โปรแกรมทัวร์นครพนม

โปรแกรมทัวร์-แพ็คเกจทัวร์-แขวงคำม่วน-ท่าแขก-สปป ลาว-นครพนมโปรแกรมทัวร์แขวงคำม้วน-นครพนม (1 วัน)


กำหนดการท่องเที่ยว:

08.00 น. เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 จ.นครพนม

08.30 น. รถตู้ปรับอากาศนำคณะทัวร์ เดินทางเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 ทีมงานอำนวยความสะดวกในการตรวจเอกสารผ่านด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง

09.00 น. คณะทัวร์ มุ่งหน้าสู่ สปป.ลาว พาคณะเที่ยวชมกำแพงหินยักษ์อาณาจักรฟูนัน

09.40 น. นำคณะทัวร์แวะชมตลาดลาวหลัก 3 เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน ผ้าซิ่นลาว เป็นต้น

10.30 น. นมัสการวัดธาตุเมืองเก่าศรีโครตะบอง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ที่สวนอาหารหนองปลาหลักสี่ พร้อมกับต้อนรับคณะด้วยการรับชมการเต้นรำพื้นเมืองลาว(บาร์สโลป)

13.30 น. นำคณะเดินทางไปชมถ้ำนางแอ่น ถ้ำพระ หรือ ถ้ำปชาผา

15.00 น. นำคณะเดินทางไปช็อปปิ้งชื้อสินค้าปลอดภาษี

16.00 น. รถตู้ปรับอากาศนำคณะเดินทางไปด่านตรวจคนเข้าเมืองแขวงคำม่วน เพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 ถึงนครพนมโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำวันเดินทาง 10 ท่าน

*** เอกสารข้ามแดนใช้บัตรประชาชนอย่างเดียว *** 


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง VIP

2. ค่าอาหาร 1 มื้อ  

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

4. ค่าบริการ-ค่าธรรมเนียมและจัดทำเอกสารผ่านแดนไทย-ลาว

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าไกด์ และ Staff 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/ 

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------