาสวิ้งกิ้ง, สนุกสนานกับการเป็นนักเต้นเท้าไฟของโลมาในชุดโลมาแดนซ์ เป็นต้น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป ชมและชิมผลไม้ที่สวนสะเด็ดยาด มีเนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ เป็นสวนผลไม้ ปลูกเงาะและทุเรียนเป็นส่วนใหญ่ช่วงที่เหมาะแก่การมาเที่ยวชม คือช่วงที่ผลไม้ออกชุก 

15.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พักที่ “นวลจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา” 

16.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดหน้าโรงแรมตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

22.00 น. พักผ่อนอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท และเดินทางไปยังชลบุรี 

11.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็น อาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยลูกค้าจ่ายเอง 

13.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหารที่ชาวชลบุรีนับถือ 

14.30 น. นำทุกท่านแวะชมและถ่ายรูปกันแบบคลาสสิคที่ ร้านกาแฟกะลา วันเดอร์ฟาร์ม เป็นร้านกาแฟที่เปิดใหม่และบริการนักท่องเที่ยวที่ชอบบรรยากาศจิบกาแฟในรูปแบบคลาสสิค ภายในร้านจะขายกาแฟกระลา มีฟาร์มม้า สวนสนุกขนาดเล็กสำหรับบุตรหลานของท่าน ถ่ายรูปชมวิวที่ดาดฟ้า และสามารถสั่งกาแฟท่านได้ตามอัธยาศัย 

15.30 น. นำท่านเดินทางไปชม พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสง เลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 

16.30 น. นำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

 

อัตราค่าบริการ:ท่านละ x,xxx บาท 

 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 18 ท่านขึ้นไป 

-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 

-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าที่พัก 2 คืน 

2. ค่าอาหาร 7 มื้อ 

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 

5. ค่าไกด์ / Staff 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

 

----------------------------------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์ Team Building - จันทบุรี (3 วัน 2 คืน) 

 

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ /รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ จันทบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

10.50 น. เดินทางถึง จ.จันทบุรี 

11.00 น. นำท่านเที่ยวชมโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก เป็นสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดไผ่ล้อม เป็นวัดเก่าของเมืองจันทบุรี สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ภายในวัด เช่น กุฏิพระและศาลาการเปรียญ มีไม้ฉลุแบบขนมปังขิงประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าอายุเกือบร้อยปีทั้งนั้น ที่ไม่ควรพลาดชมเห็นจะเป็น พระอุโบสถ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นอย่างน้อย 

14.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดพลอยจันทบุรี สถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สามารถเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอย ของบรรดานายหน้าและพ่อค้าพลอย ซึ่งเป็นแหล่งค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรี มีร้านซื้อขายพลอยดิบและพลอยเจียระไน 

15.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักรีสอร์ทที่ “นวลจันทร์รีสอร์ท”(ติดชายหาด) 

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 

20.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

09.00 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน, กิจกรรม Team Building จะมีให้ประมาณ 3-4 ฐาน) 

10.30 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Team Building ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 3-4 ฐาน; 

11.30 น. จบกิจกรรม Team Building พร้อมสรุปข้อคิดเกี่ยวกับกิจกรรม Team Building 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

13.30 น. หลังจากนั้นเดินทางไปสัมผัสความน่ารักของเหล่าปลาโลมาด้วยการแสดงโชว์อันยิ่งใหญ่และตระการตาของ โอเอซิสซีเวิลด์ (OASIS Sea World), สัมผัสความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพี่เลี้ยงและปลาโลมา ในชุดสกีโลมา, ชื่นชมพละกำลังและความแข็งแรงของโลมาในโลมาสวิ้งกิ้ง, สนุกสนานกับการเป็นนักเต้นเท้าไฟของโลมาในชุดโลมาแดนซ์ เป็นต้น 

14.30 น. แวะให้ท่านเที่ยวชม ศึกษาเส้นทางธรรมชาติของป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เหมาะที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติสร้างจากไม้ตะเคียนทอง ระยะทางยาว 850 เมตร ตัดผ่านป่าชายเลนมีไม้แสม ไม้ลำพู และโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เป็นแหล่งเพาะพันธุสัตว์น้ำที่สำคัญ 

15.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักรีสอร์ทที่ “นวลจันทร์รีสอร์ท”(ติดชายหาด) 

16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท 

09.00 น. เดินทางไปยัง น้ำตกพลิ้ว ชมความงามของน้ำตกพลิ้ว น้ำตกสวยอีกแห่งของเมืองจันทน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง นมัสการ สถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปพระพระนางเรือล่มบรรจุพระ อังคารพระนางเจ้าฯด้วย เนื่องจากพระองค์เคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วเมื่อ พ.ศ.2417 และทรงโสมนัสชื่นชมความงามตามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วมาก ร่วมกันทำบุญให้อาหารปลาด้วยการซื้อถั่วฝักยาวและอาหารเม็ดเลี้ยงปลาพลวงซึ่งมีอยู่ อย่างมากมายบริเวณน้ำตก 

10.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และ แวะซื้อของฝาก 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถตู้ /รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง) 

3. ค่าเรือไปกลับเกาะสีชัง 

4. ค่าอาหาร 7 มื้อ 

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 

6. ค่าประกันการเดินทาง 

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

 

------------------------------------------------------ 

 

การจองทัวร์ 

 

โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

 

--------------------------------------------------------- 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 
เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected] 

 

------------------------------------------------------------