โปรแกรมทัวร์กาฬสินธุ์

โปรแกรมทัวร์กาฬสินธุ์โปรแกรมท่องเที่ยว กาฬสินธุ์ (3 วัน 2 คืน)
 
วันแรก
 -เวลา  08.30 น.          เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ "สนามบินขอนแก่น" 
 -เวลา   09.00 น.         รถบัสปรับอากาศ พาท่านออกเดินทางไปยัง จ.กาฬสินธุ์
 -เวลา   10.30 น.         แวะชม "พระธาตุพนมจำลองอำเภอห้วยเม็ก"
-เวลา   12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
 -เวลา   13.00 น.          นมัสการ "อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)"
 -เวลา   14.00 น.          เที่ยวชม "เที่ยวชม พระธาตุยาคู เดิมเรียกว่า "ธาตุใหญ่"
 -เวลา   15.30 น.            เที่ยวชม "เมืองฟ้าแดดสูงยาง เป็นเมืองโบราณที่มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1300-1600"
 -เวลา   17.30 น.         นำคณะเช็คอินเข้าที่พักที่ "โรงแรมริมปาว" 
 -เวลา   19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่โรงแรม  
-เวลา   19.30 น.         สนุกสนานกับงานเลี้ยงคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
-เวลา   22.00 น.         ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง      
 -เวลา  08.00 น.          รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท         
-เวลา   09.30 น.           นำคณะเดินทางไปยัง อ.สหัสขันธ์
-เวลา   10.30 น.          เที่ยวชม "พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว)"
-เวลา   12.00 น.         แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  ที่ร้านอาหาร     
-เวลา   13.00 น.          เที่ยวชม "พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว"
-เวลา   14.30 น.          แวะถ่ายรูปและชมวิวที่สวยงามที่ "เขื่อนลำปาว"
-เวลา   15.30 น.          นำท่านเดินทางกลับที่พักที่ "โรงแรมริมปาว"
-เวลา   16.30 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
-เวลา   19.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
-เวลา   20.30 น.          เดินทางกลับที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
-เวลา   22.00 น.          ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม                
-เวลา  08.00 น.            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
-เวลา   09.00 น.          นำคณะ "เช็คเอาท์" ออกจากรีสอร์ท  
-เวลา   09.30 น.          ไหว้พระที่ "วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ)"
-เวลา   10.30 น.          เที่ยวชม "หาดดอกเกด"
-เวลา   12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  แบบข้าวกล่องบนเรือ           
-เวลา   13.30 น.           นำคณะส่งทุกท่านที่ สนามบินขอนแก่น 
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 30 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2-3 ท่าน ต่อห้อง)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับดอนเมือง-ขอนแก่น
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 

-------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ กาฬสินธุ์ (4 วัน 3 คืน) 

