โปรแกรมทัวร์อ่างทอง

โปรแกรมทัวร์อ่างทองโปรแกรมทัวร์ อ่างทอง (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การตอนรับ 
06.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ่างทอง โดย ค่ารถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้างกล่องระหว่างเดินทาง 
08.50 น. เดินทางถึงอ่างทอง 
09.00 น. นำท่านนมัสการไหว้ ศาลหลักเมืองอ่างทอง เป็นหลักชัยและหลักใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมมือร่วมใจกันด้วยความศรัทธาความสามัคคี ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่สิงสถิตของเทพารักษ์ พระเสื้อเมือง และพระทรงเมือง ซึ่งจะปกป้องรักษาและปัดเป่าภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
09.30 น. นำท่านนมัสการที่ วัดราชปักษี ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกแต่มีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา เดิมองค์พระชำรุดทรุดโทรมอย่างมากปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ 
10.30 น. ชมและไหว้พระที่ วัดต้นสน วัดนี้ตามสันนิษฐานสร้างเมื่อตอนปลาย สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะอุโบสถหลังเก่ามี บัวอ่อน คันทวย แต่ไม่มีจดหมายเหตุบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แต่ผู้เฒ่าแก่เล่ากันต่อๆมา และได้ทรุดโทรมมาจนเกือบจะกลายสภาพเป็นวัดร้าง เพราะไม่มีปูชณียวัตถุแต่อย่างใด ต่อมาปีพุทธศักราช 2488 พระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้ริเริ่มการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆขึ้น ซึ่งในขณะนั้นเนื้อที่ของวัดมีเพียง 14 ไร่เศษท่านั้น 
11.00 น. นำท่ารเที่ยวชม บ้านทรงไทยจำลอง เป็นแหล่งทำส่วนประกอบของบ้านทรงไทยแบบต่างๆ ด้วยฝีมือเชิงช่างที่ละเอียดอ่อนเชี่ยวชาญสืบทอดจากบรรพบุรุษอันคงความเป็นเอกลักษณ์แบบไทย นอกจากนี้ยังมีบ้านทรงไทยจำลองและสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้ตาลประเภทต่างๆจำหน่าย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านทำกลอง ชาวบ้านแพเริ่มผลิตกลองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2470 โดยจะเริ่มหลังฤดูเก็บเกี่ยว วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ไม้ฉำฉาเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนที่สามารถขุดเนื้อไม้ได้ง่ายกับหนังวัว นอกจากคุณภาพที่ประณีตสวยงามแล้วยังมีหลายขนาดให้เลือกอีกด้วย โดยเฉพาะกลองขนาดจิ๋วจะเป็นที่นิยมหาซื้อไว้เป็นของที่ระลึกซึ่งขายดีมาก 
14.30 น. นำทุกท่านชมและไหว้พระที่ วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของ ประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น มีความยาวจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท ประมาณ12วา ( 22.58 เมตร) ก่ออิฐถือปูนปิดทอง ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง และผู้สร้าง แต่มีในพระราชพงศาวดารในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ว่าพระองค์ก่อนจะยกทัพไปรบ กับพระมหาอุปราชได้เสด็จมาชุมนุมพล และถวายสักการะ บูชาก่อนยกทัพไปตีพม่า และในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ประมาณปี พ.ศ. 2269 ว่าวิหารที่ประดิษฐาน อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้น กระแสน้ำได้กัดเซาะตลิ่ง จนเกือบถึงพระวิหาร 
15.30 น. นำทุกท่านเที่ยวชม ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ เป็นโครงการตุ๊กตาชาววังที่บ้านบางเสด็จเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2519 เพื่อให้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎร 
16.30 น. เดินทางเข้าที่พักที่ “โรงแรมอ่างทอง” หรือระดับเดียวกัน 
17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
19.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 
09.30 น. นำท่าน Check out ออกจากที่พักโรงแรม 
10.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปยังอำเภอโพธิ์ทองเพื่อนำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดขุนอินทประมูล เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 50 เมตร (25 วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนนานนับเป็นร้อย ๆ ปี องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก 
11.00 น. นำท่านชม ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม ในบริเวณวัดแห่งนี้มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจึงเป็นที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ค้างคาวแม่ไก่ และนกนานาชนิดมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ค้างคาวแม่ไก่นี้จะออกหากินในเวลากลางคืน ส่วนเวลากลางวันจะเกาะห้อยหัวอยู่ตามกิ่งไม้เป็นสีดำพรืดมองเห็นแต่ไกลซึ่งผู้สนใจสามารถจะไปชมได้ในทุกฤดูกาล 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. ออกเดินทางไปอำเภอวิเศษชัยชาญเพื่อนำท่านไปยัง วัดม่วง เพื่อนำท่านชมและไหว้พระที่ วัดม่วง ภายในวัดจะมีพระพุทรรูป องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) องค์พระนี้ เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 คณะลูกศิษย์หลวงพ่อเกษม ได้พร้อมใจรวมพลัง ช่วยกันสร้างร่วมกับ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาด้วย จนการก่อสร้างองค์พระ ได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 มีระยะเวลาการก่อสร้างรวมประมาณ 16 ปี และวัดหน้าตักองค์พระได้ 63.05 เมตร ความสูงจากฐานองค์พระ ถึงยอดเกศา วัดได้ 95 เมตร ใช้เงินประมาณ 104,261,089.65 บาท 
15.30 น. เดินทางกลับที่หมาย…พร้อมแวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

