โปรแกรมทัวร์สตูล

โปรแกรมทัวร์เกาะตะรุเตาโปรแกรมทัวร์สตูล-ถ้ำภูผาเพรช-ล่องเก่งถ้ำเจ็ดคด (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ( หาดใหญ่ ) เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทาง 
09.00 น. เดินทางมาถึงกิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง มื้อที่ 1) 
09.30 น. เริ่มนำท่านสู่ ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางนำชมและบรรยายความสวยงามของถ้ำภูผาเพรชซึ่งธรรมชาติได้สรรสร้างไว้อย่างลงตัวภายในถ้ำ เช่น “ห้องโดมศิลาเพชร” “ห้องบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์” ที่นี่ท่านจะได้พบกับประติมากรรมทางธรรมชาติ หินย้อยที่ก่อตัวกันเป็นรูปต่างๆ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง และท่านจะได้ชม “หอยข้าวสาร” นอกจากนี้ระหว่างทางหากท่านโชคดีท่านอาจจะได้พบกับ “ชาวป่าซาไก” 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ บริเวณสวนธรรมชาติหน้าถ้ำภูผาเพชร 
13.00 น. เริ่มต้นล่องแก่ง “คลองลำโลน” สายธารน้ำใสสะอาด ตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสนานและปลอดภัย เด็กๆก็สามารถล่องได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะล่องผ่านสองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยผืนป่าสมบูรณ์ชมภูเขาสูง และลอดผ่าน “ถ้ำเจ็ดคต” ซึ่งแต่ละโค้งของสายธารมีความงามตระการตาด้วยหินงอกหินย้อยที่ประดับประดาไปด้วยประกายเพชรแววาว ซึ่งพร้อมให้ท่านมาพิสูจน์ด้วยตนเอง 
17.00 น. เดินทางไปยังที่พัก “ ละงู ภูผา รีสอทร์ท ” ที่อำเภอละงู พร้อมทั้งรับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่3) 
18.00 น. เข้าสู่ที่พัก ท่านสามารถพักผ่อนกับธรรมาชาติ โดยรอบได้ตามอัธยาศัย 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท( มื้อที่ 4 ) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน( มื้อที่ 5 ) จากนั้นเราจะนำท่านไปเที่ยวช็อปปิ้งด่านมาเลย์ (ด่านวังพระจันทร์) 
15.00 น. เดินทางกลับ ให้ท่านได้แวะช็อปปิ้งที่เมืองหาดใหญ่ 
19.00 น. เดินทางกลับ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท ต่อ ท่าน 
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม 
1.รถตู้ปรับอาอาศ /พร้อม ทีมงาน 
2.ของว่างและอาหารทุกมื้อรวม 5 มื้อ 
3.ที่พักแบบ รีสอทร์ท ห้องละ 2 ท่าน 
4.ค่าเรื่อล่องแก่ง ค่าเข้าถ้ำภูผาเพชร 
5.ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท ( กรุณา ส่งชื่อ ผู้เดินทางก่อนวันเดินทาง 3วัน ) 

---------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - หลีเป๊ะ - หินงาม - จาบัง - หาดทรายขาว ( 2 วัน 1 คืน) 

วันแรก (ปากบารา-ตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ) 
10.30 น. พร้อมกันที่...ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่..เกาะหลีเป๊ะ 
11.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่างทางแวะ..เกาะตะรุเตา 
12.00 น. ถึงเกาะตะรุเตา บริการอาหารกลางวัน 
13.00 น. นำท่านเดินทางชมความงดงามของหินงอกหินย้อยอันสวยงามตระการ ณ..ถ้ำจระเข้ 
14.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือ..พันเตมะละกา พร้อมเตรียมตัวเดินทางสู่..เกาะไข่ 
15.00 น. ออกเดินทางจากเกาะตะรุเตา เดินทางสู่เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 
16.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก 

