โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี

โปรแกรมทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ําตกเอราวัณโปรแกรมทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น - กาญจนบุรี (3 วัน 2 คืน)


วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศ พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบข้าวกล่องบนรถ ระหว่างเดินทาง

10.00 น. แวะท่านเข้าชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน

11.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง เขื่อนศรีนครินทร์ ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. เดินทางถึง เขื่อนศรีนครินทร์ นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป สันเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

14.30 น. นำท่านล่องแพเปียกชมความงามของเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ตามอัธยาศัย 

15.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “กรีน ริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท” 

16.00 น, นำท่านล่องแพเพื่อเล่นน้ำและชมความงามของเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ตามอัธยาศัย 

17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท (พายเรือคายัคในรีสอร์ท)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ทกรีน ริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท

20.00 น. จบกิจกรรมวันแรก โปรแกรมทัวร์น้ำตกแม่ห้วยขมิ้น และราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 

08.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

09.00 น. หลังจากนำท่านเดินทางไปเล่นกิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, ห่วง Thampoline, สไลเดอร์ ที่ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท (ค่าบริการทัวร์ออกให้) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่รีสอร์ท

13.30 น. เดินทางไปยังที่พัก...ที่ “กรีน ริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท”

14.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย (พายเรือคายัคในรีสอร์ท)

16.00 น. นำทุกท่านลงแพใหญ่เพื่อนำท่าน ล่องแพชมเขื่อนศรีนครินทร์ เชิญท่านสัมผัสกับธรรมชาติเหนือเขื่อนศรีนศรีนครินทร์ เป็นแบบแพจอยทริปนะครับ (รวมอยู่ในแพ็คเกจของรีสอร์ท)

 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท

20.00 น. จบกิจกรรมวันที่สอง โปรแกรมทัวร์น้ำตกแม่ห้วยขมิ้น และราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 

08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักรีสอร์ท

09.30 น. นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต่างๆกันไปแต่ละชั้น เช่น ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า แต่ละชั้นมีความสูงและความงดงามต่างกันไป ทางอุทยานฯได้ทำเส้นทาง เดินสำหรับขึ้นไปชมน้ำตกแต่ละชั้นและยังเป็นเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

15.30 น. เดินทางไปเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า 

 16.30 น. จบกิจกรรม โปรแกรมทัวร์น้ำตกแม่ห้วยขมิ้น เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และแวะซื้อของฝากที่

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน 

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ  

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

-----------------------------------

การจองโปรแกรมทัวร์น้ำตกแม่ห้วยขมิ้น

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

โปรแกรมทัวร์น้ำตกแม่ห้วยขมิ้น นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------