โปรแกรมทัวร์ตราด

โปรแกรมทัวร์เกาะกูดการให้บริการ PACKAGES TOUR (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
-เวลา 06.30 น. ออกเดินทางจาก อมตะนคร โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ไปยัง จ.ตราด (บริการข้าวกล่องบนรถ (มื้อที่ 1)) 
-เวลา 11.00 น. นำท่านลงเรือ และ ออกเดินทางจาก ท่าเรือแหลมศอก ด้วยออกเดินทางโดยเรือเร็ว Speed boat 
-เวลา 12.00 น.ถึงท่าเรือ “เกาะกูด” นำท่านสู่รีสอร์ท “เกาะกูดคาบาน่า” ต้อนรับท่านด้วย welcome drink 
-เวลา 12.30 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ท 
-เวลา 13.30 น. ถึง เกาะรัง นำคณะลูกค้าลงดำน้ำดูปะการัง (บริเวณเกาะยักษ์-เกาะทองหลาง) 
-เวลา 16.00 น.จบกิจกรรมดำน้ำ และ เดินทางกลับที่พัก 
-เวลา 16.30 น.เดินทางถึงที่พัก และรับประทานอาหารว่าง (1) ที่เราเตรียมไว้บริการท่าน 
-เวลา 16.30 น.จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำหน้าหาด(หน้าที่พักของรีสอร์ท), พายเรือคายัก 
-เวลา 19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) และร่วมสนุกกับกิจกรรมยามค่ำด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ 

วันที่สอง 
-เวลา 08.00 น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหาร “เกาะกูดคาบาน่า” 
-เวลา 09.00 น.จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำหน้าหาด(หน้าที่พักของรีสอร์ท), พายเรือคายัก 
-เวลา 10.30 น. เดินทางออกจากรีสอร์ท 
-เวลา 11.00 น.ออกเรือเดินทางกลับจาก “เกาะกูด” 
-เวลา 12.00 น.ถึงท่าเทียบเรือแหลมศอก 
-เวลา 12.30 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
-เวลา 13.30 น. เดินทางกลับที่หมาย โดยสวัสดิภาพ และแวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ-ห้องปรับอากาศ :x,xxx บาท/ท่าน 
-เด็กอายุไม่เกิน 8 ขวบ คิด 75%ของราคาข้างต้น 
*** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%*** 
*** ราคาดังกล่าวรวมค่ารถโค้ชปรับอากาศรับส่งตามโปรแกรม *** 

อัตรานี้รวม -ค่าเรือไป-กลับ 
-ค่าห้องรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นรับส่งตามโปรแกรม 
-ค่าห้องพักปรับอากาศ 1 คืน 
-ค่านำเที่ยวดำน้ำดูปะการัง-หมู่เกาะรัง, พร้อมอุปกรณ์ 
-ค่าอาหาร 5 มื้อ พร้อม (อาหารว่าง 1 มื้อ น้ำชา,กาแฟ,โอวัลติน,ขนมปัง,น้ำแข็ง,น้ำดื่ม ฟรีตลอดแพ็คเกจ) 
-คาราโอเกะ(แถมฟรี) เวลา 19.00 น. - 22.00 น. 

เงื่อนไขการชำระเงิน -ชำระเงิน 50% เมื่อยืนยันการเดินทาง เพื่อจองห้องพัก 
-ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนเดินทาง 15 วัน (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์) 

เงื่อนไขอื่นๆ -หากท่านไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้ ท่านต้องแจ้งให้ทางเราทราบล่วงหน้า- 
ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิเช่นนั้นให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์- 
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านได้ชำระมาแล้วทั้งหมด 
-ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 
ของสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลัก 
-ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดไปที่รีสอร์ทโดยไม่ได้รับการอนุญาต 
-เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆพกพาได้ตามความจำเป็นเท่านั้น รีสอร์ทจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
หรือสูญหายของสิ่งของได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน( เฉพาะที่เกิดจากความผิดพลาดของรีสอร์ท) 
-ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มทุกชนิดข้ามไปที่รีสอร์ท 
(ในกรณีที่ท่านนำเครื่องดื่มไปเอง มีค่าขนส่งที่ต้องชำระก่อนลงเรือ 500 บาท/แพ็ค/โหล) 
-เมื่อทำกิจกรรมนอกรีสอร์ท ปิดพักเครื่องปั่นไฟฟ้า ( เวลาประมาณ 9.00-17.00 น.) 