วันที่สอง (หลีเป็ะ – หินงาม- จาบัง-หาดทรายขาว-เกาะราวี) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก 
08.00 น. นำท่านเดินทางท่องทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสหมู่ปลาการ์ตูนอย่างใกล้ชิด ณ..หาดทรายขาว-ราวี 
10.00 น. ออกเดินทางชมปะการังอ่อนเจ็ดสีอันสวยงาม ณ..ร่องน้ำจาบัง 
11.00 น. นำท่านชมความสวยงามของหาดหินดำอันสวยงาม ณ..เกาะหินงาม 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมเดินทางกลับสู่รีสอร์ทที่พัก 
13.00 น. ถึงรีสอร์ทที่พัก และเตรียมตัวเดินทางกลับ 
14.00 น. อำลาหมู่เกาะ อาดัง – ราวี เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 
17.30 น. ถึง..ท่าเทียบเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท ต่อ ท่าน 
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าเรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ และนำเที่ยวตามโปรแกรม 
2.ค่าห้องพัก 1 คืน ( ห้องพัดลมห้องละ 2 ท่าน ) 
3.ค่าอาหารรวม 4 มื้อ 
4.ค่าซ้อฟดริ้งและผลไม้บริการตลอดการเดินทาง 
5.ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมชูชีพครบคน 
6.ค่าไกด์นำเที่ยว และเรือหางยาวอำนวยความสะดวก 
7.ค่าประกันภัยการเดินทาง 
8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

--------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ เกาะตะรุเตา - เกาะไข่่- หลีเป๊ะ- หินงาม - จาบัง - เกาะดง - หินซ้อน ( 3 วัน 2 คืน) 

วันแรก (ปากบารา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ) 
10.30 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่..เกาะตะรุเตา 
11.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะตะรุเตา โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ 
12.00 น. ถึงเกาะตะรุเตา บริการอาหารกลางวัน 
13.00 น. นำท่านเดินทางชมหินงอกหินย้อยอันสวยงามตระการตา ณ ถ้ำจระเข้ 
14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่อ่าวพันเตมะละกา นำท่านเข้าสู่ศูนย์นิทรรศการ พร้อม นมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา 
15.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินธรรมชาติ และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 
16.30 น. ถึง..เกาะหลีเป๊ะ นำท่านสู่ที่พัก 
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก 

วันที่สอง (เกาะดง-หินซ้อน-หาดทรายขาว-ราวี-จาบัง-หินงาม) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก 
08.00 น. ออกท่องทะเล หมู่เกาะดง-หินซ้อน นำท่านสนุกสนานกับการดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสนานาชีวิตใต้ท้องทะเลสีครามอย่างจุใจ 
10.30 น. นำท่านชมปะการัง และเล่นน้ำกับหมู่ปลาการ์ตูน ณ หาดทรายขาว-เกาะราวี 
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน บนเรือ/บนหาด 
12.30 น. เดินทางชมความสวยงามของปะการังอ่อนเจ็ดสี ณ ร่องน้ำจาบัง 
14.00 น. นำท่านชมหาดหินดำอันสวยงาม และมีที่เดียวในประเทศ ณ เกาะหินงาม 
15.00 น. สนุกสนานกับการดำน้ำ ดูปะการัง อีกครั้งหนึ่ง ณ เกาะหินขาว 
16.30 น. เข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก 

วันที่สาม (หลีเป๊ะ-ปากบารา) 
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก 
10.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 
12.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท ต่อ ท่าน 
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าเรือเฟอร์รี่ไป-กลับ และนำเที่ยวตามโปรแกรม 
2.ค่าห้องพัก 2 คืน (ห้องพัดลมห้องละ 2 ท่าน / ห้องแอร์เพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน) 
3.ค่าอาหารรวม 6 มื้อ 
4ค่าซ้อฟดริ้งและผลไม้บริการตลอดการเดินทาง 
5. ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมชูชีพครบคน 
6..ค่าไกด์นำเที่ยว และเรือหางยาวอำนวยความสะดวก 
7ค่าประกันภัยการเดินทาง 
8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

