โปรแกรมทัวร์อินโดนิเซีย

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซียโปรแกรมทัวร์ กรุงจาการ์ต้า - บันดุง (4 วัน 3 คืน)
 
วันแรก (จาร์กาตาร์ – บันดุง)

05.30 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ 
 
07.55 น.เดินทางสู่จาร์กาต้าร์ โดยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3940
 
10.45 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานซูการ์โน่ ฮัตตะ เมืองจาการ์ต้า พบเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ประจำจาการ์ต้า คอยต้อนรับ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
 
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
13.00 น.นำท่านเดินทาง สู่เมืองบันดุง โดยรถโค้ช (3 ชั่วโมงครึ่ง) บันดุง เป็นเมืองที่ราบสูง มีอากาศเย็นสบาย ตั้งอยู่บนแอ่งที่ราบขนาดใหญ่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 755 เมตร รายล้อมด้วยยอดภูเขาไฟตระหง่าน ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นศูนย์กลางการบริหารของดัตช์มีประชากรอาศัยราว 150,000 คน ได้รับสมญาว่าปารีสแห่งชวา เพราะมีถนนกว้างขวาง มีต้นไม้สองข้างทางและบ้านเรือนสวยงาม แม้ปัจจุบันจะเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่บันดุงยังคงเขียวขจีและดึงดูดใจดังสมญา “เมืองแห่งดอกไม้”
 
18.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก เช็คอิน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่บันดุง)
 
วันที่สอง (บันดุง – จาร์กาตาร์)
 

06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านสู่ ภูเขาไฟตังกูบัน เปอราฮู (ภูเขารูปเรือคว่ำ) เป็นภูเขาไฟที่สงบแล้ว เมฆยามเช้าคละเคล้าด้วยไอกำมะถันที่พวยพุ่งจากศูนย์กลางปล่องภูเขาไฟรูปชาม กลายเป็นฉากที่น่าตื่นตาตื่นใจ ในอาณาบริเวณนี้มีปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กกว่าปีนได้สะดวก นำท่านแช่ น้ำพุร้อนจียาเตร์ ซึ่งเป็นน้ำพุที่ไหลผ่าน มาจากภูเขาไฟ เชื่อกันว่า เมื่อท่านได้สัมผัสกับน้ำผุร้อนแห่งนี้ จะทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และกลับมาเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้ง
 
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
13.00 น.อิสระ ให้ท่านช้อปปิ้งที่ Cihampelas ตลาดส่งออก และเป็นแหล่งผลิตสินค้ามากมายในตลาดบันดุง อาทิ รองเท้า เสื้อผ้า เกมส์ แผ่นดีวีดี และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่จาการ์ตา โดยรถโค้ช (3 ชั่วโมงครึ่ง)
 
18.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่จาการ์ต้า)
 

วันที่สาม (จาการ์ต้า ซิตี้ทัวร์ – เมืองจำลอง TAMANMINI)
 
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.นำท่าน ผ่านชมเมืองจากาต้าร์ ผ่านชมที่พักประธานาธิบดี และ ผ่านชม มัสยิด อิสติกัล มัสยิดหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจากาต้าร์ จากนั้นเดินทางไปชม ท่าเรือเก่าที่ Sunda Kelapa old Harbour ซึ่งสร้าง มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16 และเป็นจุดแรกที่ชาวดัชท์เข้ายึดครองอินโดนีเซีย แล้วนำท่านชมเมืองเก่า ที่ Fatahila Square นำชม Fathaillah Museum แล้วนำท่านผ่านชม TUGU MONAS, NATIONAL MONUMENT TOWER สัญลักษณ์ ของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ที่ MERDEKA SQUARE สร้าง ขึ้นในปีค.ศ. 1961 และเสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1975 เพื่อระลึกถึงความพยายามที่จะให้ได้มา ซึ่งเอกราชของประเทศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1945
 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
13.00 น.นำท่านชม TAMAN MINI เมืองจำลองแห่งอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ห่างจากกลางใจเมืองจาการ์ต้า ราว 18 ก.ม. TAMAN MINI สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1971 แต่มาแล้วเสร็จ ในปี ค.ศ.1975 สถานที่นี้ เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ง ที่จำลองบ้านเรือนและศิลปะวัฒนธรรม ทั้ง 27 จังหวัดของอินโดนีเซียไว้ด้วยกัน บนเนื้อที่กว่า 250 เอเคอร์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมความเป็นอินโดนีเซียไว้ในที่เดียว เพื่อคนที่สนใจศึกษาวิถีชีวิตแบบต่างๆในอินโดนีเซีย สามารถเรียนรู้ได้ จากสถานที่นี้
 
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่จาการ์ต้า)
 
วันที่สี่ (จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ)

 
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่สนามบินจาการ์ตา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
09.00 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3941
 
14.00 น.ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
 
 
อัตราค่าบริการ: X,XXX บาท ต่อ ท่าน
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป)
 
อัตรานี้รวม 
- ค่ารถปรับอากาศรับ / ส่ง และนำเที่ยว และดูงาน ตามรายการ
- ค่าห้องพัก 1 คืน ที่บันดุง และ 2 คืน ที่จาร์กาตาร์ ที่ โรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องคู่)
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
 
อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตลอดเส้นทาง
- ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าอาหารมื้ออื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
- ค่าสิ่งของน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด / ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)
*** ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
 
------------------------------------------
 
การจองทัวร์
 
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง
 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
--------------------------------------------
 
บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด
 
เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 
โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)
 
เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/
 
Email Address: [email protected]
 
--------------------------------------------