โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี

โปรแกรมทัวร์อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ทโปรแกรมทัวร์ อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท - กาญจนบุรี (3 วัน 2 คืน) 

 

วันแรก 

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 

07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศของลูกค้า พร้อม บริการอาหารแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

11.30 น. นำท่านแวะเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์ 

14.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท” 

*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, เล่น Water Trampoline (ฟรี) *** 

16.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 

09.30 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, เล่น Water Trampoline (ฟรี) *** 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

14.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

16.00 น. นำทุกท่านทำ กิจกรรมลากแพเปียกเล่นน้ำบริเวณรอบๆ รีสอร์ทและชมพระอาทิตย์ตกดิน 

17.00 น. จบกิจกรรมลากแพเปียก 

18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร 

19.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 

08.30 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

*** กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, เล่น Water Trampoline (ฟรี) *** 

09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก 

10.00 น. นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเอราวัณ สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 

14.00 น. แวะให้ท่านไหว้พระที่ วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน (แทนโปรแกรมโรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวรเนื่องจากปิดแล้ว) 

15.00 น. แวะถ่ายรูปที่ มีนาคาเฟ่ (Meena Café) ใจกลางทุ่งนาในอำเภอท่าม่วง กับบรรยากาศแบบสีเขียวกรีนๆ ชวนให้สบายตา ไม่ว่าจะนั่งตากแอร์เย็นฉ่ำในร้าน กับมุมที่นั่งเก้าอี้ไม้สูงที่วางได้ตำแหน่งเหมาะเจาะหันเข้าหาทุ่งนาก็ยังสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้แบบสบายตาสบายใจ                

16.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน 

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าสถานที่จัดงานเลี้ยง

6. ค่าประกันการเดินทาง

7. ค่าไกด์ และ ทีมงานบริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

--------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

--------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

---------------------------------------------