โปรแกรมทัวร์จันทบุรี

โปรแกรมทัวร์โฮมสเตย์จันทบุรีโปรแกรมทัวร์ โฮมสเตย์จันทบุรี (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน และ รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน มุ่งหน้าสู่ จันทบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
10.00 น. เดินทางถึง จ.จันทบุรี นำท่านเที่ยวชม โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก เป็นสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมาก 
11.00 น. เดินทางไปยัง อ.แหลมสิงห์ 
12.00 น. เดินทางถึง "บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์" 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ (อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์) 
13.30 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่โฮมสเตย์ตามอัธยาศัยเช่น เรือถีบ, ห่วงยาง 
15.00 น. นำท่านออกเดินทางเพื่อไปทำ กิจกรรมล่องแพ และเพลิดเพลินกับการดูเหยี่ยว แบบชิวๆ 
17.00 น. จบกิจกรรมเดินทางกลับโฮมสเตย์ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ (อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์) 
18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ (อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์) 
08.30 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่โฮมสเตย์ตามอัธยาศัยเช่น เรือถีบ, ห่วงยาง 
09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากบ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ 
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม โอเอซีสซีเวิลด์ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ปลาโลมาที่ใหญ่ที่สุดของไทย พบกับความน่ารักของโลมาพันธุ์ไทย 2 สายพันธุ์ หัวบาตรและปากขวด ที่จะมาแสดงโชว์ความสามารถให้ชม นอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์ ถ่ายรูปคู่กับพี่เบิ้ม โลมาสีชมพูแสนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมามาย เช่น ให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์ ป้อนนมปลาคราฟ สปาปลา ปั่นเรือโลมา ฯลฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารนทีของโอเอซีสซีเวิลด์ 
13.00 น. เดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกพลิ้ว ชมความสวยงามของ นํ้าตกพลิ้ว และธรรมชาติที่เขียวขจี พร้อมสนุกสนานกับการให้อาหารปลาพลวงหินที่มีอยู่นับร้อยตัวในทุกชั้นของนํ้าตกพลิ้วตามอัธยาศัย 
15.00 น. เดินทางกลับที่หมาย...โดยสวัสดิภาพ และ แวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน และ รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

----------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ โฮมสเตย์ - จันทบุรี (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.30 น. ออกเดินทางจาก วิภาวดี โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จันทบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
10.30 น. เดินทางถึง จ.จันทบุรี นำท่านเที่ยวชม โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก เป็นสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมาก 
11.00 น. เที่ยวชม ตลาดชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ริมน้ำจันทบูร (แม่น้ำจันทบุรี) ที่นี่มีบ้านเรือนเก่าแก่ หลายแบบทั้งบ้านริมน้ำแบบไทย ตึกสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมกับจีน เป็นที่ให้ช็อปปิ้ง ขายของกินต่างๆ ตามตึกเก่าๆ แบบโบราณ 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. แวะให้ท่านเที่ยวชม ศึกษาเส้นทางธรรมชาติของป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เหมาะที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติสร้างจากไม้ตะเคียนทอง ระยะทางยาว 850 เมตร ตัดผ่านป่าชายเลนมีไม้แสม ไม้ลำพู และโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เป็นแหล่งเพาะพันธุสัตว์น้ำที่สำคัญ 
14.30 น. นำท่านเที่ยวชม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านระบบนิเวศน์และพันธุ์สัตว์น้ำ ที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ 
15.30 น. นำท่านเดินทางไปยังที่พัก… 
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักรีสอร์ทที่ “นวลจันทร์รีสอร์ท” (ติดชายหาด) พร้อมเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
22.30 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท 
08.30 น. แวะเที่ยวชมวิวที่ "จุดชมวิวเนินนางพญา" เป็นจุดชมวิวริมทาง ที่มีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ได้ชมทัศนียภาพริมฝั่งที่เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ ของเนินเขาริมชายฝั่ง บริเวณจุดชมวิวนี้ ด้านหนึ่งสามารถมองเห็นแหลมส่วนที่เป็นปลายด้านหนึ่งของอ่าวคุ้งกระเบน และอีกด้านหนึ่งเป็นจุดที่ได้ชมช่วงของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่โค้งเป็นรูปตัวเอส (S) ที่ถือว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุด 
09.30 น. แวะเที่ยวชม จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม สามารถเดินทอดน่องชมวิวสวย ๆ บนสะพานไม้ที่ทอดตัวยาวท่ามกลางน้ำทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร เป็นสะพานที่สร้างขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาของชาวบ้าน เป็นทางเดินเพื่อสักการะ "เจดีย์บ้านหัวแหลม" 
10.30 น. เดินทางไปยัง อ.แหลมสิงห์ 
11.30 น. เดินทางถึง "กลิ่นปาล์มโฮมสเตย์" 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่กลิ่นปาล์มโฮมสเตย์ (เติมไม่อั้น) 
13.00 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่โฮมสเตย์ตามอัธยาศัยเช่น -หอกระโดด 8 เมตร -ภูเขาสไลเดอร์ 5 เมตรหมอนกระโดด 6,3 เมตร -แทรมโพลีนน้ำ -ม้าโยกน้ำ -สไลเดอร์เด็ก -สนามวอลเล่ย์บอลน้ำ -พายเรือคายัค -สไลเดอร์ 9 เมตร ตามอัธยาศัย 
14.30 น. นำท่านออกเดินทางเพื่อไปทำ กิจกรรมล่องแพ และเพลิดเพลินกับการดูเหยี่ยว แบบชิวๆ 
17.00 น. จบกิจกรรมเดินทางกลับโฮมสเตย์ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่กลิ่นปาล์มโฮมสเตย์ (บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล / (เติมไม่อั้น) 
18.30 น. เชิญท่านสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ (แบบร้องรวม) ตามอัธยาศัย 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่กลิ่นปาล์มโฮมสเตย์ (ชา กา แฟ ข้าวต้ม) 
09.30 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่โฮมสเตย์ตามอัธยาศัยเช่น -หอกระโดด 8 เมตร -ภูเขาสไลเดอร์ 5 เมตรหมอนกระโดด 6,3 เมตร -แทรมโพลีนน้ำ -ม้าโยกน้ำ -สไลเดอร์เด็ก -สนามวอลเล่ย์บอลน้ำ -พายเรือคายัค -สไลเดอร์ 9 เมตร ตามอัธยาศัย 
11.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากกลิ่นปาล์มโฮมสเตย์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. แวะไหว้พระที่ วัดเขาสุกิม ไปกราบนมัสการหลวงพ่อสมชาย ซึ่งชาวจันทบุรีเคารพนับถือเป็นอย่างสูง ชมวัดที่สร้างอยู่บนเขา ด้วย พลังศัทธาของพุทธศาสนิกชน แวะชมห้องเก็บวัตถุโบราณอันสูงค่ามากมาย 
15.00 น. เดินทางกลับที่หมาย...โดยสวัสดิภาพ และ แวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องพักแบบรวม) 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------