--------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์อ่างทอง - สิงห์บุรี - อุทัยธานี (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 
เดินทางแต่เช้า นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 3 วัด ที่จังหวัดอ่างทอง วัดป่าโมกวรวิหาร (อ.ป่าโมก) นมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของไทย สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยสุโขทัย วัดราชปักษี (อ.เมืองอ่างทอง) นมัสการ “พระรอดวชิรโมลี” พระพุทธไสยาสน์ที่มีมาแต่สมัยอยุธยา วัดขุนอินประมูล (อ.โพธิ์ทอง) สร้างขึ้นแต่สมัยสุโขทัย ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 50 เมตร (25 วา) องค์พระนอนเคยประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่วิหารถูกไฟไหม้ไปจึงมีแต่องค์พระตากแดดฝนอยู่กลางแจ้ง มีพระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก บ่ายอ่อนๆ ผ่านไปทาง อ.ท่าช้าง (ตามทางหลวงหมายเลข 3454) ไปวัดพิกุลทอง หรือ วัดหลวงพ่อแพ เข้าชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพร และนมัสการ ”พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี” พระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และวัดโพธิ์เก้าต้น อ.บางระจัน เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านบางระจันเคยใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านทัพพม่าที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2308 พักที่ตัวเมืองสิงห์บุรี 

วันที่สอง 
ไปนมัสการพระนอนศิลปะแบบสุโขทัยที่ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (อ.เมืองสิงห์บุรี) และไปชม พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ที่วัดสว่างอารมณ์ (อ.เมือง) และเข้าจังหวัดอุทัยธานีไปนมัสการรอยพระพุทธบาทและตีระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่ เขาสะแกกรัง ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายที่ว่ากันว่างามที่สุดในจังหวัดอุทัยธานีที่ วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) พักกันที่ ตัวเมืองอุทัยธานี 

วันที่สาม 
เที่ยวตลาดเช้าชมวิถีชีวิตริมน้ำของชาวเมืองอุทัยธานี และเดินไปชมความงามของศิลปะแขนงต่างๆ ของ วัดโบสถ์มโนรมย์ ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำสะแกกรังไปชมความงดงามอลังการของวิหารโมเสกสีขาวใสของวัดท่าซุง ก่อนเดินทางกลับแวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

--------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------------