---------------------------------------------------------------- 

การให้บริการ PACKAGES TOUR (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก -เวลา 06.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ไปยัง จ.ตราด (บริการข้าวกล่องบนรถ (มื้อที่ 1)) 
-เวลา 11.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
-เวลา 12.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมศอกด้วยเรือด่วนปรับอากาศ (เฟอร์รี่) 
-เวลา 14.00 น. ถึงท่าเรือ “เกาะกูด” นำท่านสู่รีสอร์ท “เกาะกูดคาบาน่า” ต้อนรับท่านด้วย welcome drink 
รับสัมภาระและกุญแจห้องพัก 
-เวลา 15.30 น. เดินทางไปชม เล่นน้ำตก และสักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ที่น้ำตกคลองเจ้า 
-เวลา 17.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก และรับประทานอาหารว่าง (1) ที่เราเตรียมไว้บริการท่าน 
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเล่นน้ำที่ใสสะอาดหน้าชายหาดของเรา 
-เวลา 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) และร่วมสนุกกับกิจกรรมยามค่ำด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ(ร้องรวม) 

วันที่สอง เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหาร “เกาะกูดคาบาน่า” 
-เวลา 09.30 น. เดินทางล่องเรือชมเกาะแก่ง ดำน้ำชมปะการังบริเวณ เกาะแรด อ่าวตุ่ม ( ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งที่เพิ่งจะถูก 
ค้นพบเมื่อไม่นานนี้ เพลิดเพลินกับปะการังหลากหลายและฝูงปลานานาชนิดที่ 
สวยงาม ซึ่งบริเวณนี้มีปลาชุกชุมมากเหมาะสำหรับการตกปลาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง 
ของหมู่เกาะ ในทะเลตะวันออก 
-เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5 / อาหารกล่อง) บนเรือ และดำน้ำต่อ 
-เวลา 15.00 น. เชิญรับประทานอาหารว่าง (2) ที่รีสอร์ท จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน เล่นน้ำทะเลที่ใสสะอาด 
หรืออาบแดดบนหาดทรายที่ขาวละเอียดตลอดแนว ตามอัธยาศัย ในยามเย็นท่านจะได้สัมผัส 
กับธรรมชาติของที่นี่ และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดที่ “เกาะกูดคาบาน่า” 
-เวลา 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ซึ่งท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ ที่เรามอบเป็น 
พิเศษให้กับท่าน ท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ เสียงเกลียวคลื่นซัดฝั่ง 
และสนุกกับกิจกรรมยามค่ำคืนด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ 

วันที่สาม -เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) เก็บสัมภาระ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
-เวลา 09.30 น. เดินทางออกจากรีสอร์ท 
-เวลา 10.00 น. ออกเรือเดินทางกลับจาก “เกาะกูด” 
-เวลา 11.30 น. ถึงท่าเทียบเรือแหลมศอก 
-เวลา 12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
-เวลา 13.00 น. เดินทางกลับที่หมาย โดยสวัสดิภาพ และแวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ -ห้องปรับอากาศ : x,xxx บาท/ท่าน 
-เด็กอายุไม่เกิน 8 ขวบ คิด 75%ของราคาข้างต้น 
*** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%*** 
*** ราคาดังกล่าวรวมค่ารถโค้ชปรับอากาศรับส่งตามโปรแกรม *** 

อัตรานี้รวม -ค่าเรือด่วนปรับอากาศไป-กลับ 
-ค่าห้องรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นรับส่งตามโปรแกรม 
-ค่าห้องพักปรับอากาศ 2 คืน 
-ค่านำเทียวน้ำตก, ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ 
-ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ 
-น้ำชา,กาแฟ, โอวัลติน, ขนมปัง,น้ำแข็ง,น้ำดื่ม ฟรีตลอดแพคเก็จ 
-คาราโอเกะ(ร้องรวม) เวลา 20.00 น. - 23.00 น. 

เงื่อนไขการชำระเงิน -ชำระเงิน 50% เมื่อยืนยันการเดินทาง เพื่อจองห้องพัก 
-ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนเดินทาง 15 วัน (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์) 

เงื่อนไขอื่นๆ -หากท่านไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้ ท่านต้องแจ้งให้ทางเราทราบล่วงหน้า- 
ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิเช่นนั้นให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์- 
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านได้ชำระมาแล้วทั้งหมด 
-ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 
ของสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลัก 
-ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดไปที่รีสอร์ทโดยไม่ได้รับการอนุญาต 
-เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆพกพาได้ตามความจำเป็นเท่านั้น รีสอร์ทจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
หรือสูญหายของสิ่งของได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน( เฉพาะที่เกิดจากความผิดพลาดของรีสอร์ท) 
-ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มทุกชนิดข้ามไปที่รีสอร์ท 
(ในกรณีที่ท่านนำเครื่องดื่มไปเอง มีค่าขนส่งที่ต้องชำระก่อนลงเรือ 300 บาท/แพ็ค/โหล) 
-เมื่อทำกิจกรรมนอกรีสอร์ท ปิดพักเครื่องปั่นไฟฟ้า ( เวลาประมาณ 9.00-17.00 น.) 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------