โปรแกรมทัวร์อยุธยา

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาโปรแกรมทัวร์ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา (1 วัน) 


หมายกำหนดการเดินทาง 
05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
06.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อยุธยา โดย รถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
08.00 น. นมัสการ เจดีย์ใหญ่ชัยมงคล ที่สมเด็จพระนเรศวรให้สร้างเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะ เมื่อครั้งทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช ณ วัดใหญ่ชัยมงคล (วัดที่1) 
08.40 น. นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปะอู่ทอง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอยุธยา และกราบไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ที่วัดพนัญเชิง (วัดที่ 2) 
09.40 น. นมัสการวัดสมัยอยุธยาตอนปลายที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ณ วัดสุวรรณดาราราม (วัดที่3) ซึ่งเดิมเป็นวัดที่พระบรมมหาชนก ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาราชได้สร้างขึ้น ชมฐานโบสถ์โค้งคล้ายเรือสำเภา และภาพยุตหัตถีอันงดงาม 
10.30 น. นมัสการที่ วัดพุทไธสวรรค์ (วัดที่ 4) ในราว พ.ศ.1896 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)ทรงสถาปนาวัดพุทไธสวรรค์ขึ้น ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นที่ระลึกถึงตำบลเวียงเหล็กซึ่งเป็นสถานที่ทางพักไพร่พลเป็นระยะเวลา 3 ปี 
11.20 น. ชมและนมัสการ วัดหน้าพระเมรุ (วัดที่5) Unseen In Thailand) ซึ่งเป็นวัดเดียวสมัยอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย เนื่องจากพม่าได้มาตั้งกองทัพที่วัดแห่งนี้ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ที่งดงามมาก 

12.10 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารติดริมน้ำเจ้าพระยา 
13.00 น. นมัสการที่ วัดท่าการ้อง (วัดทึ่ 6) เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางชุมชนอิสลาม 2 หมู่บ้านคือ บ้านท่ากับบ้านการ้อง อันเป็นวัดพุทธศาสนาที่อยู่ท่ามกลางชุมชนมุสสิม วัดท่าการ้องตั้งอยู่ที่บ้านท่า เป็นวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
14.00 น. นมัสการที่ วัดธรรมาราม (วัดทึ่ 7) เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ตามประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อประมาณ 250 ปีที่ผ่านมา ลัทธิลังกาวงศ์เสื่อมลง ทางลังกาได้ส่งทูตมาเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อขอนิมนต์พระไทยไปฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ลังกา ............. เมื่อคณะสงฆ์ไทยได้เข้าไปฟื้นฟู จึงมีโอกาสได้บวชเณรชาวลังกา 2,300 รูป บวชพระอีก 700 รูป รวมชาวลังกาที่บวชทั้งสิ้น 3,000 รูป พระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในประเทศลังกา และชาวลังกาก็ให้เกียรติคณะสงฆ์ของไทยว่า "ลัทธิสยามวงศ์" 
15.00 น. นมัสการที่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร(วัดทึ่ 8) เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีพระปรางค์เป็นประธานของวัด ในสมัยรัชกาลที่ 1 เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวัง และกรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม 
16.00 น. นมัสการพระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สร้างสมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งประดิษฐานภายในวิหาร พระมงคลบพิตร (วัดที่ 9) 
17.00 น. ถ้ามีเวลาจะแวะให้ท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำอโยธยา หรือชื่อเต็มๆ คือ ตลาดน้ำหมู่บ้านช้างอโยธยา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด มีเรือนไทย ร้านค้า มากมาย ให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยว พายเรือ ซื้อของกิน ของที่ระลึกมากมา 
18.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ… 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าไกด์ หรือ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

----------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ ตามรอย ออเจ้า เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา ลพบุรี (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.30 น. ออกเดินทางจาก อรัญประเทศ โดย รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว มุ่งหน้าสู่ อยุธยา พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง เพื่อตามรอยละครดัง “บุพเพสันนิวาส” ย้อนเวลาไปหาแม่หญิงการะเกด 
ชมความสวยงามของสถานที่จริงจากละคร ดังนี้ 
- วัดไชยวัฒนาราม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารติดริมน้ำเจ้าพระยา 
- ป้อมเพชร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา - วัดโกษาวาสน์ – วัดธรรมาราม - วัดพุทไธศวรรย์ 
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมกรุงศรีริเวอร์" 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
08.30 น. Check Out ออกจากโรงแรม และ เดินทางไปยัง จ.ลพบุรี 
09.00 น. เที่ยวชมตามรอยออเจ้าที่ ลพบุรี ดังนี้ 
- พระปรางค์สามยอด 
- ศาลพระกาฬ 
- วัดนครโกษา 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
- บ้านวิชาเยนทร์ หรือ บ้านหลวงรับราชทูต 
- พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
- พระที่นั่งไกรสรสีหราช 
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท" 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม 
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม 
- แวะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
09.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์... 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------