โปรแกรมทัวร์ชุมพร

โปรแกรมทัวร์เกาะมาตรา-เกาะหลักแรดโปรแกรมที่ 1: 


โปรแกรมทัวร์ ชุมพร - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร - ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร - ไดร์หมึก - ดำน้ำเกาะลังกาจิว - เกาะละวะ - เกาะหลักแรด - เกาะมัตตรา (3 วัน 2 คืน) 


วันแรก 
22.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
22.30 น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ชุมพร โดยรถของลูกค้า 

วันที่สอง 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)ที่รีสอร์ท 
08.00 น.นำทุกท่านเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
09.00 น.นำทุกท่านเดินทางสู่โลกทะเลชุมพร ซึ่งจุดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของ " ดอกไม้ทะเล " เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีดงดอกไม้ทะเลอันหนาแน่น สมบูรณ์ ระดับต้นๆ ของท้องทะเลไทย วันนี้เราจะออกไป ดำน้ำกัน 4 เกาะ คือ เกาะลังกาจิว เกาะละวะ เกาะหลักแรด เกาะมัตตรา 
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บนเรือแบบปิกนิก หรือ บนเกาะมัตตรา 
13.30 น.ดำน้ำกันต่อช่วงบ่าย 
15.30 น.เดินทางกลับถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เดินชมป่าชายเลนตามอัธยาศัย…อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า 
16.00 น.เดินทางถึงที่พักที่ น้องใหม่รีอสร์ท หรือระดับเดียวกัน 
17.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท 
18.30 น.นำทุกท่านลงเรือเพื่อพาทุกท่านทำ กิจกรรมไดร์หมึก ยามค่ำคืน (ขึ้นอยู่กับสภาพของทะเลด้วย) 
23.00 น.เดินทางกลับที่พัก, พักผ่อนกันตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
08.00 น.นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท 
08.30 น.แวะให้ท่าน สักการะเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ที่ชาวชุมพรเคารพและนับถือ 
09.00 น.นำท่านเดินทางไปยังประจวบคีรีขันธ์ 
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
15.30 น.แวะให้ท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน บ้านห้วยคต ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดห้วยมงคล นำท่านเข้านมัสการ หลวงปู่ทวด 
16.40 น.เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากเมืองเพชรบุรี 
21.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าที่พัก 1 คืน 
2.ค่าอาหาร 5 มื้อ 
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
4.ค่าดำน้ำดูปะการัง และอุปกรณ์ 
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6.ค่าไกด์ / Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2.ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3.ค่าไดร์หมึก และอุปกรณ์ (ราคาท่านละ 500 บาท) 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, อื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

------------------------------------------ 

โปรแกรมที่ 2: 

โปรแกรมทัวร์ ชุมพร - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร - ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร - ไดร์หมึก - ดำน้ำเกาะลังกาจิว - เกาะละวะ - เกาะหลักแรด - เกาะมัตตรา - ดำน้ำเกาะง่ามใหญ่,ดำน้ำเกาะง่ามน้อย (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 
22.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
22.30 น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ชุมพร โดยรถของลูกค้า 

วันที่สอง 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)ที่รีสอร์ท 
08.00 น.นำทุกท่านเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
09.00 น.นำทุกท่านเดินทางสู่โลกทะเลชุมพร ซึ่งจุดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของ " ดอกไม้ทะเล " เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีดงดอกไม้ทะเลอันหนาแน่น สมบูรณ์ ระดับต้นๆ ของท้องทะเลไทย วันนี้เราจะออกไป ดำน้ำกัน 4 เกาะ คือ เกาะลังกาจิว เกาะละวะ เกาะหลักแรด เกาะมัตตรา 
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บนเรือแบบปิกนิก หรือ บนเกาะมัตตรา 
13.30 น.ดำน้ำกันต่อช่วงบ่าย 
15.30 น.เดินทางกลับถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เดินชมป่าชายเลนตามอัธยาศัย…อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า 
16.00 น.เดินทางถึงที่พักที่ น้องใหม่รีอสร์ท หรือระดับเดียวกัน 
17.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท 
18.30 น.นำทุกท่านลงเรือเพื่อพาทุกท่านทำ กิจกรรมไดร์หมึก ยามค่ำคืน (ขึ้นอยู่กับสภาพของทะเลด้วย) 
23.00 น.เดินทางกลับที่พัก, พักผ่อนกันตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
08.00 น.ร่วมรับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 
09.00 น.ออกเดินทางสู่โลกทะเลชุมพรกันต่อ วันนี้เราจะออกไปดำน้ำกัน 2 เกาะ คือ เกาะง่ามใหญ่ & เกาะง่ามน้อย 
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 5) 
13.30 น.ดำน้ำกันต่อ 
16.30 น.เดินทางกลับถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
17.00 น.เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
18.00 น.แวะซื้อของฝาก และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่ร้านคุณสาหร่าย 
23.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าที่พัก 1 คืน 
2.ค่าอาหาร 5 มื้อ 
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
4.ค่าดำน้ำดูปะการัง และอุปกรณ์ 
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6.ค่าไกด์ / Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. ค่าไดร์หมึก และอุปกรณ์ (ราคาท่านละ 500 บาท) 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, อื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

------------------------------------------ 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุเพื่อใช้ในการทำประกัน 

------------------------------------------ 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

------------------------------------------