โปรแกรมทัวร์นครพนม

โปรแกรมทัวร์-แพ็คเกจทัวร์-แขวงคำม่วน-ท่าแขก-สปป ลาว-นครพนมโปรแกรมทัวร์ แขวงคำม่วน - สปป.ลาว - ท่าแขก - นครพนม (1 วัน) 


กำหนดการท่องเที่ยว: 
07.00 น. รับคณะที่โรงแรมในนครพนม 
08.00 น. นำคณะเข้าด่าน ตม.นครพนม ตรวจเอกสารที่ ตม.แล้วนั่ง รถตู้ปรับอากาศ VIP ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งใหม่ข้ามแม่น้ำโขงไป ท่าแขกแขวงคำม่วน ตรวจเอกสาร ตม. ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่าแขกแขวงคำม่วน ไกด์คอยต้อนรับคณะ ขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมบ้านเมืองย่านอาคารเก่าสถาปัตยกรรม เฟร้นช์โคโลเนียล ร่องรอยอดีดเมืองขึ้นของฝรั่งเศส แล้วเดินทางไปนมัสการ พระธาตุสีโคตรตะบอง (ธาตุเมืองเก่า)ที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำมวนและมีประวัติความเป็นมาที่มี ความเกี่ยวพันเรื่องตำนานไทยกับลาว (คำสาบของสีโคตรตะบอง)ฟังเรื่องเล่าจากไกด์ จากนั้นเดินทางผ่าน อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม ท่าฝรั่ง หรือวังสันติภาพ เดินทางไปชม ผาฮอม ถ้ำพญาอิน เป็นถ้ำที่มีความอัศจรรย์ คือในถ้ำมีบึงน้ำใสดุจมรกต แล้วเดินทางต่อไปผ่าน ภูผาป่าหิน สู่ ถ้ำนางแอน ซึ่งเป็นถ้ำที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จประทับ ณ.ถ้ำแห่งนี้ ภายในถ้ำแห่งนี้สวยงามมากเต็มอิ่มกับความประทับใจแล้วเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร แล้วเดินทางไป ถ้ำมหัศจรรย์ สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 300ปี ที่ ศักดิ์สิทธิ์มาก จากนั้นนำท่านชม กำแพงหินโบราณหรือกำแพงยักษ์ อลังการอันประหลาด และน่า อัศจรรย์ รอการพิสูจน์จากท่าน ว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ หรือธรรมชาติ 
16.00 น. เดินทางกลับฝั่งไทย... 
18.00 น. ส่งและลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมาย… โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 
*** เอกสารข้ามแดนใช้บัตรประชาชนอย่างเดียว *** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตู้ปรับอากาศ VIP 
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ 
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
4. ค่าธรรมเนียมข้ามแดนไทย-ลาว 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

----------------------------------- 


หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/ 

Email Address: Agilenttour@gmail.com 

-------------------------------------