โปรแกรมทัวร์เกาะเสม็ด

โปรแกรมทัวร์เกาะเสม็ดโปรแกรมทัวร์ เกาะเสม็ด (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ทัวร์ให้การต้อนรับ 
07.00 น. นำท่านออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ ระยอง โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม รับประทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
10.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือบ้านเพ เพื่อพาท่านเดินทางข้ามไปยัง เกาะเสม็ด 
11.20 น. พาท่านนั่งเรือชมหาดต่างๆของเกาะเสม็ด เพื่อชมและเก็บภาพความสวยงาม ของหาดต่างๆ บนเกาะเสม็ด และแวะ ดำน้ำชมปะการังที่สวยงาม เห็นปลาและสัตว์ต่างๆ ใต้ท้องทะเล และพักผ่อนตามจุดต่างๆกับธรรมชาติที่สวยงามเห็น อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวปะการัง เป็นต้น 
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) แบบข้าวกล่องบนเรือ 
15.30 น. จบกิจกรรมดำน้ำอย่างเต็มอิ่มแล้ว 
16.00 น. นำท่านเดินทางไปยังที่พักที่ โรงแรมสินสมุทรเกาะเสม็ด 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. ตื่นแต่ชาวชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
09.30 น. เก็บสัมภาระอำลาที่พัก ลงเรือกลับสู่ฝั่ง 
10.00 น. ลงเรือเดินทางไปยังฝั่ง... 
10.40 น. เดินทางถึงฝั่ง นำท่านแวะซ็อปปิ้งที่ ตลาดบ้านเพ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิ เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ ปลาหมึกแห้ง และ ขนมหวานนานาชนิด 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ฐานทัพเรือสัตหีบ ขึ้นชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ซึ่งเป็น เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของไทยมีความยาว 182.6 เมตร กว้าง 22.5 เมตร มีระบบการเดินเรือและยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเปรียบเสมือนฐานทัพเคลื่อนที่ เรือลำนี้ต่อในประเทศสเปน นำชมชั้นดาดฟ้าเรือหรือชั้นขึ้นลงของ เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบิน โรงเก็บอากาศยาน ฯลฯ (ถ้าเรือติดภารกิจช่วยราชกาลไม่สามารถเที่ยวชมโปรแกรมนี้ได้นะครับ) 
14.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ... 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน (ราคาคนไทย) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3-4-5-6 ท่านต่อห้อง) 
4. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
5. ค่ากิจกรรมดำน้ำ 
6. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
7. ค่าประกันการเดินทาง 
8. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

---------------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ เกาะเสม็ด (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ทัวร์ให้การต้อนรับ 
07.00 น. นำท่านออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ ระยอง โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม รับประทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
10.30 น. เดินทางถึง ระยอง นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ชม โลกใต้ทะเลสีสันของความงด งาม มีปลามากมายทั้งปลาสวยงาม ปลาขนาดใหญ่เช่นปลาหมอทะเล ฉลาม กระเบน ปลากุดสลาดซึ่งอยู่ในกลุ่มปลาเก๋าที่มีราคาแพง ชั้นล่างจะ พบฉลามกบ ปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้อันดุร้าย พบหอยหนามเล็กซึ่ง กำลังออกไข่ ชมนิทรรศการตัวอย่างสัตว์ทะเลที่หายาก เช่น พยูน วาฬ โลมา นอกจากนี้ยังมีสัตว์แปลกๆ เช่นแมงดาทะเลหางกลมเป็นแมงดามีพิษ และแมงดาจานที่กินได้ ปลากะรังหัวโขนที่นอนนิ่งพรางตัวจนคล้ายก้อนหิน ปลาคางคกปลามีพิษชายฝั่งน้ำตื้น ปลาสิงโตครีบวงเดือน สีส้มสดสวยงาม เป็นปลามีพิษอยู่บริเวณแนวปะการัง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. เดินทางไปยัง ท่าเรือบ้านเพ เพื่อพาท่านเดินทางข้ามไปยัง เกาะเสม็ด 
14.00 น. นำท่าน Check in เข้าสู่ห้องพัก ที่ โรงแรมสินสมุทร เกาะเสม็ด (ติดชายหาด) เพื่อเก็บสัมภาระ 
15.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำหน้าชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
18.00 น. นำทุกท่านไปสนุกกับกิจกรรม ตกปลาหมึก กลางทะเลยามค่ำคืน พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) บนเรือแบบปิกนิก (ปลาหมึกที่ตกได้สามารถท่านสดๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้) 
*** ถ้าไม่ต้องการทำกิจกรรมตกหมึกก็รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ทกันปกติ *** 
22.00 น. เดินทางเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.30 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
09.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำในชายหาดตามอัธยาศัย 
10.00 น. พาท่านนั่งเรือชมหาดต่างๆของเกาะเสม็ด เพื่อชมและเก็บภาพความสวยงาม ของหาดต่างๆ บนเกาะเสม็ด และแวะ ดำน้ำชมปะการังที่สวยงาม เห็นปลาและสัตว์ต่างๆ ใต้ท้องทะเล และพักผ่อนตามจุดต่างๆกับธรรมชาติที่สวยงามเห็น อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวปะการัง เป็นต้น 
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) แบบข้าวกล่องบนเรือ 
14.30 น. จบกิจกรรมดำน้ำอย่างเต็มอิ่มแล้ว 
15.00 น. นำท่านเดินทางไปยังที่พักที่ โรงแรมสินสมุทรเกาะเสม็ด 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. ตื่นแต่ชาวชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 
09.30 น. เก็บสัมภาระอำลาที่พัก ลงเรือกลับสู่ฝั่ง 
10.00 น. ลงเรือเดินทางไปยังฝั่ง... 
10.40 น. เดินทางถึงฝั่ง นำท่านแวะซ็อปปิ้งที่ ตลาดบ้านเพ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิ เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ ปลาหมึกแห้ง และ ขนมหวานนานาชนิด 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ฐานทัพเรือสัตหีบ ขึ้นชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ซึ่งเป็น เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของไทยมีความยาว 182.6 เมตร กว้าง 22.5 เมตร มีระบบการเดินเรือและยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเปรียบเสมือนฐานทัพเคลื่อนที่ เรือลำนี้ต่อในประเทศสเปน นำชมชั้นดาดฟ้าเรือหรือชั้นขึ้นลงของ เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบิน โรงเก็บอากาศยาน ฯลฯ (ถ้าเรือติดภารกิจช่วยราชกาลไม่สามารถเที่ยวชมโปรแกรมนี้ได้นะครับ) 
14.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ... 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน (ราคาคนไทย) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3-4-5-6 ท่านต่อห้อง) 
4. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
5. ค่ากิจกรรมดำน้ำ และตกหมึก 
6. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
7. ค่าประกันการเดินทาง 
8. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------