วันแรก 
21.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
22.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จ. กาฬสินธุ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. เดินทางถึง จ. กาฬสินธุ์ แวะให้ท่านล้างหน้าล้างตาและทำธุระส่วนตัว 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่อำเภอเมือง จ. กาฬสินธุ์ 
09.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป นมัสการอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริงยืนบนแท่นมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์ 
10.00 น. พาท่านเที่ยวชม วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสูงยางจำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ หลักเสมาจำหลักที่สวยงามคือ หลักที่จำหลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาททำเป็นซุ้มเรือนแก้ว (ศิลปแบบพื้นเมืองอีสาน) ซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ล่างสุดมีรูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระโอรส 
11.00 น. พาท่านเที่ยวชม วัดกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 20 นิ้ว มีพระพุทธลักษณะงดงาม สร้างในสมัยพระเจ้าคูนาข้าม พระชัยสุนทร (กิ่ง) ได้นำมาเป็นพระพุทธรูปศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หากปีใดฝนแล้งประชาชนชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่ขอฝนเสมอ ที่พระแท่นมีรอยจารึกเป็นอักษรไทยโบราณ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง อ.กมลาไสย นำท่านเที่ยวชม เมืองฟ้าแดดสูงยาง เป็นเมืองโบราณที่มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1300-1600 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมา นับเป็นสถานที่สำคัญในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด 
15.00 น. นำท่านเที่ยวชม พระธาตุยาคู เดิมเรียกว่า "ธาตุใหญ่"เป็นศิลปะการก่อสร้างแบบทวาราวดี ทำด้วยอิฐดิน ฐานเป็นรูป 8 เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ขนาดฐานกว้าง 10 เมตรยาว 10 เมตร สร้างซ้อนกันเป็นลักษณะแบบจตุรมุขสูงจากฐานถึงยอด 8 เมตร เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ 
16.00 น. เดินทางกลับที่พักโรงแรม 
17.00 น. เดินทางถึงที่พักนำท่าน Check In เข้าห้องพักที่ “โรงแรมริมปาว” เพื่อเก็บสัมภาระ 
17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
09.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.สหขันธ์ 
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สิรินธร (ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) เป็นอุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว ณ.วัดป่าสักกะวัน ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการการแสดงความเป็นมาของกา เกิดไดโนเสาร์ยุคต่างๆ รวมทั้งรูปภาพการขุดค้นพบซากกระดูก เป็นซากกระดูกไดโนเสาร์ชนิดซอโรพอด มากกว่า 1 ตัว ซึ่งอยู่ในยุคจูแรสสิคตอนปลาย (ประมาณ 150 ล้านปีมาแล้ว) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว บริเวณถ้ำภูค่าวแต่เดิมเป็นสถานที่สำคัญ ทางศาสนาแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเป็นเพียงวัดเล็กๆ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูค่าว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แปลกจากพระนอนทั่วไปคือ แทนที่จะไสยาสน์ตะแคงขวา แต่กลับไสยาสน์ ตะแคงซ้าย ไม่มีพระเกตุมาลา พระนอนองค์นี้มีประวัติว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2235 เป็นพระโมคคัลลานะ เป็นที่เคารพของชาวบ้านทั่วไป มีงานนมัสการปิดทองในวันตรุษสงกรานต์ทุกปี 
14.30 น. นำท่านเที่ยวชมทัศนียภาพที่ เขื่อนลำปาว เป็นเขื่อนดินสูงจากท้องน้ำ 33 เมตร สันเขื่อนยาว 7.8 เมตร กว้าง 8 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสอง เก็บน้ำได้ 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้แก่ หาดดอกเกดซึ่งเปรียบเสมือนสวรรค์ชายหาดของคนอีสาน 
15.30 น. เดินทางกลับที่พักโรงแรม 
17.00 น. เดินทางถึงที่พักนำท่านเข้าห้องพักที่ “โรงแรมริมปาว” 
17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักโรงแรม 
09.30 น. นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ต่อ 
18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 9 ท่านขึ้นไป 
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี) 
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 % 
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 
2. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
4. ค่าเข้าอุทยาน และ ค่ารถเข้าอุทยาน 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6. ค่าไกด์ และ Staff 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กรุงเทพๆ – นครราชสีมา – ขอนแก่น – กาฬสินธุ์ – สกลนคร – นครพนม - มุกดาหาร 5 วัน) 


วันที่ 1 (ปราสาทหินพิมาย)

07.00 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จังหวัดนครราชสีมาชมหลุมขุดฯ บ้านธารปราสาท ชมหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านธารปราสาท,อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.ออกเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
20.00 น.พักค้างคืนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 (ภูกุ้มข้าว )

07.00 น.ออกเดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ชมพระธาตุขามแก่น,ชมพิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว,ออกเดินทางไปจังหวัดสกลนคร
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.โครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน,ชมพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ,พระธาตุเชิงชุม ,วัดป่าสุทธาวาส
20.00 น.พักค้างคืนจังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 (พระธาตุพนม)

07.00 น.เดินทางไปจังหวัดนครพนม,เดินทางชมโครงการศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม ,พระธาตุประสิทธ์
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.แม่น้ำสองสี,สักการะพระธาตุท่าอุเทน ,บ้านลุงโฮจิมิน ,โบสถ์นักบุญอันนา
20.00 น.พักค้างคืนจังหวัดนครพนม

วันที่ 4 (พระธาตุเรณู)

07.00 น.ออกเดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร,แวะชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม,พระธาตุเรณูนคร ,พระธาตุพนม
13.00 น.เดินทางถึงจังหวัดมุกดาหาร,วัดสองคอน,ชมหอแก้วมุกดาหาร , อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ,ชมสินค้าที่ตลาดอินโดจีน,
20.00 น.พักค้างคืนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 5 (กรุงเทพฯ )
07.00 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

---------------------------------------------------

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50% ของแต่ละโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

------------------------------------------------------


หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: 
https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

----------------------------------------------------