โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี

โปรแแกรมทัวร์ไทรโยคโปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี - แค้มป์ช้าง - ล่องแพเปียก - ถ้ำกระแซ - ไทรโยค (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) พร้อมบริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง (หลังจากนั้นเล่นเกมในรถแจกของขวัญ) 
10.30 น. เดินทางถึง ไทรโยค นำท่านมุ่งหน้าสู่ แค้มป์ช้าง หลังจากนั้นนำท่าน นั่งช้าง ชมไพร ( 30 นาที ) จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านริมแคว-แพริมน้ำ รีสอร์ท หรือระดับเดียวกันกรณีห้องพักไม่ว่าง จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก ตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำกระแซ ชมความงดงามภายในถ้ำและไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล 
15.00 น. หลังจากนั้นนำท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพเปียก ชมธรรมชาติลำน้ำแควน้อย ชมความงดงามสองฟากฝั่งแม่น้ำแควน้อยอันร่มรื่นงดงามยิ่ง สามารถลงเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย 
16.00 น. นำทุกท่านเดินทางกลับที่พักรีสอร์ท 
17.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
19.00 น. รับประทานอาหารอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหาร 
19.30 น. ต่อด้วยความสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ หรือ กิจกรรมรอบกองไฟ 
22.00 น. รับประทานอาหารว่างรอบดึก (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหาร 
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหาร 
08.30 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
09.00 น. นำทุกท่านเดินทาง สู่ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ให้ท่านได้พักผ่อน ชมธรรมชาติ เล่นน้ำตก สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พักทำธุรกิจส่วนตัว (หรือลูกทัวร์สามารถเลือกโปรแกรมล่องเรือ ชม "ถ้ำเชลย" สถานที่หลบซ่อนตัวของเหล่าเชลยศึก พร้อมชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามภายในถ้ำ) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท และเดินทางเข้าสู่อำเภอเมือง 
14.30 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร 
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 4 ท่าน ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าเรือขี่ช้าง และล่องแพ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
7. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าจอดรถ, ค่าทางด่วน, และ ฯลฯ 

------------------------------------------------ 

โปรแกรมทัวร์ “ไทรโยค - กาญจนบุรี (3 วัน 2 คืน)” 

วันแรก 
06.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า และสัมภาระต่างๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง (รับประทานอาหารเช้าบนรถ มือที่ 1) 
08.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า 
09.30 น. ออกเดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกไทรโยคใหญ่ น้ำตกไทรโยคใหญ่หรือเรียกอีกชื่อว่าน้ำตกเขาโจนเนื่องจากเป็นน้ำตกที่ไหลสูงจากหน้าผาลงสู่แม่น้ำแควน้อยราวกับกระโจนลงมา น้ำตกแห่งนี้จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนฤดูแล้งจะมีน้ำน้อยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 
13.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางชม ปางช้างไทรโยค เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมนั่งช้าง, ล่องแพ ชมบรรยากาศสองฝากฝั่งแม่น้ำแควน้อยอันร่มรื่น(มีชูชีพให้ทุกท่าน) ทามกลางสายน้ำไหลใสเย็น สมควรแก่เวลานำท่านชมการแสดงของเหล่าช้างแสนรู้ เช่น เต้นรำ ตีกอล์ฟ นวดตัวหรือ เชิญท่านเที่ยว น้ำตกเอราวัณ เป็นลักษณะน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกันซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ได้ 7 ชั้นด้วยกัน แต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยว ทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่าหลายชนิดบนคาคบไม้ สายธาร น้ำที่ไหลตกลดหลั้นลงมาบนโขดหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างเสี่ยงสาดซ่า คลอเคล้าด้วยส่งเสียงเรียกของนกป่า 
17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) 
20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ดนตรีคาราโอเกะพร้อมซอฟดริ้ง พร้อมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ 
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 
0900 น. เพักผ่อนตามอัธยาศัย 
10.30 น. เดินทางไปชม ปราสาทเมืองสิงห์ ชมศิลปะขอมสมัยบายนที่อยู่ทางด้ายทิศตะวันตกที่สุดของประเทศไทย ที่ปราสาทเมืองสิงห์ เมืองสิงห์เป็นเมืองโบราณที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมขอม อยู่สุดชายแดนทางด้าน ตะวันตกของไทย มีกำแพงเมืองขนาด 800x900ม. เนื้อที่ 641 ไร่ 1 งาน 65ตารางวา ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบ ขอมสมัยบายน (มีอายุในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ผสมผสานกับศิลปะทวารวดี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 
13.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปไปชม "ถ้ำเชลยศึก" ในอดีต ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่หลบซ่อนของเชลยศึกที่ทหารญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ โดยจะต้องเดินเท้าเข้าไปตามทางอันลาดชันราวสามร้อยเมตร ผ่านป่าไผ่โปร่ง ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงามแปลกตา 
17.00 น. นำทุกท่านเข้าที่พักรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 6) 
20.00 น. ผักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) 
08.00 น. นำทุกท่านพักผ่อนที่รีสอร์ท 
08.30 น. นำทุกท่าน Check out จากห้องพักและเดินทางแวะท่านชม สุสานทหารพันธมิตร (ดอนรัก) สถานที่ฝังศพของชเลยสงครามซึ่งเป็นทหารพันธมิตรที่ถูกญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปตีประเทศพม่าในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็นสุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว มีหลุมศพของทหารพันธมิตรถึง 6,982 หลุม 
09.00 น. แวะให้ทุกท่าน เลือกซื้อของฝาก กลับบ้าน 
09.30 น. มุ่งหน้าเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร 
11.00 น. ถึงกรุงเทพเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXXบาท ต่อ ท่าน 

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม : 
1. รถรถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าดนตรีคาราโอเกะและ Soft drink 
5. ค่ากิจกรรมสันทนาการ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 100,000 บาท 
7. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าจอดรถ, ค่าทางด่วน, และ ฯลฯ 

--------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ ศรีสวัสดิ์ - เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค - กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ไป จ.กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
09.30 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร 
11.00 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์ 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค” 
14.30 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่านทางเราจะมีทีมงานและวิทยากรจัดเตรียมให้ 
17.00 น. กิจกรรม และผักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท 
18.30 น. สนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมมอบและแจกของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สนุกสนานเป็นกันเอง 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
08.30 น. เลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำและทางบกได้ตามอัธยาศัย (ลูกทัวร์จ่ายค่ากิจกรรมเอง) ดังนี้ 
** ขับรถ ATV , ขับ Jet Sky, นั่งเรือ Mini Boat , นั่งเรือลาก Banana Boat, โดนัท ( เรือ AB ), ขี่ม้าม, 
นวดแผนไทย, และ ขี่จักรยาน ** 
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 
10.30 น. แวะเที่ยวชม, เล่นน้ำ, หรือถ่ายรูปที่ น้ำตกเอราวัณ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตกที่สวยงามมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก 
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง) 
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 % 
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

--------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

--------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

---------------------------------------------