แพ็คเกจทัวร์น่าน

แพ็คเกจทัวร์สะปัน,หมู่บ้านสะปัน,เมืองปัว,บ่อเกลือโบราณ,น่านแพ็คเก็จทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน

วันแรก

08.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.00 น.  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศน่านนครโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่FD4312

11.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน  รับสัมภาระให้เรียบร้อย

**ไกด์รอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอกนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารสร้างขึ้นโดยพญาภูเข่งเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จำหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูงเหนือระดับพื้นวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลายกนกระย้าย้อย เหมือนลวดลายของเสาในวิหารวัดภูมินทร์ สวยสดงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงที่วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ได้แต่งคำกลอนอันสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถ้อยคำกระซิบของปู่ม่านย่าม่าน อิสระให้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวของจังหวัดน่านผ่านงานจิตรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่น และบริเวณรอบๆวัดภูมินทร์ มีของที่ระลึก ขนมไทย สินค้าพื้นบ้านจำหน่ายมากมาย

เดินทางสู่ อุโมงค์ลีลาวดีซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ  ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกัน

สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งข้างทางจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมืองจุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมากจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่านร้านกาแฟชื่อดังในเมืองน่าน ร้านใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูป,มุมให้นั่งชิวๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม

เย็น  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

นำทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านท่านที่สนใจสามารถไปช้อป ไปชิม สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองได้ที่ ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน

**ตลาดกลางคืนที่นี้ เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์ เป็นถนนคนเดินที่ไม่ยาวมาก จุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ำ บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจันทรประโชติ เยื้องๆ หน้าวัดภูมินทร์ ระยะทางประมาณ 500 เมตร ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกที่ทำให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์เมดต่างๆ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก อิสระให้ท่านเดิน เพลินๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านตามอัธยาศัย

ที่พัก: โรงแรมน้ำทองน่าน หรือระดับเทียบเท่ากัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

**กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

 

วันที่สอง

เช้า  บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 3)

เดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วงร้านกาแฟตั้งอยู่ท่ามกลางวิวทิวทัศน์สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจีบวกกับการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมความสดชื่นได้อย่างดีเยี่ยมอิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกชิมเครื่องดื่มร้อนเย็นตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลืออยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเส้นทางเป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก อาจใช้เวลาในการเดินทางนานถึง 2ชั่วโมง ระหว่างทางจะได้พบกับ ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 ถนนหลวงหมายเลข 1081 เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อเกลือ ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับความรู้สึก เหมือนกำลังนั่งรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ที่ถูกล้อมลอบด้วยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก

นำท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได้เห็นกระบวนการทำเกลือของของคนพื้นเมือง สำหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมายจากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ เช็คอินที่ จุดชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปันอยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีลำธารไหลผ่านตลอดสาย ซึ่งจุดชมวิวจะอยู่บริเวณหน้าวัดบ้านสะปัน เมื่อมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บ้าน ถูกโอบล้อมด้วยทุ่งนา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก

นำท่านเดินทางสู่ หยุดเวลาคาเฟ่ร้านกาแฟวิวหลักล้านล้อมรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามราวกับภาพวาด อิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกชิมเครื่องดื่มร้อนเย็นตามอัธยาศัย(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

บ่าย  นำท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอำเภอบ่อเกลือ สู่อำเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ ยิ่งถ้าไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนต้นหนาวจะได้เห็นหมอกหนาสวยสุดตา อำเภอปัวเมืองแห่งทุ่งนากลางหุบเขา

นำท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูปเช็คอินที่ ร้านกาแฟ Slow na Café เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีการตกแต่งแปลงดอกไม้ทุ่งนา ทุ่งหญ้า สีสันหลากสีที่มีความสวยงาน ถ่ายรูปและอิสระซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอำเภอปัว ด้านหน้าเป็นลำดวนผ้าทอร้านจำหน่ายผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อ และสินค้าของฝากจากเมืองน่าน จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรมดอยสะกาด หรือ สะปันโฮมสเตย์

ที่พัก: ดอยสกาด โฮมสเตย์ หรือสะปันโฮมสเตย์  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

**กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

 

วันที่สาม

เช้า  บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศร้านกาแฟท่ามกลางภูเขาบ้านจักษ์กะพัฒน์ร้านกาแฟวิวสวย ตั้งอยู่กลางหุบเขา ดอยสกาด ที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ มีระเบียงให้นั่งชมวิวดอยสกาด ช่วงเช้าจะมีหมอกหรือช่วงหลังฝนตกบรรยากาศดีและสวยงามมาก(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)จากนั้นเดินทางสู่อำเภอท่าวังผา นำท่านเดินทางสู่วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Swensen’s @กาดน่านสร้างแบบผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทลื้อตัวอาคารเป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ส่วนของชั้นสองออกแบบเป็นชานเรือนที่มีพื้นที่นั่งแบบโตก และระเบียงด้านนอกกลางแจ้งไว้นั่งกินไอศกรีมในยามค่ำคืน ขาดไม่ได้เลยกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังชื่อดังของน่าน “กระซิบรักบันลือโลก”เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน อันเป็นผลงานของหนานบัวผันจิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ประณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์จากนั้นนำท่านกราบสักการะวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามมาก และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีเถาะ มีการจัดงานนมัสการพระธาตุในเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองน่านศูนย์รวมศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้คนโดยตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกอันเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านเดิม หลังจากที่ย้ายมาจากเมืองปัวทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยวถือเป็นเอกลักษณ์ศิลปกรรมน่าน จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ร้านของฝาก OTOP ของน่าน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

18.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD4311

20.10 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ หรือ รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ท่าน ต่อห้อง ) 

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

-----------------------------------

 การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

 -------------------------------------

ทัวร์นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------