โปรแกรมทัวร์อุบลราชธานี

โปรแกรมทัวร์อุบลราชธานีโปรแกรมทัวร์ สามพันโบก - อุบลราชธานี (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก (กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี) 
19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
19.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ. อุบลราชธานี 

วันที่สอง (สามพันโบก-ทุ่งดอกไม้-น้ำตกสร้อยสวรรค์-น้ำตกทุ่งนาเมือง-เถาวัลย์ยักษ์-น้ำตกลงรู) 
07.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)ที่ จ. อุบลราชธานี.
08.30 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ.โพธิ์ไทร นำคณะ ชมความมหัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง ชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก (โฆษณาทีวี พี่เบิร์ด ธงชัย) แอ่งหินน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 แอ่ง ซึ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะ และยังมีเกาะแก่งน้อยใหญ่ลักษณะโค้งเว้าแปลกตามากมาย กั้นขวางลำน้ำโขง ชมจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง และ เนินทราย หาดหงส์ 
10.00 น. พาท่านเที่ยวชม น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกขนาดใหญ่ 2 สาย สูงกว่า 30 เมตร ไหลมารวมกันเหมือนสายสร้อย ชมทุ่งดอกไม้ที่บานเต็มลานหิน ณ ทุ่งดอกไม้เหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์ ได้แก่ สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน ดุสิตา มณีเทวา ทิพย์เกสร หญ้าบัว เป็นต้น ซึ่งจะบานเต็มทุ่งช่วง กันยายน - มกราคม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 
14.00 น. หลังอาหารพาท่าน ชมน้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกขนาดกลางสูงประมาณ 20 เมตร ระหว่างทางจะพบเถาวัลย์ยักษ์ขนาดเส้นรอบวงเกือบ 1 เมตร 
15.00 น. เที่ยว ชมน้ำตกแสงจันทร์ หรือน้ำตกลงรู Unseen In Thailand น้ำตกแปลก ที่ไหลลอดรูลงมาสวยงามมาก 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่แพอารียา ชิมอาหารประเภทปลาสดๆ จากแม่น้ำโขง 
19.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน Check In เข้าพักที่ บ้านสวนพีรดารีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน 
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม (ผาแต้ม เสาเฉลียง แม่น้ำสองสี แก่งตะนะ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เขื่อนสิรินธร ช่องเม็ก) 
04.30 น. ตื่นเช้าพาทุกท่านออกเดินทางไป ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามที่ผาแต้ม 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4)ที่ร้านอาหารอุทยานฯ 
07.30 น. พาทุกท่าน ชมหมู่ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาตร์อายุกว่า 3,000 ปี Unseen In Thailand ซึ่งมี 4 กลุ่มภาพเขียน จากนั้นชมเสาเฉลียง ประติมากรรมอันงดงามจากธรรมชาติ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) ที่ร้านริมโขง 
13.00 น. นำทุกท่าน ล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล จากนั้นล่องเรือต่อไปชมแก่งตะนะ ชมแก่งหินที่สวยงามขนาดใหญ่กั้นขวางลำน้ำมูล 
14.30 น. พาท่าน นมัสการหลวงปูคำคนึง เกจิอาจารย์ชื่อดัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ จากนั้น ชมทิวทัศน์อันงดงามของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนที่เขื่อนสิรินธร 
15.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน ช็อปปิ้งตลาดชายแดนไทย-ลาว ที่ช่องเม็ก ข้ามไปประเทศลาวเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีและสินค้าพื้นบ้าน 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ช่องเม็ก 
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ (ภูจองนายอย น้ำตกห้วยหลวง ผามออีแดง รูปแกะสลักนางอัปสร เขาพระวิหาร) 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. พาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย ผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของอีสานใต้ ชมน้ำตกห้วยหลวงหรือเรียกอีกชื่อว่าน้ำตกบักเตว น้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของอีสานใต้ สูงกว่า 50 เมตร และเดินชมน้ำตกจุ๋มจิ๋มน้ำตกขนาดกลางที่อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกห้วยหลวง จากนั้นมุ่งหน้าสู่เขาพระวิหาร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) แบบอีสานแท้ที่ร้านอาหารเขาพระวิหาร 
13.00 น. พาท่านเที่ยว ชมทิวทัศน์อันงดงามของประเทศกัมพูชา จากผามออีแดง จากนั้นชมรูปแกะสลักนางอัปสร ศิลปะขอมUnseen In Thailand 
14.00 น. ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศกัมพูชา 
16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ที่ ร้านขาหมูนางรอง จ.บุรีรัมย์ 
23.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 14 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 9 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าเรือล่องแม่น้ำสองสี 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
7. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ภายในห้องพัก, ค่าทางด่วน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคั 

----------------------------------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ อุบลราชธานี (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 

06.20 น. ออกเดินทางถึงจ.อุบลราชธานี 
07.30 น. เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้า (ก๋วยจั๊บ ไข่กระทะ เวียดนาม) 
08.30 น. ออกเดินทางไปชมธรรมาสน์สิงห์เทินปราสาทที่วัดศรีนวล อ.เขื่องใน 
09.00 น. ถึงวัดศรีนวลชมธรรมมาส์สิงห์ศิลปะไทย-ญวน 
09.40 น. ออกเดินทางไปชมขั้นตอนการเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหมกาบบัว ผ้าไหมมัดหมี่ และชมหัตถกรรมพื้นบ้านการเกษตรผสมผสาน ที่ศูนย์ศิลปาชีบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 
10.30 น. ออกเดินทางไป บ้านปะอาวชมการทำเครื่องทองเหลืองแบบดั้งเดิม ชมการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติ เลือกซื้อผ้าไหม/ผ้าฝ้าย และหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง 
11.30 น. ออกเดินทาง รับประทานอาหารพื้นเมือง ที่อุบลฯ 
13.00 น. ออกเดินทางไปวัดหนองป่าพง นมัสการอัฐิหลวงปู่ชา และชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ชา สุภัทโท 
14.00 น. เดินทางไปอ.พิบูลมังสาหาร ชมการทำฆ้องทองเหลือง กลองเพล ที่บ้านทรายมูล 
15.00 น. เดินทางไปอ.โขงเจียม 
15.30 น. ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ และชมจุดบรรจบของสองสายน้ำมูล/น้ำโขง (แม่น้ำสองสี) 
17.00 น. เข้าที่พัก Boutique Hotel ในอ.โขงเจียม รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อน 

วันที่สอง 

05.00 น. เดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม และชมชมศิลปะถ้ำที่มีภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในสยาม อายุกว่า 4,000 ปี ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
08.00 น. เดินทางกลับอ.โขงเจียม รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. ออกเดินทางไปอ.สิรินธร 
09.20 น. ถึงด่านพรหมแดนช่องเม็ก เลือกซื้อสินค้าจากร้านปลอดภาษี และชมตลาดพื้นเมืองของ สปป.ลาว 
11.00 น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่เขื่อนสิรินธร ชมสนามกอล์ฟ 
14.00 น. เดินทางไปจ.อุบลราชธานี 
14.00 น. นมัสการร่างหลวงปู่บุญมีซึ่งอยู่ในโลงแก้ว และชมพระอุโบสถที่สร้างบนเรือสุพรรณหงส์ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิค 
15.00 น. ซ๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

------------------------------------------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ 

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 5 วัน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการ 
ทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-----------------------------------------------------------------------------