โปรแกรมทัวร์อุตรดิตถ์

โปรแกรมทัวร์อุตรดิตถ์โปรแกรมทัวร์ “จังหวัดอุตรดิตถ์” 3 วัน 2 คืน 


วันเดินทาง 
01.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

01.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัส VIP มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมบริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 

วันแรก 
07.00 น. ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)เป็นข้าวต้มพร้อมเครื่องดื่ม 

08.00 น. เดินทางไปยังวัด วัดธรรมาธิปไตย เป็นวัดที่เก็บบานประตูของวิหารหลังใหญ่ และเก่าแก่มากของวัดพระฝาง บานประตูทำจากไม้ปรูขนาดกว้าง 2.2 เมตร สูง 5.3 เมตร และหนา 16 เซนติเมตร แกะสลักในสมัยอยุธยาเป็นลายกนกก้านขด 

09.00 น. เดินทางไปยัง หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุตร- ดิตถ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าถนน วัดท่าถนนนี้เดิมชื่อว่า วัดวังเตาหม้อ 

10.00 น. เดินทางไปยัง วัดใหญ่ท่าเสา วัดนี้มีวิหารเก่าแก่ซึ่งมีบานประตูไม้แกะสลัก 2 บาน ตลอดจนลายไม้ที่วิหารด้านหน้า 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 

13.30 น. ออกเดินทางไปไหว้ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติของท่านในความองอาจ กล้าหาญ รักชาติและเสียสละ เมื่อครั้งพระยาพิชัยซึ่งครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี ท่านได้สร้าง เกียรติประวัติไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2316 พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัยได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป และ หลังจากนั้นแวะ ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง 

15.00 น. เดินทางไปยัง หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศูนย์รวมโบราณวัตถุที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ เหมาะแก่การ ศึกษาค้นคว้าและเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่สำคัญชิ้นหนึ่ง คือ "ยานมาศ" หรือ คานหามไม้แกะสลักโปร่ง 3 ชั้น กว้าง 73 เซนติเมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 1.45 เมตร 

16.00 น. เข้าที่พักใน โรงแรมสีหราช (หรือเทียบเท่า) อยู่ตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 3) 

วันที่สอง 
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) 

08.00 น. ออกเดินทางไป อำเภอท่าปลา เพื่อชมเขื่อนสิริกิต์ เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นแม่น้ำน่านที่ผาซ่อม สันเขื่อนยาว 800 เมตร กว้าง 12 เมตร สูง 113.6 เมตร นับเป็นเขื่อนดิน (แกนคอนกรีต) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริเวณเหนือเขื่อนเป็นทะเลสาบใหญ่ที่มีชื่อว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีทิวทัศน์สวยงาม 

10.00 น. ล่องเรือกลางทะเลสาบเหนือเขื่อนสิริกิต์ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

14.00 เดินทางไปชม เขื่อนดินช่องเขาขาดหรือแซดเดิ้ล ห่างจากอำเภอท่าปลา 4 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1163 เป็นเขื่อนดินที่สร้างปิดช่องเขา เพื่อป้องกันมิให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิต์ไหลออกมาทางช่องเขานี้ สันเขื่อนเป็นถนน มีท่าเรือสำหรับส่งปลา และเรือเอกชนบริการนำเที่ยวในอ่างเก็บน้ำ 

16.00 น. เดินทางเข้าที่พัก บ้านพักรับรองเรือนริมน่าน (หรือเทียบเท่า) ใกล้เขื่อนสิริกิต์พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) 

วันที่สาม 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) 

08.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพๆ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) 

13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพๆ พร้อมแวะซื้อของฝาก 

18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพๆ โดยสวัสดิภาพ... 


อัตราค่าบริการ: xxxx บาท ต่อ ท่าน 

(โปรแกรมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม; 
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 
2.ค่าอาหาร 8 มื้อ 
3.ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรมสีหราช และบ้านพักรับรองเรือนริมน่าน) 
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 100,000 บาท 
5.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
6.ค่าล่องเรือที่เขื่อนสิริกิต์ 

หมายเหตุ 
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาพดินฟ้าอากาศ 


---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

--------------------------------------------------------------------------------------------