โปรแกรมทัวร์แก่งกระจาน

โปรแกรมทัวร์แก่งกระจานโปรแกรมทัวร์แก่งกระจาน 
(3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ เพชรบุรี โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้าวกล่องระหว่างเดินทาง 

10.30 น. แวะไหว้พระและชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำของเพชรบุรี ซึ่งมีถ้ำสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ๔ ถ้ำคือ ถ้ำเขาย้อย ถ้ำเขาบันไดอิฐ ถ้ำเขาเตาหม้อ และถ้ำเขาหลวง ซึ่งถ้ำเขาหลวงนี้นิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันมานานนับร้อยปีแล้ว  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชม Swiss Sheep Farm (ฟาร์มแกะสไตล์ยูโรคันทรี) ในฟาร์มท่านจะได้พบกับความน่ารักของฝูงแกะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนฟู หนานุ่มนับสิบตัว ในบรรยากาศฟาร์มแบบสวิส ท่ามกลางหุบเขาแห่งความรัก ที่โอบล้อมคุณด้วยไออุ่นสไตล์ฟาร์มแบบยูโรคันทรี มีสนามหญ้าเขียว ๆ ลายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน            

14.30 น. แวะเที่ยวชม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่าง ยั่งยืน             

16.00 น. เดินทางไปยัง อำเภอแก่งกระจาน

16.30 น. เดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ “สวนเพชรรีสอร์ท” (ติดแม่น้ำ) พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร

22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของโปรแกรมทัวร์แก่งกระจานและราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม 

08.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่หน้ารีสอร์ทตามอัธยาศัย 

09.30 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน 

10.30 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Team Building (Outdoor / ชาดหาด)

11.30 น. จบกิจกรรม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. นำท่านร่วมทำ กิจกรรมผจญภัยล่องแก่ง ที่แม่น้ำเพชรบุรีระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 7-10 กม.ใช้เวลาในการล่องแก่งและเล่นน้ำประมาณ 2 ชั่วโมง           

15.30 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง 

16.30 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ “สวนเพชรรีสอร์ท” (ติดแม่น้ำ) พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพักโรงแรม 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม

18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของโปรแกรมทัวร์แก่งกระจานและราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม 

08.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 

09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม

09.30 น. นำท่านเดินทางไป “สักการะเจ้าแม่กวนอิม ปางพันมือองค์ใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นสถานที่ที่เป็นที่มีประดิษฐานพระแม่กวนอิมไม้แกะสลัก ปางพันเนตรพันกรสูงที่สุดในโลก เล่าจื้อ ปรมาจารย์ของจีนกล่าวคำอมตะไว้ว่า ฮุกก่ก จ่าวติ๊กเซ้ง ทีแอ๋จิ่วไต้เพ้ง หรือถ้าเมืองศาสนา สร้างสำเร็จ สันติภาพอันถาวรจึงเกิดขึ้นใน โลกมนุษย์                          

11.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทิศทัศน์ที่สันเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย เขื่อนแก่งกระจานนี้ได้ถูกสร้างขึ้น เมื่อเดือน ตุลาคม ปี 2505 สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2509 เขื่อนนี้เป็นเป็นเขื่อนดินสร้างปิดช่องเขา 3 ช่องติดต่อกัน เขื่อนนี้สูง 58 เมตร ยาว 1,320 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ฐานตอนกว้างที่สุด 250 เมตร มีทางน้ำ ให้ล้นผ่านไปได้ 1,380 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที มีเนื้อที่อ่างเก็บน้ำ 31,000 ไร่ เก็บน้ำได้ 710 ลูกบาศก์เมตร                           

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. จบกิจกรรมโปรแกรมทัวร์แก่งกระจานและเดินทางกลับที่หมาย...โดยสวัสด์ภาพ

 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-4 ท่าน ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ  

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองโปรแกรมทัวร์แก่งกระจาน

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

โปรแกรมทัวร์แก่งกระจาน นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------