----------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์เกาะตะรุเตา - เกาะอาดัง – ราวี – หลีเป๊ะ –หินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะไข่ ( 4 วัน 3 คืน) 

วันแรก ปากบารา - หลีเป๊ะ 
10.30 น. พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ 
11.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเที่ยว..เกาะตะรุเตา 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
13.00 น. นำท่านชมและศึกษาประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางขึ้น ผาโต๊ะบู เพื่อชมทัศนียภาพ และความสวยงามของทะเลสุดเวิ้งฟ้าอันดามันใต้ 
14.30 น. เตรียมตัวเดินทางต่อไปยังเกาะไข่ 
15.00 น. ออกเดินทางจากเกาะตะรุเตา เดินทางสู่ เกาะไข่ 
16.30 น. ถึงเกาะไข่ นำท่านชม ซุ้มประตู หินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก 
17.00 น. เดินทางต่อไปยัง เกาะหลีเป๊ะ 
18.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
19.00 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ รีสอร์ทที่พัก 

วันที่สอง หลีเป๊ะ – หินงาม –จาบัง – เกาะดง – หินซ้อน - หาดทรายขาว 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ รีสอร์ทที่พัก 
08.00 น. นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ อ่าวสาม 
10.30 น. เดินทางต่อไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ชายหาด 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง 
16.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (5) ณ รีสอร์ทที่พัก 

วันที่สาม หลีเป๊ะ – อาดัง - ราวี 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ รีสอร์ทที่พัก 
08.00 น. นำท่านเดินทางชมชีวิตความเป็นอยู่ และสัมผัสกับ ชาวเลเผ่าอุรักลาโว้ย ณ ชุมชนหมู่บ้านชาวเล 
09.30 น. เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ 
10.00 น. ออกเดินทางกลับท่องทะเลอีกครั้ง ณ หมู่เกาะอาดัง-ราวี 
11.00 น. ถึง หมู่เกาะผึ้ง นำท่านดำน้ำ ดูปะการังหลากสีสัน และนานาชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างจุใจ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) บนเรือ/หน้าหาด 
13.00 น. นำท่านดำน้ำ ดูปะการังต่อ ณ เกาะผึ้งน้อย –ผึ้งใหญ่ และหลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะลองกวย 
14.00 น. เดินทางสู่ เกาะดง-หินซ้อน ชมปะการัง และ เล่นน้ำ อย่างจุใจอีกครั้งหนึ่ง 
16.00 น. นำทานเดินทางสู่ เกาะอาดัง นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเกาะอาดัง พร้อมท้าทายความสามารถสู่ ผาชะโด และถ่ายภาพความประทับใจของพระอาทิตย์อัสดง ณ ทะเลอันดามันใต้ 
17.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก 
18.30 น. บริการอาหารเย็น (8) ณ รีสอร์ทที่พัก 

วันที่สี่ หลีเป๊ะ – ปากบารา 
07.30 น. บริการอาหารเช้า (9) ณ รีสอร์ทที่พัก 
08.30 น. เตรียมตัวออกเดินทางสู่..ท่าเทียบเรือปากบาราโดยเรือโดยสารประจำทาง 
10.00 น. อำลาดินแดนอันดามันใต้ เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 
12.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท ต่อ ท่าน 
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าเรือเฟอร์รี่ไป-กลับ และนำเที่ยวตามโปรแกรม 
2.ค่าห้องพัก 3 คืน ( บังกาโลบนเกาะหลีเป๊ะ ) 
3.ค่าอาหารรวม 9 มื้อ 
4.ค่าซ้อฟดริ้งและผลไม้บริการตลอดการเดินทาง 
5.ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมชูชีพครบคน 
6.ค่าไกด์นำเที่ยว และเรือหางยาวอำนวยความสะดวก 
7.ค่าประกันภัยการเดินทาง 
8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

--------------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50% ของแต่ละโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 


-------------------------------------------------------